Informacije

UDRUŽENJE OBRTNIKA
SLAVONSKI BROD
PETRA KREŠIMIRA IV br. 12

Predsjednica:
Anka Šakić
Mobitel 099 733 0133
e-mail: anka.sakic@uosb.hr

Tajnica:
Mirjana Vuđan
Telefon: 035 444 238
Mobitel: 099 229 1228
e-mail: info@uosb.hr
 
Administrator:
Svjetlana Hrgović Vukelić
Telefon: 035 447 010
Fax: 035 402 440
e-mail: uo.slavonski.brod@hok.hr
 

Novosti

Paušalno oporezivanje u obrtu

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnudjelatnosti u obrtu mogu se odlučiti za paušalni način oporezivanja, ukoliko im upisana djelatnost u obrtnici nije iz područja trgovine i ugostiteljstva,ukoliko ukupni primici u protekloj godini nisu iznosili više od 149.500,00 kuna, ako nisu obveznici PDV-a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te ako nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona. Obrtnici koji ispunjavaju prethodne uvjete mogu prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka, na način da do kraja tekuće godine ili najkasnije po isteku 15 dana kalendarske godine, podnesu Prijavu u registar poreznih obveznika nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Prijava u registar podnosi se na propisanim obrascima RPO i RPO/A uz pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka (Obrazac KPI) te uz pregled ukupnog iznosa tražbina na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama (Obrazac TO). Svota godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za samostalnu djelatnost utvrđuje se Rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave. Određivanje osnovica za paušalno oporezivanje utvrđuju se temeljem ostvarenih primitaka, u rasponu do 85.000,00 kuna, do 115.000,00 kuna ili do 149.500,00 kuna. Temeljem utvrđeneosnoviceodređuje se obveza godišnjeg iznosa paušalnog porezana dohodak u iznosu od 1.530,00 kuna do 2.691.00 kune, zavisno od ostvarenih primitakaza kalendarsku godinu koja prethodi godini za utvrđivanje dohotka u paušalnoj svoti.


Polaganje praktičnog dijela majstorskog Ispita i ispita iz stručnog osposobljavanja izvođenjem radova na obrtničkim i drugim institucijama

Hrvatska obrtnička komora uputila prijedlog komisijama za majstorske ispite i ispite iz stručne osposobljenosti pri područnim obrtničkim komorama da prilikom dodjeljivanja zadaća iz praktičnog dijela majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti daju prednost izvršenju radova na poslovnim zgradama kojima se služe obrtničke i druge institucije. Prednost u provođenju ispita imaju obrtničke institucije. Ukoliko nije potrebno ili nije moguće izvršavati radove održavanja ili popravaka na obrtničkim institucijama, predlaže se da se izvođenje ispitnih radova ponudi subjektima čije poslovne zgrade koriste društvene i socijalne ustanove, kao što su bolnica, škole, humanitarne organizacije i slično. U slučaju da se praktični dio ispita obavlja na poslovnim zgradama kojima se koriste obrtničke institucije, one bi bile u obvezi podmiriti troškove izvođenja praktičnog dijela ispita. Ako se praktični dio ispita obavlja na poslovnim zgradama institucija od društvenog i socijalnog važenja, iste bi snosile troškove praktičnog dijela ispita ukoliko područna obrtnička komora i navedena institucija ne bi postigle drugačiji dogovor.


Problemi u obavljanju obrtničkih djelatnosti


Tijekom listopada, predstavnici strukovnih cehova Udruženja obrtnika Slavonski Brod, na održanim sjednicama cehova, istakli su probleme u obavljanju djelatnosti te dogovarali smjernice za buduće aktivnosti. Iako su obrtnici dobro organizirani u jedinstvenom komorskom sustavu putem kojeg ističu problematiku u obrtništvu, obrtnički sustav nije u mogućnosti ponuditi brza rješenja za uočene probleme. Prepreke su u propisima i zakonskim odredbama, čije rješavanje je dugotrajan proces te ne ide u korist obrtnicima. Probleme stvaraju visoki iznosi doprinosa koje obrtnici plaćaju za obvezna osiguranja, čije se osnovice utvrđuju prema prosjeku na državnoj razini i koje ne prate stvarne dohodovne mogućnosti pojedinih županija. Učestale izmjene propisa, fiskalni i parafiskalni nameti koji vrijede jednako za sve kategorije poduzetnika i obrtnika, ne prate njihove mogućnostiteih dovodi u financijske teškoće ipreopterećenost u obavljanju obrtničkedjelatnosti. Također, školski sustav nije usklađen sa potrebamagospodarstva i stanovništva. Broj upisane djece u strukovna zanimanja se ne smanjuje pa obrtničke radionice nisu u mogućnosti primiti sve učenike na naukovanje. Po završenom školovanju dio djece ne želi ostati u struci tako da obrtnici svoje vrijeme, prostor i znanje ulažu bez odgovarajućeg rezultata. Zbog svega,kontinuirano se smanjuje broj registriranih obrta. Na županijskoj razini u protekle četiri godine bilježi se 577 obrta manje, dok je na razini grada Slavonskog Broda registrirano 499 obrta manje za isti period. Obzirom da je u predmetnom periodu dvostruko povećan broj osnovanih poduzeća, postoje opravdani razloziza nezadovoljstvo obrtnika statusom i položajem obrtničkih djelatnosti na tržištu.


Brodski pekari uključeni u aktivnosti povodom Svjetskog dana kruha, 16.listopada


U sklopu akcije koju provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, povodom Svjetskog dana hrane i Svjetskog dana kruha, dana 16. listopada, članovi Ceha proizvođačkih djelatnosti Udruženja obrtnika Slavonski Brod, iz Sekcije proizvođača pekarskih proizvoda uključili su se u aktivnost smanjenja količine soli u pekarskim proizvodima.
Na Svjetski dan kruha, 16.10.2015.godine, proizveli su određenu količinu pekarskih proizvoda sa količinom soli do 1,4 grama u 100 grama pekarskog proizvoda.
Obzirom na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije da dnevni unos soli ne bi trebao biti veći od 5 grama i činjenicu kako u našim pekarnicama količina soli u 100 grama pekarskog proizvoda iznosi 2 i više grama soli, uključenjem u akciju pokazali su svijest o zdravom načinu prehrane i podržali Strateški plan za smanjenje unosa soli u prehranu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom životinjskog porijekla


Stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (N.N. 84/15) u kolovozu 2015. godine, došlo je do promjene nadležnosti u maloprodajnim objektima – mesnicama, automatima putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje kao što su mljekomati, jajomati, dr., te prodajnim vozilima iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla, pokretne mesnice, pokretne ribarnice. Navedeni objekti temeljem Pravilnika prelaze u nadležnost veterinarske inspekcije.
Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog porijekla
Svi subjekti u poslovanju s hranom koji su svoje maloprodajne objekte – mesnice, pokretne mesnice, pokretne ribarnice, mljekomate, jajomate, registrirani pri Ministarstvu zdravlja, dužni su u najkraćem mogućem roku Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, podnijeti zahtjev za registraciju objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kako bi se svi navedeni objekti mogli što prije upisati u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.
Zahtjev za registraciju objekata u poslovanju s hranom životinjskog porijekla
Uz popunjeni obrazac Zahtjeva za registraciju objekata u poslovanju s hranom životinjskog porijekla, potrebno je priložiti državni biljeg u vrijednosti 50,00 kuna i obrtnicu te ostale priloge prema uputama iz obrasca zahtjeva i dostaviti na: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, 10000 Zagreb, Planinska 2a.
Obrazac i način popunjavanja nalazi se na web stranici Ministarstva poljoprivrede a može se preuzeti i osobno u Udruženju obrtnika Slavonski Brod.


Izmjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima


Od 19. rujna 2015. godine stupila je na snagu izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (N.N. 97/2015), koja u članku 4. glasi: „Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora.“ Ova odredba znatno će olakšati vođenje evidencije o radnicima, obrtnicima koji nisu obvezni donositi Pravilnik o radu te čije djelatnosti nisu vezane kolektivnim ugovorom. Posebno je važna u obrtima iz područja ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva i slično. U tim djelatnostima dovoljno je u evidencijama o radnicima, evidentirati početak i završetak rada ali ne i dnevni i tjedni odmor, kao što je bila obveza do sada.


Prezentacije obrtnika

Nakon zapažene prezentacije Programa „Budi majstor“, na Srednjovjekovnom sajmu u Metkoviću, Sekcija tradicijskih i umjetničkih obrta Udruženja obrtnika Slavonski Brod, nastavila je predstavljanje aktivnosti i na manifestaciji Subotina po starinski u Buzetu. „Subotina po starinski“ je program kulturno-turističke revitalizacije buzetskog Starog grada, koji obuhvaća više segmenata kulturne, zabavne, gastro, eno, etno i druge ponude, gdje su se aktivnosti naših obrtnika savršeno uklopile. Stoga, pored ustaljenih prezentacija školskoj i vrtićkoj dobi djece, program je atraktivan i za ostale skupine posjetitelja. Obzirom da se prezentacija programa prilagođava karakteru manifestacije na kojoj se prikazuje, običaji naših starih i specifičnosti života iz prošlosti u Slavoniji, postaje sve atraktivniji. U prilog tome govore učestali pozivi za prezentacije iz različitih dijelova Republike Hrvatske kao i pisma podrške razvijanju programa te zahvale po održanim prezentacijama. Također, drugu godinu za redom, Udruženje obrtnika Slavonski Brod, sudjelovalo je na 3. Sajmu privrede, poljoprivrede i turizma „Brod 2015“ u Bosanskom Brodu. Na Sajmu je izlagalo oko 60 izlagača iz područja industrije, poljoprivrede i turizma. U sklopu Sajma bila su organizirana tri predavanja na temu privrednog razvoja te poljoprivrednih potencijala dobojske regije. Održani su i Gastro susreti, gdje se predstavilo preko 40 izlagača sa područja Bosanskog Broda, regije i šire.


20. KATARINSKI SAJAM

Prijavnica (preuzimanje)
Brošura (preuzimanje)Zapošljavanje radnika u obrtu za vrijeme privremene obustave rada


U cilju provođenja mjera za suzbijanje rada na crno te poboljšanja uvjeta u obavljanju obrtničkih djelatnosti, obrtnicima je omogućeno zapošljavanje radnika i za vrijeme privremene obustave rada. Obzirom da je Zakonom o radu (N.N. 93/14) omogućeno obrtniku da potpiše ugovor o radu s odgodnim danom početka rada, te da se ne propisuju zapreke koje bi onemogućile ugovorne strane da datumom početa rada ugovore neki budući datum, Hrvatski zavod za zapošljavanje prilagodio se toj odredbi. Kako potpisani ugovor o radu ne znači zapošljavanje do trenutka prijavljivanja u sustav obveznih osiguranja, Hrvatski zavod za zapošljavanje omogućava obrtu u privremenoj obustavi, objavu prijave potrebe za radnicima s rokom od 30 dana prije početka rada, a budućem zaposleniku status nezaposlene osobe. U tom periodu, budući zaposlenik mora se pridržavati odredbi koje su propisane Zakonom o posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, sudjelovati u individualnom savjetovanju sa svojim savjetnikom za zapošljavanje te pridržavati se ostalih propisanih aktivnosti koje ga obvezuju kao nezaposlenu osobu. Usklađenje i jedinstvenu primjenu navedenog propisa, između Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pokrenula je Hrvatska obrtnička komora posredstvom Ministarstva za poduzetništvo i obrt.


Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja


Od 1.09.2015.godine, Ministarstvo za poduzetništvo i obrt zaprimat će prijave za stipendiranje učenika srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima za školsku godinu 2015/2016., visina stipendije po učeniku iznosit će 750,00 kuna mjesečno. Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se obrazuju u srednjim školama za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica koja su određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist,  instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater. Izuzetak su potpore koje se mogu dodijeliti i za druga obrtnička zanimanja koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna. Cilj otvorenog javnog poziva je poticanje zainteresiranosti mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te osiguravanje kvalitetno obrazovanih kadrova koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva za poduzetništvo i obrt.


Poslovni razgovori obrtnika u Celju


U okviru sajma malog i srednjeg poduzetništva, 48. Međunarodnog obrtničkog sajma u Celju 2015., Hrvatska obrtnička komora upućuje poziv zainteresiranim hrvatskim obrtnicima za prijavu na poslovne razgovore obrtnika i poduzetnika iz država EU te država Jugoistočne Europe, koji će se održati dana 10. rujna 2015.godine. Poslovnog susreti održati će se u organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gdje su uz hrvatske obrtnike pozvani poduzetnici iz Slovenije, Austrije, Mađarske, Italije, Češke, Njemačke, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova. Predmet interesa poslovnih razgovora su iz djelatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, obrade metala, prerade plastičnih masa, prerade drva, građevinarstva i elektro-industrije. Rok prijave za sudjelovanje na razgovorima  je do 25. kolovoza 2015. godine a prijavljeni poduzetnici moći će samostalno odabirati sugovornike među prijavljenim poduzetnicima iz drugih država koji su im poslovno interesantni za razgovore. Službeni jezik na poslovnim susretima je engleski jezik. Sve dodatne informacije i upite obrtnici se mogu saznati od gospodina Dražena Horvata u Hrvatskoj obrtničkoj komori, na broj telefona 01/48 06 650 ili elektronskom poštom na adresu drazen.horvat@hok.hr  ili hok@hok.hr. 


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (N.N. 85/15), stupio je na snagu 9.08.2015.godine. Osim odredbi koje pružaju mogućnost lokalnoj upravi da odlukom produži radno vrijeme ugostiteljskih djelatnosti po kategorijama ugostiteljskih objekata, lokalne uprava može u određenim dijelovima područja odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja. Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta. U tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i pridržavati se tog radnog vremena. Također, omogućuje se privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, registriranje djelatnosti i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Osniva se javni Središnji ured za ugostiteljsku djelatnost, smanjuju se visine najnižih i najviših iznosa novčanih kazni za pojedine prekršaje, propisuju se veće kazne za ponavljače prekršaja a smanjuju se iznosi novčanih kazni za prekršaje koji se mogu izreći na mjestu izvršenja prekršaja. Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, kao i obavijest o radnom vremenu i radnim odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena, utvrditi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknuti ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima. Također, utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, izdati gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, voditi knjigu gostiju kao i, u ugostiteljskom objektu za smještaj, osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja. Gostu se mora omogućiti podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak, te u roku od 15 dana u pisanom obliku odgovoriti na prigovor. U ugostiteljskom objektu u kojem pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima Ugostitelj je obvezan pisanim putem obavijestiti nadležni ured, odnosno Ministarstvo o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti, u roku od osam dana od nastale promjene. Dužan je ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva. Prema gostu odnositi se uljudno, korektno i profesionalno, prema pravilima struke i običajima. Ispunjavati uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta


Hrvatski zavod za zapošljavanje unapređuje usluge


U nastojanju unapređenja kvalitete, Hrvatski zavod za zapošljavanje, projektom „Novi pristup HZZ-a u pružanju usluga klijentima“, poboljšava učinkovitost u pružanju usluga. Projekt je usmjeren prema cyber-svijetu i virtualnim komunikacijama a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Provedba projekta ima za cilj razvijanje novih metoda rada koje bi bile od pomoći poslodavcima ali i svima kojima je potrebno vodstvo u izboru karijere. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti usluga Zavoda za zapošljavanje omogućava nezaposlenim osobama i drugim tražiteljima posla da mogu putem računala ili pametnog telefona rješavati sve ono za što su do sada morali osobno dolaziti u Zavod.


Smanjenje parafiskalnih nameta za rasterećenje poduzetnika i obrtnika


Još 2014.godine Vlada RH je donijela odluku o osnivanju Radne skupine za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru sa ciljem izrade Programa konvergencije i Nacionalnog programa reformi, te svih ostalih dokumenata i izvješća koja proizlaze iz sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru. U sklopu navedenog provode se aktivnosti usmjerene na poboljšanje poslovnog okruženja koje uključuju ustrojavanje i ažuriranje Registra parafiskalnih nameta te smanjenja ili ukidanja parafiskalnih nameta u smislu rasterećenja poduzetnika. Temeljem navedenog, definirani su parafiskalni nameti koji predstavljaju sva plaćanja poduzetnika prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim tijelima za koje plaćanjem ne dobiju nikakvo pravo, uslugu ili dobro ili dobiju nerazmjerno malo u odnosu na plaćeno. Sastavljen je popis parafiskalnih nameta s utvrđenim vrijednostima za njihovo smanjenje u 2015.godini, i to: Vodni doprinos za 25%, članarine Hrvatskoj gospodarskoj i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 10%, članarine Turističkim zajednicama za 15%, naknade za edukaciju o higijeni osoblja koji rade u neposrednom kontaktu s hranom za 50%, zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti po zdravstvenim nadzorom za 50%, godišnja naknada za uporabu javnih cesta za 10%, naknada za ambalažu i ambalažni otpad za 7% te prihod od spomeničke rente za 10%. Nadležna ministarstva u okviru kojih se provodi smanjenje parafiskalnih nameta dužna provesti izmjene zakona odnosno propisa iz svoje nadležnosti i nadležnosti svojih proračunskih korisnika, također za smanjenje parafiskalnih nameta izvanproračunskih korisnika, pravnih osoba s javnim ovlastima i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, nadležna ministarstva dužna su započeti pregovore te osigurati ciljano smanjenje parafiskalnih nameta, kako bi početak primjene propisa započeo tijekom 2015.godine a najkasnije do 1.siječnja 2016.godine.


Poduzetnički impuls 2015, Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti


Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je drugi krug javnih poziva za sufinanciranje projekata poduzetnika i obrtnika iz programa Poduzetnički impuls 2015. ukupne u vrijednosti od 5 milijuna kuna, namijenjenih jačanju konkurentnosti uslužnih djelatnosti kao i sudjelovanju poduzetnika i obrtnika na domaćim i inozemnim sajmovima. Po projektu Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti, prihvatljiva ulaganja su u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti, uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa što uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja. Uz osnovne projektne aktivnosti, za dodatne aktivnosti odobrava se sufinanciranje u iznosu maksimalno 30% od ukupno prihvatljivih troškova. Dodatne aktivnosti uključuju prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu podnositelja prijave, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, stručno osposobljavanje i obrazovanje, marketinške aktivnosti, usluge čuvanja djece za žene poduzetnice. Potpore mogu ostvariti mikro poduzetnici čiji su troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine iskazane na dan 31.12.2014.godine, koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske, koji su pozitivno poslovali u 2014.godini, koji imaju uredno podmirene obveze, nad kojim nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije. Bespovratna sredstva odobravaju se u visini do 75% prihvatljivih troškova iz projektnog prijedloga. Najniži iznos potpore koji se može ostvariti je 30.000,00 kuna a najviši iznos je 200.000,00 kuna. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Prijave se zaprimaju od 20. srpnja do 3. kolovoza 2015. godine, na adresu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb.


Produžen rok za usklađenje vođenja poslova zaštite na radu


Temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu propisano je da stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu mora imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca. Zalažući se za obrtnike, Hrvatska obrtnička komora uspjela je postići izmjenu Pravilnika, te je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je izmjenu i dopunu Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 72/2015. Izmjene se odnose na prihvaćanje zahtjeva kojim se uvažavaju opravdane okolnosti te su poslodavci obvezni obavljanje poslova zaštite na radu, uskladiti s odredbama Pravilnika do 31. prosinca 2015. Ujedno se omogućuje, kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika i ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu (jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova), da traženo vođenje poslova ugovori s ovlaštenom osobom za vođenje poslova zaštite na radu.


Održana prva sjednica Ceha frizera pri Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu


Na održanoj prvoj sjednici Ceha frizerske i kozmetičarske struke pri Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu, 29. lipnja, upozoreno je na postojeće probleme koji otežavaju opstojnost frizerske i kozmetičarske struke. Rad na crno kome se ni u ovoj branši nije stalo na kraj, kao i hiperprodukcija u školovanju kadra frizerske i kozmetičarske struke, a potom i neujednačenost kvalitete i rasprostranjenost ove struke, temeljni su problemi s kojima se susreću hrvatski frizeri i kozmetičari. Ipak, smatraju da se na kvalitetu usluge može utjecati uvođenjem kvalitetnijeg sadržaja i izvedbe majstorskih ispita, kao i stvaranjem sustava rangiranja po kvaliteti (kategorizaciji), što će biti važna zadaća Ceha frizera i kozmetičara HOK-a u mandatu. Također, zauzet će se na pripremama održavanja državnog prvenstva frizera i kozmetičara za koji su osnovali tim. Donijeli su odluku o produženju članstva u OMC-u (Svjetska frizerska organizacija - Organisation mondiale coiffure), a suradnju s drugom partnerskom organizacijom - EU Coiffure prepustili su nižim organizacijskim razinama. Postavili su ciljeve za djelovanje u narednom razdoblju, koji se odnose na bolju povezanost sa članstvom, postizanju povoljnijih uvjeta nabave materijala kao i usluga, unaprjeđenju komunikacije sa školama koje obrazuju za ovu struku, uvođenju novih frizerskih događanja i edukacija, organizaciju okruglih stolova o problemima u struci, isticanje zahtjeva za revidiranje porezne politike prema frizerskoj struci, praćenju međunarodnih suradnji i humanitarnih projekata, državnih i EU-potpora ili olakšica te razvijanju širokog partnerstva kod donošenja odluka o upisnim kvotama. Za izvršenje zadanog, u mandatu 2014.-2018., Ceh frizera i kozmetičara HOK-a djelovat će u sastavu: predsjednik Ivica Zanetti, potpredsjednica Klaudija Fadljević Gomerčić te članice i članovi Ceha: Ivanka Čačić, Daniela Gazibara, Martina Gregur, Jelena Ivaniš, Višnja Loparić, Boris Lukovnjak i Ivan Peradenić.


Okrugli stol o Energetskoj obnovi stambenih zgrada i obiteljskih kuća u organizaciji HOK-a, HGK i tvrtke Alfa inženjering


Predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, drugih institucija i tvrtki, HGK, zainteresiranih udruga, upravitelja zgrada i drugih, održali su u HOK-u, dana 27.05.2015.godine, okrugli stol sa temom: ''Energetska obnova više stambenih zgrada i obiteljskih kuća“. Energetska obnova obiteljskih kuća i stambenih zgrada prilika je za građevinare, istaknuo je na otvorenju skupa član Upravnog odbora HOK-a i predsjednik Udruženja obrtnika Zagreba Antun Trojnar, građevinar po struci. U Hrvatskoj je registrirano približno 700 certifikatora koji obavljaju inicijalni pregled zgrada i vrše procjenu ispravnosti zgrada za prijavu korištenja sredstava Fonda. Oni utvrđuju u kolikoj mjeri je potrebno izvršiti građevinske radove za postizanje energetske učinkovitosti, te uklapaju li se zgrade u postavljene kriterije prema natječajima Fonda. Stoga je neobično važno imati cjelovitu i ispravnu dokumentaciju o mogućnosti financiranja od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dalje, istaknut je veliki broj primjera i pitanja iz područja certificiranja, projektiranja, izvedbe, nadzora i financiranja energetske učinkovitosti zgrada. Naglašena je potreba dodatnog educiranja upravitelja zgrada, a istaknut je i problem zgrada pod zaštitom konzervatora, kao i zgrada koje se tek trebaju legalizirati. Premda se kod postizanja energetske učinkovitosti radi o bitnim uštedama (do 60-posto nižih računa za energiju), pored navedenih problema istaknuta je potreba bolje izrade troškovnika, nadzora obavljenih radova, te poboljšanja kvalitete ugrađenog materijala. Problem predstavlja i nedostatak stručne radne snage, zbog čega je upitno kada će se uspjeti čak i do sada ugovoreni poslovi izvesti. Financiranje nije problem, zato što banke nude kredite za energetsku obnovu pod povoljnijim uvjetima nego za stambene kredite.


Nadzor fiskalizacije na tržnicama i štandovima


Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne uprave u suradnji s drugim nadzornim službama, kroz organizirane zajedničke akcije, nastavljaju obavljati nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Slijedom navedenog, pojačani nadzor u periodu od 29. do 30.5.2015. godine, provodit će se kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo na tržnicama i štandovima.


Imenovani predstavnici Udruženja obrtnika u odbor, ceh i sekciju pri Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu

Na 1. sjednici Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore u novom sazivu, održanoj 26. svibnja, imenovani su novi članovi i vodstva cehova, sekcija i odbora Hrvatske obrtničke komore u mandatu do 2018. godine.
Predstavnici brodskog udruženja imenovani su:
- u Odbor za Statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava, Anka Šakić, član
- za Ceh frizera i kozmetičara, Jelena Ivaniš, član
- za Sekciju Njega teksilija, Miroslav Mihelić, potpredsjednikOdržane 8. obrtničke sportske igre (OSI)


U periodu od 14.05.-17.05.15.g. održale su se Obrtničke sportske igre. Osme obrtničke sportske igre otvorio je ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, koji je natjecateljicama i natjecateljima poželio dobre rezultate i ugodno druženje. Obrtnice i obrtnici natjecali su se u osam sportskih disciplina - malom nogometu, tenisu, stolnom tenisu, kuglanju, potezanju užeta, pikadu, odbojci na pijesku i uličnoj košarci. Po prvi puta na igrama sudjeluje i ekipa djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Od 2008. godine do danas na Igrama se natjecalo više od 4.700 sudionika iz cijele Hrvatske. Pokrovitelj igara je Ministarstvo poduzetništva i obrta RH. Domaćini igara su Udruženje obrtnika Cres-Lošinj i Obrtnička komora Primorsko-goranske županije. Suorganizator je turistička agencija Dubrovnik Sun d.o.o. iz Dubrovnika, a sponzori partneri Programa 100% Poduzetnik. Ukupni pobjednik s najviše osvojenih bodova na 8. Obrtničkim sportskim igrama, održanim u Malom Lošinju, imala je Obrtnička komora Zagreb, drugo mjesto pripalo je Obrtničkoj komori Primorsko goranske županije, a treće mjesto zauzela je Obrtnička komora Splitsko dalmatinske županije. Obrtnici Udruženja obrtnika Slavonski Brod i Udruženja obrtnika Nova Gradiška, za Obrtničku komoru Brodsko-posavske županije osvojili su broncu u kuglanju.


Stručni ispit za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja


Pravne i fizičke osobe odnosno obrtnici koji su ishodili dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline, u obvezi su polagati stručni ispit. Obveza je propisana za djelatnike koji posjeduju uvjerenja izdana prije stupanja na snagu Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (Narodne novine, br. 3/13; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine. Sukladno članku 154. stavku 3. i 4. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine br. 130/11, 47/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i člancima 42. i 43. Pravilnika, osobe koje servisiraju rashladne i klimatizacijske uređaje koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, moraju položiti stručni ispitu u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i Kategorije II najkasnije do 1. srpnja 2015. godine. U suprotnom će se sukladno članku 154. stavku 5. Zakona, pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima koji posjeduju dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode ista biti ukinuta. Slijedom navedenog, svaki djelatnik koji je ishodio uvjerenje za servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise prije stupanja na snagu Pravilnika, a obavlja djelatnost servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, obavezno treba položiti stručni ispit u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine. Za sve informacije nazvati u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, na telefon 01 3117 233


Godišnja Skupština Udruženja obrtnika Slavonski Brod - 27.4.2015.


Na održanoj sjednici Skupštine Udruženja, članovi skupštine prihvatili su Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Udruženja obrtnika za 2014.godinu. Pored u potpunosti izvršenog plana za 2014.godinu u redovitom poslovanju, odvijale su se i druge aktivnosti. Istaknuta područja rada bila su: uspješna prezentacija Projekta „Budi majstor“, potpora Sajmu namještaja, aktivnosti strukovnih sekcija, praćenje aktivnosti HOK-a kroz Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika, Kongres trgovaca HOK-a te kroz Susrete autoprijevoznika. Istaknuta je dobra suradnja u okviru jedinstvenog komorskog sustava, međudržavna suradnja susjednih zemalja, kao i samostalno sudjelovanje Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta na Katarinskom sajmu. Od ostvarenih kontakata izdvojena je dobra suradnja s gradskim i županijskim vlastima te korisni kontakti s inspekcijskim službama. Posebna pažnja posvećivala se pravodobnom informiranju kroz sve vidove pružanja informacija te povećana informatička povezanost s zainteresiranim korisnicima usluga Udruženja. Obzirom da je Udruženje ostvarilo pozitivan rezultat, uz preneseni višak prihoda iz prethodnih godina, dodan je ostvareni višak prihoda iz 2014.godine u iznosu od 83.135,24 kuna.


Vodič za poslovanje u obrtu

Hrvatska obrtnička komora pripremila je novi Vodič o poslovanju u obrtu. Savjetovanja služba Hrvatske obrtničke komore u ovom izdanju vodiča objedinila je sve pojedinosti u namjeri da zainteresiranima približi uvjete i način poslovanja u obrtu. U vodiču su obrađena slijedeća područja: otvaranje obrta i obveze iz radnog odnosa, obrazovanje u obrtu, minimalni tehnički uvjeti, izdavanje licencija za prijevoznike, porezi doprinosi i druge financijske obveze, računovodstveno poslovanje, financiranje obrta, ugovaranje posla, naplata potraživanja, izvan sudsko i sudsko rješavanje sporova, tehnička pitanja i inspekcijski nadzor. Svaki oblik poduzetništva ima svoje specifičnosti. Važno je pažljivo procijeniti sve okolnosti prilikom otvaranja obrta i registriranja određene djelatnosti poslovanja. Stoga su osnovne informacije i jednostavna pojašnjenja od izrazite koristi postojećim i budućim obrtnicima.

Vodic za poslovanje (preuzimanje)


Novi pozivi za projektne prijave Ministarstva za poduzetništvo i obrt

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. pozive na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva poziva biti dodijeljeno 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna u okviru natječaja „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“. Sredstva će se dodjeljivati putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.


Upravni ugovor - nova mogućnost namirenja poreznog duga


Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 17.ožujka (N.N. 26/15), otvorena je mogućnost sklapanja Upravnog ugovora poreznim obveznicima za reprogram poreznog duga uz kamatu od 12% i rokom otplate do 24 mjeseca. Putem obrasca Prijedloga za sklapanje upravnog ugovora, Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku slobodnom voljom sudionika dužničko-vjerovničkog odnosa. Prijedlog sklapanja ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznik je svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost. Poreznim obveznikom smatra se i fizička osoba koja je prestala obavljati djelatnost, čiji je dug nastao za vrijeme obavljanja djelatnosti, fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak od imovine, kao i obveznici iz djelatnosti poljoprivrede i ribarstva. Upravni ugovor može se sklopiti s poreznim obveznikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika i poreznim obveznikom koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora za dug po prethodnom dugovanju. Podneseni prijedlog, potvrdu o stanju duga te očitovanje nadležnog Područnog ureda dostavlja se na razmatranje Savjetodavnom vijeću nadležnog Područnog ureda odnosno Središnjeg ureda Porezne uprave ovisno o visini poreznog duga za koji se predlaže sklapanje Upravnog ugovora. O sklapanju upravnog ugovora na temelju prijedloga Savjetodavnog vijeća odlučuje pomoćnik ministra, ravnatelj Porezne uprave odnosno pročelnik nadležnog Poreznog ureda te obavještava poreznog obveznika o donesenoj odluci.

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora


INSPEKCIJSKI NADZOR PROVEDBE ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU


Temeljem Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. 47/06 i 10/15) i Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (N.N. 13/06 i 49/06), provodi se nadzor inspektora zaštite i spašavanja.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su škole, prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovački centri, proizvodna postrojenja i slično, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana te osigurati prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama zaštite koje je potrebno poduzeti.
Potrebno je donijeti Odluku o Planu zaštite i spašavanja za poslovne prostore i druge poslovne objekte a obavijest o telefonskom broju 112 i znaci za uzbunjivanje moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu u svim javnim prostorima. Znakovi za uzbunjivanje jedinstveni su za cijeli teritorij Republike Hrvatske. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izrađuje obvezni i jedinstveni plakat s prikazom grafičkih znakova za uzbunjivanje, koji mora biti vidno istaknut u svakom prostoru gdje se okuplja veći broj ljudi.
U provedbi inspekcijskog nadzora, inspektor zaštite i spašavanja ima pravo narediti sudionicima zaštite i spašavanja osobito: izradu i donošenje i dopune procjena ugroženosti, planova zaštite i spašavanja i operativnih planova zaštite i spašavanja, kao i vanjskih planova sukladno Zakonu i propisanoj metodologiji, određivanje operativnih snaga i pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje, osiguravanje uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje, evakuaciju i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine, provođenje propisanih mjera zaštite i spašavanja, te uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine.
Za više informacija, obrtnici se mogu obratiti telefonski, e-malom ili osobno u Udruženje obrtnika, P. Krešimira IV 12, Slavonski brod.


OBAVIJEST


Sjednica Ceha obrta za ugostiteljstvo i turizam Udruženja obrtnika Slavonski Brod, održati će se dana 12. 03 . 2015. godine ( ČETVRTAK ), s početkom u 14.00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 12., sa slijedećim dnevnim redom;
1. Primjedbe, očitovanje, prijedloge i sugestije na prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti – traži se;
2. Aktualna problematika u struci i donošenje plana rada za naredni period;
3. Pripreme i dogovori za odlazak na Kongres ugostitelja i odlasci na specijalizirane sajmove;
4. Razno.


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA


Događaji koji su Udruženju obrtnika Slavonski Brod proizveli dodatne aktivnosti, završeni su. Sumnjajući u ispravnost provedenih izbora u cehovima, predsjednik Obrtničke komore Brodsko-posavske županije prijavio je navodne nepravilnosti Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu. Iako je time preskočio primijeniti vlastiti Statut za postupak dokazivanja navodnih nepravilnosti, Povjerenstvo koje je imenovala Hrvatska obrtnička komora nakon uvida u postupke provođenja izbora utvrdilo je da su izbori za članove Skupštine Udruženja obrtnika za mandatno razdoblje 2014.-2018. godine provedeni sukladno Statutu Udruženja obrtnika Slavonski Brod. Stoga će se Konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja obrtnika održati u petak, 27.02.15. godine u okviru zadanog izbornog kalendara jedinstvenog komorskog sustava. Skupštini će predsjedati Povjerenstvo Hrvatske obrtničke komore, a izbori za članove Skupštine provesti će se temeljem legalno predloženih kandidata na održanim sjednicama cehova.

POZIV NA SKUPŠTINU UOSB (za preuzimanje)

ODLUKA (za preuzimanje)

PRAVILNIK o radu cehova (za preuzimanje)


3. Sajam namještaja Brodsko posavske županije


Sportska dvorana Vijuš Slavonski Brod, 13. - 15. ožujka 2015.

POZIV za izlaganje

PRIJAVNICA za preuzimanje


Održana Skupština Udruženja obrtnika, 19.1.2015.g

Na održanoj sjednici Skupštine Udruženja obrtnika Slavonski Brod usvojen je Poslovnik o radu Skupštine i Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju Udruženja. Također donesena je Odluka o kriterijima i provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Slavonski Brod i kandidata Udruženja za članove Skupštine Obrtničke komore Brodsko-posavske županije za mandat 2014.-2018. godine. Vezano za donesene kriterije za provođenje izbora, donesena je Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za tijela Udruženja obrtnika. Temeljem navedenog ostvarile su se pretpostavke za provođenje izbora za Udruženje obrtnika u skladu s provođenjem izbora jedinstvenog komorskog sustava. Izbori će se provoditi od 23.1. – 30.1.2015. godine, stoga očekujemo zainteresiranost i volju obrtnika za sudjelovanjem u radu strukovnih Cehova s ciljem unaprjeđenja obrtnika i obrtništva u cjelini.

ODLUKA O KRITERIJIMA I PROVOĐENJU IZBORA ZA TIJELA UOSB


Unapređenje usluga obrtnicima


Hrvatska obrtnička komora uključuje se u projekt Erasmus+

Hrvatska obrtnička komora sudjeluje u projektu mobilnosti u okviru programa Erasmus+, financiranom od strane EU, putem kojeg želi unaprijediti stručna znanja zaposlenika i ojačati svoje institucionalne kapacitete, s ciljem unapređivanja kvalitete rada, kao i uvođenja novih usluga za članstvo. Sudionici projekta su zaposlenici Hrvatske obrtničke komore, koji će svojim radom moći direktno doprinijeti kreiranju novih usluga – ponude programa općih kompetencija za obrtništvo i ostalu širu zainteresiranu javnost (poduzetničke kompetencije, komunikacijske vještine (usmene i pisane), jezične kompetencije, prezentacijske vještine, informatičke kompetencije, kompetencije djelovanja i rada u novom europskom prostoru, timski rad, izrada poslovnog plana, osmišljavanje i provedba projekata, opće kompetencije za olakšanu prohodnost prema visokom obrazovanju, upravljanje stresom i emocijama, kreativnost – stvaranje novih ideja, svijest o potrebi cjeloživotnog učenja). Željeni utjecaj projekta mobilnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini je razvoj Hrvatske obrtničke komore i njenih usluga i aktivnosti te mreže i ponude obrtničkih učilišta, putem kojih će se osigurati pozitivan utjecaj na obrtničku i opću javnost proširenjem ponude za cjeloživotno obrazovanje u području općih kompetencija. Zaposlenici Hrvatske obrtničke komore i obrtničkih učilišta bit će multiplikatori stečenih znanja i vještina na zaposlenike područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Obavijest
Molimo obrtnike da se po primljenom pozivu, odazovu na sjednice strukovnih cehova, kako bi aktivno sudjelovali u provođenju izbora u jedinstvenom komorskom sustavu za mandatno razdoblje 2014-2018.g.


Novosti iz Ministarstva za poduzetništvo i obrt


Naplati pa plati!
Izmjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

Svim subjektima malog gospodarstva (obrtnicima i poduzetnicima) s ukupnim godišnjim primicima do 3 mil. kuna, omogućiti obračun i plaćanje PDV-a prema gotovinskom sustavu (po naplaćenom, a ne po izdanom računu) od 1.1.2015., temeljem usklađenosti s Europskom direktivom o PDV –u (2006/112/EZ, članci 66. I 167 a).
• obrtnici i poduzetnici koji se trenutno nalaze u obračunskom sustavu (obveznici poreza na dobit, plaćaju PDV po izdanom računu), a imaju ukupne godišnje primitke do 3 mil. kuna, mogu prijeći u gotovinski sustav
• obrtnici koji se trenutno nalaze u gotovinskom sustavu PDV-a (obveznici poreza na dohodak, plaćaju PDV po naplaćenom računu); nastavljaju poslovati kao i do sada
Predložene izmjene odredbi Zakona o PDV-u obuhvatit će: ukupno 67.574 subjekata malog gospodarstva koji će imati mogućnost prelaska u gotovinski sustav plaćanja PDV-a i to:
• 63.143 pravne osobe – poduzetnike koji su temeljem važeće zakonske regulative obveznici PDV-a u obračunskom sustavu (plaćanje PDV-a po ispostavljenom računu)
• 4.431 fizičkih osoba (obrtnici - obveznici poreza na dobit) koji plaćaju PDV po izdanom računu odnosno u obračunskom su sustavu PDV-a
• 71.765 fizičkih osoba (obrtnika) nastaviti će plaćati PDV u gotovinskom sustavu kao i do sada (neće s 1.1.2015. prijeći u obračunski sustav)

Da biste iskoristili svoje pravo na obračun i plaćanje PDV-a prema naplaćenom, a ne izdanom računu, prijavite se područnom uredu Porezne uprave do 20.1.2015!


Projekt potpore poljoprivredi Razvoj informatičkih tehnologija u poljoprivredi


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je informaciju u kojoj tvrtka PROGIS Software GmbH iz Beča otvara financiranje servisa i aplikacija za „pametnu“ poljoprivredu. Ova obavijest se odnosi na zainteresirane informatičke tvrtke koje bi mogle ponuditi određene aplikacije za poljoprivredne djelatnosti u smislu nadzora, upravljanja te drugih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje i upravljanja. Prema navedenom su dostupna sredstva u iznosu od 4 mil. eura za mala i srednja poduzeća i web poduzetnike za razvoj velikog broja „pametnih“ servisa i aplikacija za primjenu u poljoprivredi. Udruženim snagama SmartAgriFood i ICT-AGRI u dodatnom financiranju malih i srednjih poduzeća te web poduzetnika u iznosu od 1,8 mil. eura financiraju plaćanje za stručno savjetovanje i servise potpora za uspješne male i srednje poduzetnike. Presudno kod projekta je dali će biti usmjereni na jedan ili više od tri reprezentativna poljoprivredna podsektora:
• ratarstvo – velikih razmjera, godišnja proizvodnja usjeva na otvorenom
• hortikultura – cvijeće, voće i povrće u plastenicima ili u manjem razmjeru, sličnih usjeva na otvorenom. Osim toga, može se uključiti voćnjake.
• stočarstvo – proizvodnja životinja na otvorenim ili u zatvorenim sustavima nastambi ili mješavina između njih.

Prijava projekata prima se do 15. studenog 2014. godine.
Otvorena je online aplikacija za prijavu, sve dodatne informacije dostupne su putem linkova:
http://cordis.europa.eu/fp7/coordination/about-era_en.html
http://smartagrifood.com/
http://db-ictagri.eu/ict-agri/content/home.php


Suradnja Brod-Buzet-Kopar


U sklopu potvrđeno uspješne suradnje Udruženja obrtnika Buzet i Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, obrtnika iz Kopra, po povratku iz Gunje gdje su pomagali u obnovi poplavljenog područja, u nedjelju 12.10.14. godine, posjetili su Udruženje obrtnika Slavonski Brod. Neformalnim razgovorom obrtnici triju udruženja razmijenili su mišljenja vezano za status obrtnika u sadašnjem trenutku. Obzirom da je Slavonija, kao regija, u nepovoljnijem položaju od ostalih dijelova RH, za naše obrtnike od neobične je važnosti pronalaženje načina u predstavljanju obrtništva izvan lokalnih okvira. U smislu poboljšanja međusobne suradnje Broda, Buzeta i Kopra, neposredna blizina državne granice Udruženju obrtnika Slavonski pruža mogućnost prenijeti iskustvo u povezivanju sa obrtnicima susjednih država. Isto tako, primljen je poziv obrtnika iz Kopra za predstavljanje Projekta „Budi majstor“ Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta u Republici Sloveniji.


17. Obrtnički sajam Istre


U organizaciji Obrtničke komore Istarske županije na 17. Obrtničkom sajmu Istre predstavilo se: 3 izlagača iz inozemstva, 78 hrvatskih obrtnika, 28 poduzetnika, 2 škole i 9 obiteljskih gospodarstava, organiziranih u 13 komora i udruženja obrtnika, 2 udruge te 9 inovatora. Sajam je otvorio predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović. Također, otvorenju sajma prisustvovali su visoki uzvanici Grada Pule, Istarske županije, izaslanika ministarstava, obrtničkih i gospodarskih komora. Predsjednik RH u obraćanju izlagačima i posjetiocima između ostalog, naglasio kako je istarski sajam koji se održava sedamnaesti put, potvrda da se poduzetnici i obrtnici trude i rade unatoč teškoj gospodarskoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Na sajmu se izlagalo u zatvorenom dijelu pod šatorom te na štandovima ispred. Ponuđena je raznolikost ponude od gotovih proizvoda poznatih marki do obrtničkih proizvoda i usluga a predstavile su se banke i osiguravajuća društva sa svojim proizvodima. Obrtnici i poduzetnici predstavili su se uslugama i proizvodima od ljekovitog i aromatičnog bilja, pletenim košarama, cvijećem u saksijama, proizvodima drvne galanterije, prehrambenim suhomesnatim proizvodima, tjesteninom, kolačima, slasticama od čokolade, licitarskim proizvodima, alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Obzirom na gospodarsku situaciju, slavonski predstavnici izlagali su u malom broju, samostalno.
Sajam privrede Brod, 2014.g. (BiH)


Udruženje obrtnika Slavonski Brod, po prvi puta se predstavilo na Sajmu privrede Brod, 2014., Bosna i Hercegovina.
Sajam se održao 12. i 13.09.2014.godine gdje se predstavio obrt Stolarije Jozić iz Starog Slatnika. Obzirom na brze pripreme i kratak rok koji je bio na raspolaganju za animiranje obrtnika, Udruženje je uz Stolariju Jozić predstavilo Sekciju tradicijskih i umjetničkih obrta, promotivno prikazalo suvenir, medaljon kovačke radionice Žambok, koji se dijelio posjetiteljima te promotivne materijale istaknutih članova Sekcije. Sajam je otvorio bosansko hercegovački Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević te uz pohvale domaćinu, naglasio želju da u budućnosti ova manifestacija proširi okvire i izvan regije. Pored uzvanika susjedne države Radislava Jovičića Ministra unutrašnjih poslova, Gorane Zlatković Ministrica pravde, Aleksandre Trifković pomoćnice ministra trgovine i turizma, Mladena Krekića načelnika opštine Modriča, otvorenju sajma prisustvovala je i predsjednica Udruženja obrtnika, Anka Šakić. Na štandu Udruženja obrtnika bilo je posebno živo. Zanimljivi izlošci Stolarije Jozić, primjereno uređeni štand te volja i spremnost na suradnju bila je posebno zapažena. Predsjednica je naglasila kako namjerava održati kontinuitet predstavljanja naših obrtnika izvan okvira Republike Hrvatske, te se zahvalila organizatoru na pozivu i besplatno ustupljenom izlagačkom prostoru.


Ministar Mirando Mrsić o ZOR-u, Osijek 12.09.2014.


U organizaciji Obrtničke komore Osjećko-baranjske županije održan je sastanak sa stručnim timom ministra rada i mirovinskog sustava, Mirandom Mrsićem. Uz ministra nazočni su bili Marina Kasunić-Peris, pomoćnica ministra; Inga Žic, načelnica; te stručne savjetnice Irena Cvitanović i Margareta Kutnjak. Ministar Mrsić založio se za suradnju s obrtnicima u implementaciji Zakona o radu, te zamolio povratne informacije vezano za njegovo provođenje u praksi. Za takvu suradnju predviđa formiranje Povjerenstva koje će činiti predstavnici Ministarstva, Hrvatske gospodarske komore. Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i sindikati. Predložio je provođenje provjera Zakona među obrtnicima putem anketa među članstvom, kako bi se iz prakse na vrijeme uočili mogući nedostaci. Ministrove suradnice obrazložile su najznačajnije promjene u odnosu na stari Zakon, posebno vezano za mogućnost dopunskog rada i fleksibilnijeg rasporeda radnog vremena. Uz najavu mogućnosti novog regionalnog sastanka na temu provođenja nadzora inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu, nazočne obrtnike naročito je zanimala informacija o sadašnjem ustroju provođenja inspekcije nakon ukidanja Državnog inspektorata. Obrtnici su imali primjedbe na slab nadzor nad radom na crno te neprovođenje Zakona o zabrani i sprečavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti. Ministar je obećao da će u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta predložiti izmjene navedenog Zakona.


Najava aktivnosti za jesenski period


U sklopu redovitih aktivnosti za jesenski period, Udruženje obrtnika namjerava putem svojih predstavnika sudjelovati na svim događanjima koji su od važnosti za obrtnike svog teritorijalnog obuhvata. Temeljem navedenog, u Osijeku, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava organizira Savjetovanje o novom Zakonu o radu. Nakon seminara održati će se sastanak s predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskog sustava na temu novog Zakona o radu na kojem ćemo sudjelovati uz predstavnike obrtnika Obrtničke komore Osječko baranjske županije. Po pozivu predsjednika Organizacionog odbora, 12. i 13.09.2014. godine obrtnici će sudjelovati na Sajmu privrede Brod 2014 u Bosni i Hercegovini. Time se obrtnicima pruža prilika za ostvarenje poslovnih aktivnosti izvan područja Republike Hrvatske. Ujedno, ova dobro susjedska suradnja proširiti će već postojeća područja na kojima Udruženje djeluje u sklopu aktivnosti prekogranične suradnje. Na tradicionalnoj manifestaciji Subotina po starinski u Buzetu, predstaviti će se Sekcija tradicijskih i umjetničkih obrta. Uz aktivni cjelodnevni program, posjetitelji će upoznati kulturnu baštinu i tradicijske vještine naših majstora. Također, u sklopu Projekta Budi majstor, održati će se interaktivne radionice sa učenicima osnovnih škola u Buzetu, Zagrebu, te školama na području Brodsko-posavske županije. Po pozivu Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda, održan je prvi sastanak Organizacionog odbora za 19. Katarinski sajam, za koji se obrtnici Udruženja obrtnika posebno pripremaju kako bi svojim sudjelovanjem potakli da se stari zanati otrgnu od zaborava.


ZAKON O RADU N.N. 93/2014


Od 7.8.2014. godine u primjeni je novi Zakon o radu. Najveće promjene odnose se na zapošljavanje na određeno vrijeme u odredbi da prvi ugovor na određeno vrijeme ne mora sadržavati razdoblje na koje se zaključuje. Poslodavci su dobili mogućnost da svoje radnike ustupaju povezanim poduzećima kod kuće ili u inozemstvu te nemaju obavezu izrađivati program zbrinjavanja tehnološkog viška. Također, omogućuje se privremeno ustupanje radnika između poduzeća koja imaju istog vlasnika na najdulje šest mjeseci u zemlji i dvije godine u inozemstvu. Razdoblje na koje se radnik zaposlen u Agenciji za privremeno zapošljavanje može ustupiti korisniku za obavljanje istih poslova produljuje se sa 1 na 3 godine. Radni tjedan ostaje 40 sati, a uvodi se mogućnost dopunskog rada na jednokratnim povremenim poslovima do 8 sati tjedno i 180 sati godišnje radnicima koji su na punom radnom vremenu. Uvodi se obveza poslodavca da radniku pismeno nalaže prekovremeni rad. Tjedno radnik ne može raditi više od 50 sati, ali ukupan fond sati koji radnik smije odraditi u uzastopna četiri mjeseca ne može biti veći od 48 sati tjedno. Tjedni rad moguće je povećati do 60 sati isključivo kolektivnim ugovorom, a njime se može povećati razdoblje u kojem se prati ukupan fond sati rada s četiri na šest mjeseci. Otkazni rokovi se nisu mijenjali, ali drukčiji je režim za vrijeme bolovanja. Otkazni rok ne teče za radnika koji je na bolovanju, ali radni odnos prestaje istekom šest mjeseci od odluke o otkazu ugovora o radu. Otkazni rok ne teče ni tijekom trudnoće, dok se koriste prava po osnovi roditeljstva te bolovanja uzrokovanog ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću i za obnašanja dužnosti i prava u obrani.


Započele prijave za mjere D2.2 Stipendije i D2.3 Naukovanje Poduzetničkog impulsa


Početkom kolovoza započele su prijave za mjere D 2.2 Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima i D 2.3 Naukovanje za obrtnička zanimanja. Prijavu mogu podnijeti:
D2.2 Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima: područne obrtničke komore, udruženja obrtnika i subjekti malog gospodarstva (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sukladno zakonskoj definiciji. Potpore se odobravaju za sufinanciranje troškova stipendiranja učenika koji se u školskoj godini 2014./2015. obrazuju u srednjim strukovnim školama za obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.
D2.3 Naukovanje za obrtnička zanimanja: Subjekti malog gospodarstva (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sukladno zakonskoj definiciji. Potpore se odobravaju za sufinanciranje nagrade naučnicima koju subjekti malog gospodarstva isplaćuju učenicima za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja tijekom školske godine 2014./2015. za deficitarna zanimanja. Detalje možete pronaći na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta: www.minpo.hr


31. konferencija cvjećara "Bezvremenska tradicija" od 11. do 14. rujna u Zagrebu


U organizaciji World Flower Council (WFC) i Hrvatske obrtničke komore od 11. do 14. rujna 2014. godine u hotelu Esplanade u Zagrebu bit će održana 31. konferencija "Bezvremenska tradicija". Sekcija cvjećara HOK-a, kao suorganizator i domaćin konferencije poziva sve ljubitelje cvijeća, floriste i dizajnere, a ponajprije naše članove cvjećare da se prijave na konferenciju, sudjeluju na seminarima i radionicama tijekom konferencije te time steknu nova znanja i vještine. Tijekom održavanja konferencije bit će prezentirani novi i inovativni floristički proizvodi, dok će neki od svjetski poznatih i talentiranih dizajnera predstaviti nove tehnike rada i dizajna. Organizator je pripremio i zanimljivu izložbu cvijeća koju će pripremiti floristi iz više od 20 zemalja, koja će vas sasvim sigurno inspirirati i očarati. Dio programa koji se odnosi na edukacijske seminare i radionice u organizaciji su europskih edukatorica Els Hazenberg i Jacqueline Boerma iz Nizozemske. Ovogodišnja konferencija namjenjena je profesionalnim cvjećarima i dizajnerima, kao i onima koji su tek počeli raditi s cvijećem. Više informacija o programu, voditeljima radionica i edukacijskim seminarima možete pronaći na web adresi:
https://www.etouches.com/ehome/wfc2014summit
The World Flower Council International često šalje svoje delegate, predstavnike i dizajnere na različita događanja u svijetu. Asocijacija također ima program razmjene „studenata“ koji omogućava svima učenje u drugim zemljama kroz razmjenu znanja i tehnika rada s cvijećem. Više o samoj asocijaciji i mogućnostima možete naći na Internet adresi: www.worldflowercouncil.org.
Uvjeti i način plaćanja Program konferencije sastoji se od tri demonstracije u kojima će dizajneri demonstrirati primjenu specifičnih tema ili načina aranžiranja cvjetnih aranžmana te pet radionica za manji broj sudionika u kojima prisutni direktno sudjeluju u radu s dizajnerom. Cijena za sudjelovanje u svim demonstracijama i dvije radionice po izboru za hrvatske cvjećare iznosi 120$ (cca 650 kuna). Također, moguće je i sudjelovanje u bilo kojem događaju po izboru, plaćanjem na ulazu po cijeni od 150 kn, no kako se radi o limitiranom broju sudionika ne može se sa sigurnošću utvrditi hoće li biti slobodnih mjesta na radionicama koje primaju najviše 25 do 30 sudionika. Prijave na cjelokupno događanje te pojedinačne seminare i radionice u pravilu možete obaviti putem interneta, direktnom uplatom na žiro račun organizatora i to na stranici:
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=77528
Poziv cvjećarima za aktivnim učešćem u pripremi i realizaciji konferencije U ime organizatora, Sekcija cvjećara HOK-a poziva zainteresirane cvjećare koji su voljni aktivno se uključiti u pripremu i realizaciju radionica i demonstracija, da nam se povratno očituju, kako bi mogli dogovoriti i isplanirati njihov angažman za vrijeme trajanja konferencije. Točni zadaci i zaduženja koja bi preuzeli odnosili bi se na pripremu materijala koji će biti korišteni za vrijeme održavanje radionica i seminara, a za uzvrat svaki od asistenata u dogovoru sa organizatorom steći će pravo besplatnog sudjelovanja na jednoj od radionica tj. seminara po vlastitom izboru. Organizator nije u mogućnosti financijski honorirati angažman pojedinaca te stoga pozivamo sve zainteresirane, a prije svega s područja Grada Zagreba i okolice, obližnjih županija i slično, da nam se jave do 28. kolovoza 2014. godine na e-mail cehovi@hok.hr ili kresimir.tomic@hok.hr. Kontakt osoba Krešimir Tomić.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Odjelu za organizaciju rada cehova putem telefona 01/48 06 666; 631, odnosno faksa 01/4846 610.


„Obrtnik obrtniku“ nova humanitarna akcija za stradale u poplavama


Hrvatska obrtnička komora poduprla je humanitarnu akciju “Obrtnik obrtniku” koju je pokrenuo Otvoreni radio, u kojoj zajednički pozivamo sve obrtnike i ostale poduzetnike koji su u mogućnosti da pomognu obrtnicima s poplavljenih područja. Ako imate višak materijala, aparata, opreme ili na bilo koji drugi način možete pomoći svojim kolegama srodnih djelatnosti da što prije stanu na noge, javite nam se na besplatni telefon 0800 33 55, mail: otvoreni@otvoreni.hr ili na Facebook Otvorenog radija. - Izuzetno nam je drago što je Otvoreni radio prepoznao humanitarni angažman Hrvatske obrtničke komore za pomoć obrtnicima na poplavljenim područjima, posebno akciju Frizeri frizerima, u kojoj se prikupljaju novčana sredstva i oprema za frizerske salone. Ovakve akcije najbolji su primjer humanitarnog djelovanja, u kojem pomoć ide izravno korisnicima. Sinergijom Hrvatske obrtničke komore, područnih komora i udruženja obrtnika s medijima akcija se širi i na druge djelatnosti. Pozivamo obrtnike da pomognu svojim kolegama da što prije stanu na noge i nastave poslovanje, izjavila je Violeta Jelić, Glavna tajnica HOK-a. Na poplavljenom području poslovalo je 69 obrtnika. Najviše je stradalo selo Gunja, u kojem su poslovala 43 obrtnika. U Općini Drenovci stradalo je Rajevo selo (5 obrta), Posavski Podgajci (8 obrta), Račinovci (7 obrta), Đurići (1 obrtnik), dok je u Općini Vrbanja stradalo selo Strošinci (5 obrta). Više informacija na www.otvoreni.hr.


Objavljen natječaj za obrazovanje u poduzetništvu i obrtu


U sklopu operativnog programa: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Ministarstvo poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, uputilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj dodjele bespovratnih sredstva u obrazovanju za poduzetništvo i obrt. Natječaj je otvoren od 29.7.2014. do 1.10.2014. godine. Na natječaj mogu se prijaviti gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike Namjena natječaja je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Provedbom planiranih aktivnosti promovirati će obrazovanje za poduzetništvo kao važan čimbenik gospodarskog rasta što će doprinijeti podizanju svijesti o potrebi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, ali i promociji važnosti poduzetništva u cjelini. Za financiranje projekata u okviru ovog poziva osigurano je 18.023.000,00 kn. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. sufinancira se sredstvima Europskog socijalnog fonda i strateški mu je cilj unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti u Republici Hrvatskoj. Detalji natječaja te uvid u potrebnu dokumentaciju mogu se pronaći na web stranici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/94.


EU potvrda: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Pravilnik o izdavanju EU potvrda, koji stupa na snagu 5. kolovoza


Pravilnikom se propisuje izgled, sadržaj i postupak izdavanja EU potvrde, koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na EU tržištu. EU potvrdom dokazuju se poslovne aktivnosti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i ne postojanje zapreka niti zabrana u obavljanju profesionalne djelatnosti. EU potvrdu izdaje nadležno tijelo županijskog ureda državne uprave, koje obrtniku izdalo obrtnicu, na zahtjev podnositelja. Ured državne uprave dužan je u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva izdati EU potvrdu bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno bez plaćanje pristojbe ili naknade bilo kojih drugih troškova. Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se na propisanom obrascu u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem, a sadržava slijedeće elemente: - osnovne podatke: tvrtka, ime i prezime vlasnika obrta, matični broj obrta, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta, sjedište, kontakt (elektronička adresa, telefon);- naziv djelatnosti, odnosno profesije koju namjerava obavljati, odnosno pružati na teritoriju države domaćina. Podnositelj zahtjeva dužan je, osim obrasca zahtjeva, a na traženje nadležnog tijela priložiti sljedeće dokumente: – domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, osobnu iskaznicu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma), potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici), presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu od poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo). Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva može tražiti i druge relevantne dokumente prema pojedinačnom slučaju. Tražene dokumente podnositelj zahtjeva moći će priložiti u neovjerenoj preslici.


Elektroničke usluge HZMO postaju dio elektroničnih javnih usluga u okviru projekta e-građani


Od 17. srpnja uspostavlja se povezivanje u sustava, razmjena i preuzimanje podataka između HZMO i HZZO-a. Svaki obveznik podnošenja prijave u roku od 24 sata dužan je činjenicu o početku mirovinskog osiguranja dostaviti u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Svi korisnici koji posjeduju korisničko ime i lozinku dodijeljenu u Zavodu i već koriste elektroničke usluge Zavoda, biti će u mogućnosti uz dosadašnju uslugu koristiti i usluge ostalih ustanova upotrebom postojećeg korisničkog imena i lozinke bez potrebe dolaženja na šaltere Zavoda. Povezivanjem sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav. Detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama HZMO-a http://www.mirovinsko.hr


Sprečavanje nelojalne konkurencije u obrtu od Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava


U nastojanju spašavanja radnih mjesta u obrtu i zaštiti obrtnika u obavljanju samostalne djelatnosti, Hrvatska obrtnička komora predložila je Ministarstvu poljoprivrede da se iz Pravilnika o dopunskim djelatnostima u OPG-u (NN 76/2014) sa liste dopunskih djelatnosti isključe neke od obrtničkih djelatnosti. Ministarstvo je prihvatilo da se bravari, brijači, dimnjačari, kamenari, keramičari, klesari, knjigoveže, licitari, limari, lončari, ljevači zvona, orguljari, oružari, pećari, puškari, ribari, slastičari, soboslikari, staklari, staklorezači, tokari, urari, zidari i zlatari te bačvari, kišobranari i klobučari izdvoje iz Pravilnika iz razloga što obrti u ovim djelatnostima posluju samostalno i najčešće im je to glavna djelatnost. Također, kod ugostiteljskih usluga prihvaćen je prijedlog da "namirnice moraju biti pretežito iz vlastite proizvodnje", umjesto prethodnog "dijelom iz vlastite proizvodnje", što je omogućavalo veliki udjel vanjskih sirovina. Takvom odredbom gubi se smisao obiteljskog gospodarstva, a otvara mogućnost nelojalne konkurencije u ugostiteljstvu. S liste dopunskih djelatnosti nisu isključeni košaraši te izrada svijeća i proizvoda od pčelinjeg voska, što je također bio prijedlog HOK-a. Nije prihvaćen niti prijedlog za ograničenje na ukupan prihod od dopunskih djelatnosti. Prije je bilo 50 % godišnje, što su iznova predlagali predstavnici Hrvatske obrtničke komore. U početnom prijedlogu Pravilnika o dopunskim djelatnostima u Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, navedena zanimanja bila su sastavni dio dopunskih djelatnosti OPG-ova, stoga je HOK tražio izmjene kako bi zaštitio obrtničke interese te spriječio mogućnost nelojalne konkurencije.


OBRTNICI ČLANOVI POVJERENSTVA ZA POMOĆNIČKE ISPITE PRI STRUKOVNIM ŠKOLAMA

Na poziv Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Hrvatska obrtnička komora prikupila je prijedloge za članove povjerenstva za provedbu pomoćničkih ispita za vezane obrte u srednjim strukovnim školama. Članovi povjerenstva doprinose kvaliteti i kontinuitetu provedbe pomoćničkih ispita, koji su pokazatelj stečenog teorijskog i praktičnog znanja mladih u trogodišnjem strukovnom obrazovanju. Obrtnici, članovi povjerenstva sudjeluju u pripremama ispita (popis kandidata, dogovor o zadacima i načinu rada, raspored i trajanje dijelova ispita), u provedbi i nadzoru ispita, u usmenom ispitivanju i u utvrđivanju uspjeha kandidata. Članovi povjerenstava mogu biti majstori – stručni učitelji (obrtnici ili zaposlenici) koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja, iz obrta ili pravne osobe koja ima dozvolu (licenciju). Član povjerenstva ne može biti majstor – stručni učitelj koji ne izvodi praktičnu nastavu i vježbe, koji je podučavao kandidata ili je srodnik u ravnoj lozi (uključuje i usvojenje) ili bračni drug. Članovi povjerenstva primaju naknadu u iznosu od 50,00 kuna neto po kandidatu. Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ispit obuhvaća provjeru praktičnih i stručnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije. Ispit se polaže pred povjerenstvom koje osniva Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u kojem su zastupljene osobe koje imaju odgovarajuće majstorsko zvanje i nastavnici srednje strukovne škole za odgovarajuće zanimanje, s time da osobe iz obrta čine većinu. Nakon položenog ispita izdaje se uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu. Nakon položenog pomoćničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita, te ostvariti pravo na samostalno obavljanje djelatnosti.


Uvjerenje o kućnom broju

Obavještavamo Vas o provedbi ishođenja Uvjerenje o kućnom broju temeljemZakonom o prebivalištu (NN. 144/2012) koji je stupo na snagu 29.12.2012 (Izmjenama i dopunama Uredbe o izmjeni Zakona o prebivalištu (NN. 158/2013)tePravilniku o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN. 027/2013)
U članku 2. određeno je:
- prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi - adresa u smislu ovoga Zakona je ulica ili trg i kućni broj, evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo - na adresi koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica, ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta Sukladno navedenom,molimo obavijestite obrtnike, koji imaju prijavljeno sjedište obrta ili izdvojenog pogona na adresi koja ima oznaku b.b., da usklade dokumente i ishode Uvjerenje o kućnom broju u Područnom uredu za katastar te provedu izmjene u Uredu za gospodarstvo u Obrtnom registru i MUP, kako bi nesmetano mogli obavljati djelatnost, odnosno registrirati vozilo u obrtu.


PRAVILNIK O NACIONALNOM ZNAKU

PRAVILNIK O NACIONALNOM ZNAKU ZAŠTIĆENE OZNAKE IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Na temelju članka 7. Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ( NN br. 80/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donio je pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 69/14, a stupa na snagu 13. lipnja 2014. g. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za dobivanje, izgled i način korištenja nacionalnog znaka zaštićene oznake izvornosti, nacionalnog znaka zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i nacionalnog znaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Nacionalni znak zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je znak vizualnog identiteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda čiji naziv je zaštićen oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na nacionalnoj razini sukladno pozitivnim pravnim propisima Europske unije i Republike Hrvatske. Znakom se dobrovoljno označava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom i za koji je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda. Označavanje proizvoda znakom obavlja korisnik oznake. Znak je dozvoljeno stavljati na proizvod nakon što Ministarstvo poljoprivrede dostavi Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za postupak registracije oznake na razini Europske unije, uz uvjet da je potvrđena sukladnost sa specifikacijom proizvoda od strane ovlaštenog kontrolnog tijela. Znak se stavlja na proizvod samostalno u istom vidnom polju uz zaštićen naziv proizvoda, na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. Troškove tiskanja znaka snosi korisnik oznake.Korisnik oznake dužan je pisanim putem dostavljati Ministarstvu izvješća o broju korištenih znakova svakih šest mjeseci napropisanom Obrascu koji se nalazi u privitku Pravilnika.


ISTICANJE MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača donesen je Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga, koji je stupio na snagu 30.05.2014.godine. Pravilnik propisuje isticanje cijena koja moraju nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitko biti istaknuta na proizvodu. Moraju biti naznačene u kunama uz oznaku „kn“, mogu biti istaknute i u drugim valutama s tim da je za potrošača mjerodavna cijena istaknuta u kunama. Maloprodajna cijena koja je istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti istaknuta na oznaci s nazivom proizvoda i to ispred, ispod ili pokraj proizvoda. Iznimno, maloprodajne cijene proizvoda koji se prodaju putem kioska i sličnih objekata mogu se istaknuti u obliku cjenika u kojem za svaki proizvod uz naziv proizvoda cijena mora biti posebno označena. U označavanju cijena usluga, trgovac mora imati cjenik istaknut u poslovnom prostoru lako dostupan potrošaču. Ukoliko trgovac zbog raznovrsnosti usluge nije u mogućnosti sve djelatnosti istaći na cjeniku, tada ih može istaknuti u obliku kataloga usluga s cijenama, posebne brošure ili prospekta, odnosno drugim odgovarajućim načinom u kojem vidljivo moraju biti istaknute vrste usluge i njihove cijene. Ukoliko se usluga pruža izvan poslovnih prostorija trgovca, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi. Kao i kada je ugradbeni ili zamjenski proizvod sastavni dio usluge, njihova cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge.


Održana godišnja izvještajna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Slavonski Brod - 30.5.2014.


Obrtnici Udruženja obrtnika na redovnoj sjednici Skupštine prihvatili su izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013.godinu. Pored prihvaćanih razrješenja i imenovanja novih članova uprave Udruženja te predstavnika u Područnoj obrtničkoj komori, potvrđen je i novi Statut Udruženja. Uslijed teške gospodarske situacije, smanjenih prihoda i troškova na koje se nije moglo utjecati, Udruženje je u 2013.godini ostvarilo pozitivan poslovni rezultat. Međutim, to nije umanjilo aktivnosti obrtnika u praćenju edukativnih seminara, kongresa i drugih skupova od važnosti za struku, na koje su po zahtjevu strukovnih sekcija, upućivani. Obrtnici su zadovoljni radom Udruženja u praćenju propisa i zastupanju njihovih interesa pred lokalnom upravom. Organizacijom edukativnih seminara sa relevantnim predavačima, pogotovo na primjeru provođenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je stupio na snagu prošle godine. Povodom donošenja Zakona o obrtu, u prosincu prošle godine, od važnosti je bilo donošenje prijedloga Statuta Udruženja. Članovi Skupštine potvrdili su i moderan prijedlog Statuta koji propisuje prava i obveze, te organizaciju rada obrtnika na jednostavan i učinkovit način. Obzirom na nesebično zalaganje obrtnika Udruženja Slavonski Brod, sudjelovanjem u sprječavanju od posljedica visokog vodostaja rijeke Save, odali su zahvalnost i priznanje svim sudionicima u spašavanju Grada od poplave. Također, usuglasili su se o pružanju financijske pomoći nastradalim područjima istočne Slavonije koji nisu imali mogućnost obraniti se od katastrofalnih posljedica poplave.

Na temelju članka 22. Statuta Udruženja obrtnika Slavonski Brod Skupština Udruženje obrtnika Slavonski Brod na svojoj sjednici održanoj 30. 05. 2014. godine donosi
GODIŠNJI OBRAČUN UDRUŽENJA OBRTNIKA SLAVONSKI BROD ZA 2013. GODINU

Članak 1.
Ostvarenje prihoda i rashoda za Udruženje obrtnika Slavonski Brod za 2013. godinu:
Pregled prihoda i rashoda za 2013. godinu
3 Prihodi =574.826,49
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga =
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa =478.392,64
33 Prihodi po posebnim propisima =
34 Prihodi od imovine =18.670,77
35 Prihodi od donacija =18.300,00
36 Ostali prihodi =59.463,08
4 Rashodi =523.021,08
41 Rashodi za zaposlene =240.767,50
42 Materijalni rashodi =262.362,12
43 Rashodi amortizacije =2.700,83
44 Financijski rashodi =5.090,63
45 Donacije =12.100,00
46 Ostali rashodi =
Višak/manjak prihoda nad rashodima =51.805,41
OPIS Ukupni iznos salda fonda
Saldo 01.01.2013. = 124.917,80 kn

Članak 2.
Za višak prihoda nad rashodima povećat će se saldo fonda iz prethodnog razdoblja.

UDRUŽENJE OBRTNIKA SLAVONSKI BROD
Predsjednica Anka Šakić,v.r.

IZVJEŠTAJ O RADU 2013.


e-Trošarine
od 1. rujna 2014. obvezno elektronično podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza

Temeljem Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka („Narodne novine“, br. 11/2014) proizlazi da su trošarinski obveznici kao i obveznici plaćanja posebnog poreza gotovo sve obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza dužni podnositi isključivo elektroničkim putem. Preduvjeti za elektroničko podnošenje obrazaca su posjedovanje digitalnog certifikata (pristupnog i potpisnog – izdaje FINA) te prijava u G2B servis Carinske uprave. Omogućeno je podnošenje obrazaca putem opunomoćenika, a u ime trošarinskog obveznika, odnosno obveznika posebnog poreza. Informacije o sustavu opunomoćenika dostupne su na službenim stranicama Carinske uprave u dokumentu pod naslovom Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika koji je objavljen pod linkom http://www.carina.hr/Carina/eTrosarine.aspx. U svrhu što brže registracije gospodarstvenika i omogućavanja nesmetanog rada prilikom podnošenja obrazaca kroz aplikaciju e-Trošarine te izbjegavanja opterećenja sustava na dan 1. rujna 2014. godine, preporuča se poduzetnicima ili njihovim opunomoćenicima da mogu započeti s registracijom poslovnih subjekata u G2B servis Carinske uprave. Registraciju je moguće izvršiti putem Internet obrasca prijave pod nazivom „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine – Obrazac prijave“, kojem se pristupa putem linka na službenim stranicama Carinske uprave, http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx


OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE, MALI LOŠINJ 2014.

Hrvatska obrtnička komora po sedmi put za redom organizira Obrtničke sportske igre koje će se održati od 15. do 18. svibnja, 2014. godine u Malom Lošinju. Slijedom hijerarhije komorskog sustava, domaćin ovogodišnjih igara su Udruženje obrtnika Cres-Lošinj i Obrtnička komora Primorsko-goranske županije. U obrtničkim sportskim igrama od njihovog osnutka, 2008. godine sudjelovalo je više od 4300 sudionika-obrtnika, djelatnika u obrtničkim radionicama te djelatnika u institucijama komorskog sustava. Ove godine na državnoj razini prijavljeno je oko 400 natjecatelja, obrtnika i obrtnica u sportovima od malog nogometa, tenisa, stolnog tenisa, kuglanja, potezanja užeta, pikada do odbojke na pijesku. Obzirom na ograničenost sufinanciranja organizatora Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Brodsko-posavske županije, odnosno Udruženja obrtnika Slavonski Brod, nije bilo veće zainteresiranosti za sudjelovanje u sportskim igrama. Ipak, mala ekipa entuzijasta, obrtnika s našeg područja, nastojati će sudjelovati u više sportskih disciplina, ukoliko se po terminu održavanja ne budu poklapale sa primarnom disciplinom, malim nogometom, zbog koje su se prijavili za natjecanje. Suorganizator Obrtničkih sportskih igara, kao i ranijih godina je turistička agencija Dubrovnik Sun d.o.o. iz Dubrovnika. I ove godine generalni sponzor Obrtničkih sportskih igara su partneri programa Obrtnik&partner.


PROGRAM MIKROKREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Otvoren javni poziv za 2014. godinu

Kreditni program Mikrokreditiranje – prvi korak u poduzetništvu, poduzetnicima stavlja na raspolaganje odobravanje sredstava po znatno povoljnijim uvjetima nego što su komercijalni krediti. Predviđena kamatna stopa je 0.99 % uz poček otplate od 6 mjeseci a raspon traženih sredstava od 10.000,00 – 120.000,00 kuna sa rokom otplate do 5 godina. Hrvatska agencija za malo poduzetništvo (HAMAG INVEST) otvorila je program za mikro gospodarske subjekte koji do datuma prijave ne posluju duže od 2 godine i za subjekte koji tek planiraju započeti samostalno poslovanje. Kreditni program otvoren je 3. svibnja, 2014. godine, traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 1. studenog 2014. godine. Predmet financiranja su nabavka strojeva i opreme, alati i uređaji, kupnja zemljišta, adaptacija poslovnih prostora, razvoj softverskih rješenja, informatičkih tehnologija i ostale nematerijalne imovine, u visini najmanje do 60% kredita te obrtna sredstva, najviše do 40% od traženog kredita. Sav sadržaj javnog poziva moguće je pogledati na web stranicama HAMAG INVESTA :http://www.hamaginvest.hr/wp-content/uploads/2013/08/Mikro-kreditiranje-Javni-poziv-2014-Final.doc, kao i odgovore na često postavljana pitanja vezano za dodatna uputstva : http://www.hamaginvest.hr/mikro-kreditiranje/cesto-postavljena-pitanja/


PRIVREMENO OBUSTAVLJENE PRIJAVE ZA MJERU A1 IZ PODUZETNIČKOG IMPULSA

Ministarstvo za poduzetništvo i obrt obavijestilo je potencijalne prijavitelje da se od 22. travnja zaprimanje prijava na Mjeru A1: Mikro poduzetništvo i obrt privremeno obustavlja. Poziv na natječaj bio je otvoren od 31. ožujka s trajanjem do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2014. godine. Za ovu mjeru predviđeno 25.000.000,00 kn, a ciljevi poziva su povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih subjekata, jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata, poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog procesa, poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte, poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih. Do sada na natječaje iz Programa poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014. pristiglo je 2.188 poduzetničkih projekata. Ministarstvo će nastaviti informirati poduzetnike i zainteresiranu javnost te objavljivati podatke o zaprimljenim projektnim prijavama, što se može pratiti na web stranici: http://minpo.hr/default.aspx?id=821


Prijedlog Nacrta Statuta Hrvatske obrtničke komore

Temeljem donesenog Zakona o obrtu u prosincu 2013.godine, potrebno je uskladiti akte Komore te ih prilagoditi promjenama koje je Zakon definirao. Osnovni akt po kojemu obrtnički komorski sustav funkcionira je Statut Hrvatske obrtničke komore iz kojeg proizlaze statuti nižih struktura komorskog sustava, područnih komora i udruženja obrtnika. Obzirom na smanjene prihode od komorskog doprinosa, kao osnovnog prihoda Komore, Područnih komora i Udruženja obrtnika, potrebno je osigurati dodatno financiranje te uskladiti sustav u smislu nužnih ušteda kako bi mogao obavljati zadaće zbog kojih je osnovan. Iz tog razloga komora predviđa obavljanje dijela gospodarske djelatnosti za povećanje vlastitih prihoda. Također, cilj joj je statutarno uključenje svih obrtničkih asocijacija u jedinstveni komorski sustav te upravljanje sustavom na što jednostavniji način. Temeljem navedenog, glavna tema rasprava na lokalnim područjima bila je prijedlog Nacrta Statuta Hrvatske obrtničke komore. Glomazni i tromi komorski sustav neophodno je reorganizirati u smislu postizanja aktivnijih i bržih rješenja za potrebe obrtnika. Međutim, dalo se naslutiti kako je nacrt Statuta Hrvatske obrtničke komore još jedno uključenje obrtnika u sustav kojim bi se uz objedinjavanje sredstava, kadrova i imovine postojećih obrtničkih asocijacija moglo lakše upravljati. Udruženje obrtnika Slavonski Brod aktivno se uključilo u podnošenje primjedbi i prijedloga na Nacrt Statuta HOK-a, uz prijedloge funkcioniranja sustava na takav način da osnovne jedinice organizacije obrtnika zadrže samostalnost, dobiju prava koja će uz obveze prema sustavu, u najvećoj mjeri podrediti obrtnicima kao osnovnim čimbenicima prema kojima imaju obveze.


Objavljen natječaj za bespovratna sredstva za ICT „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava za Primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Poziv je otvoren trajno, odnosno do iskorištenja sredstava s krajnjim rokom za dostavu projektnih prijava do 30.06.2015. godine.
Iznosi potpora male vrijednosti od 150.000 – 750.000 kuna
Prihvatljive aktivnosti su analiza postojećih poslovnih procesa te uvođenje novih ICT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, bilo interno ili procesa koji se potežu izvan granica poduzeća u smislu:
-nabave, razvoja i provedbe ICT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa
-uvođenje pojedinačnih ICT rješenja za pojedine poslovne procese
-uvođenje holističkih ICT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća
-osposobljavanje zaposlenika za rad s novim ICT sustavima
-iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje, e-trgovina
U projekte je potrebno ugraditi neke od horizontalnih prioriteta EU, kao što su jednake mogućnosti, održivi razvoj i zaštita okoliša te uravnotežen regionalni razvoj.
Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira informativne radionice na kojima će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri. Informacije o radionicama na e-mail: danijela.tomic@minpo.hr


PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM

Obrtnik koji obavlja djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, obvezan je Ministarstvu zdravlja prijaviti djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom putem obrasca kojeg možete naći na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_3_65.html
• Proizvodi materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom
• Uvozi materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz trećih zemalja
• Distribuira materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz Europske unije

Obveza prijave odnosi se i na one proizvode (materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom) koji su uvezeni, proizvedeni i distribuirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Materijali u proizvodnji i distribuciji koji dolaze u dodir s hranom:
Ljepila
Keramika
Pluto
Guma
Staklo
Metali i slitine
Papir i karton
Plastika
Reciklirana plastika
Tiskarske boje
Regenerirana celuloza
Silikoni
Tekstil
Lakovi i premazi
Vosak
Drvo

Proizvodi u proizvodnji i distribuciji koji dolaze u dodir s hranom:
Kuhinjsko posuđe
Kuhinjski pribor i pomagala
Dječje posuđe
Dječji pribor
Posuđe i pribor za jednokratnu uporabu
Filmovi i folije
Vrećice
Kartonska ambalaža (kutije za dostavu hrane….)
Spremnici, cisterne, galoni i ostala veća oprema
Drugo


Nastavak razgovora obrtnika sa lokalnom upravom


U ponedjeljak, 3.03.2014.godine predstavnike Udruženja obrtnika primio je Hrvoje Andrić, dogradonačelnik Grada Slavonskog Broda.
Obrtnici su istakli aktivnosti kojima se trenutno bave te probleme koji su predmet njihovog interesa. Zatražena je podrška u programu Sekcije tradicijskih obrta Budi majstor, koja kao pilot projekt starta u OŠ Vladimir Nazor tijekom ožujka. Također, zatražena je podrška u praćenju i drugih obrtničkih aktivnosti. Istaknuta je potreba za neposrednijom suradnjom na projektima Grada Slavonskog Broda u kojima mogu i žele sudjelovati obrtnici zajedno sa stručnom službom Udruženja. Predložena je spremnost sudjelovanja u projektima sa Turističkom zajednicom Grada, gdje im se interesi poklapaju. Pohvalili su zainteresiranost Razvojne agencije Grada na spremnosti pružanja pomoći obrtnicima prilikom izrade poslovnih planova iz novootvorenih natječaja Ministarstva za poduzetništvo i obrt, posebno Mjere A1 Poduzetničkog impulsa. Što se tekuće problematike tiče, upućena je molba za konstruktivnijim rješenjima iz područja ugostiteljske djelatnosti, pogotovo koja se odnose izgled i funkciju terasa i pripadajućih tendi. Istaknuta je ideja za drugačijim uređenjem mobilnih terasa u pojedinim naseljima jer dosadašnja rješenja nisu dovoljno funkcionalna te ne mogu zadovoljiti uvjete suvremenih trendova zajedno s primjenom obveznih propisa. Zamolili su za preispitivanje obveze plaćanja Poreza na tvrtku kojem je baza Nacionalna klasifikacija djelatnosti, jer temeljem prakse drugih velikih gradova, obveza plaćanja bazira se na ostvarenom dohotku odnosno ukupnom prihodu obrtnika i poduzetnika što je primjerenije sadašnjim prilikama. Pohvalili su pozitivan trend smanjenja davanja temeljem odluka Gradskog vijeća, koje se odnosi na plaćanje iznosa za Spomeničku rentu te cijene zakupa javnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.
Otvaranje obrta u Njemačkoj


Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, hrvatski državljani kao građani Europske unije uživaju slobodu kretanja, što znači da mogu slobodno birati svoj boravak unutar EU kao i otvaranje obrta, radnje i slobodnog zanimanja u Njemačkoj. Prije registracije obrta treba se posavjetovati s područnom obrtničkom komorom. Ako želite otvoriti obrt za čije se otvaranje uvjetuje položen majstorski ispit, potrebno je u područnoj obrtničkoj komori podnijeti zahtjev za upis u „Obrtničku ulogu“ koja ispostavlja „Obrtničku karticu“, bez koje se ne može registrirati vezani obrt.
Za otvaranje vezanog obrta, kao uvjet traži se ispit o stručnoj osposobljenosti, završena srednja stručna sprema ili majstorski ispit, odnosno usporedive kvalifikacije ili minimalno šest godina radnog samostalnog iskustva u državi u kojoj je živio. U Njemačkoj postoji 41 zanimanje u obrtništvu za koje je potrebno imati majstorski ispit. Ako osoba ne ispunjava uvjete za obavljanje navedenih vezanih obrta, može i dalje registrirati takav obrt, ako na tim poslovima zaposli radnika koji udovoljava tim uvjetima. Zahtjev za registraciju obrta podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo. Za registriranje su potrebni sljedeći dokumenti:
• osobna iskaznica ili putovnica,
• ako se prijavljuju vezani obrti, potrebno je imati određene dozvole, ispit o stručnoj osposobljenosti, majstorski ispit itd., ovisno o tome što nadležna obrtnička komora zahtijeva,
• potvrda o mjestu boravka,
• naknada za prijavu 10€ – 60 € (ovisno o pokrajini u kojoj se djelatnost namjerava obavljati).
Nadležni ured za gospodarstvo nakon registriranja obrta automatski obavještava nadležne institucije u Njemačkoj.
Osim navedenih uvjeta potrebno je imati zdravstveno osiguranje u Njemačkoj i za većinu samozaposlenih obvezno mirovinsko osiguranje. Stoga treba unaprijed provjeriti u njemačkom mirovinskom fondu podliježe li obveznom osiguranju. Za one koji ne podliježu obveznom mirovinskom osiguranju, preporuča se temeljita usporedba ponuda privatnih mirovinskih osiguranja koja se nude na tržištu. Također, preporuča se i osiguranje od javne odgovornosti, koje se odnosi na potraživanja od strane trećih osoba te ovisno o djelatnosti propisana su i druga obvezna osiguranja.


Otvoren je javni poziv iz programa za poticanje poduzetništva i obrta za 2014. godinu

Mjera A1: Mikro poduzetništvo i obrt
Prijave na natječaj započinju se primati od 31.03. 2014. godine a traju do iskorištenja predviđenih sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014. godine.
Prihvatljive projektne aktivnosti:
1. Ulaganje u unapređenje proizvodnje i/ili pružanje usluga
2. Uvođenje sustava za unaprijeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
3. Opremanje poslovnog prostora
4. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
5. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
6. Stručno osposobljavanje i obrazovanje
7. Marketinške aktivnosti
Područja djelatnosti iz NKD2007, koja ne ulaze u program iz Mjere 1 su:
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
2. Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala
3. Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića
Najniži iznos potpore je 10.000,00 kuna a najviši 300.000,00 kuna, sa udjelom podnositelja prijave do minimalno 25%.
Osim CTR-a i Područne obrtničke komore upiti se podnose u pisanom obliku na adresu e-pošte: potpore@hamaginvest.hr, a odgovori se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva i HAMAG INVEST-a.


OBRTNICI UDRUŽENJA NA SASTANKU U MINISTARSTVU ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

Pomoćnici ministra za poduzetništvo i obrt, pravosuđa i ministar poljoprivrede primili su obrtnike Udruženja Slavonski Brod koji su istakli nepovoljan položaj obrtnika u odnosu na druge poslovne subjekte u RH:
• Obzirom da se dugovanje koje obuhvaća predstečajna nagodba odnosi samo na porezni dug, ne i na dugovanje za doprinose, većina obrtnika nema uvjeta za predstečajnu nagodbu.
• Također, razgovaralo se o otpisu dugovanja za mirovinsko osiguranje s pretpostavkom da se za taj period neplaćanja ne prizna u radni staž. Deblokadom računa dopustili bi obrtnicima da nastave neometano obavljati djelatnost. To je jedan od prijedloga za koji bi se trebalo provesti posebne aktivnosti te se nakon njih organizirano zahtjevom obratiti ministarstvu.
• Prava iz novog Zakona o obrtu, vezano za slučaj nezaposlenosti, nije još moguće ostvariti. Razlog za navedeno je period od šest mjeseci u kojemu ministar treba donijeti Pravilnik kojim će se regulirati odredbe Zakona. Obzirom da je Zakon o obrtu donesen u 12. mjesecu, 2013. godine, period za njegovu apsolutnu provedbu još nije saživio.
• Razgovaralo se o Programu poticanja poduzetništva o Poduzetničkom impulsu te sustavnom otvaranju novih natječaja za pojedine kategorije obrtništva. Postoji mogućnost otvaranja programa kao pomoć posrnulim poduzetnicima uz predočenje kvalitetnog poslovnog plana koji opravdava nastavak poslovanja i buduću produktivnost.
Većina istaknutih problema odnose se na zakone koji nisu u korist obrtnika, međutim temeljem hijerarhije komorskog sustava neophodna je bolja organiziranost obrtnika koja će kvalitetnije zastupati njihove interese u neposrednoj suradnji s ministarstvima kako bi se pokrenuli mehanizmi za njihovu izmjenu.


2. SAJAM PROIZVOĐAČA NAMJEŠTAJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Temeljem pozitivnih iskustava prošlogodišnjeg sajma, Brodsko-posavska županija, putem svog Upravnog odjela za gospodarstvo organizira 2. Sajam proizvođača namještaja Brodsko-posavske županije. Izložbeno – prodajni sajam namještaja održati će se u periodu od 14. – 16. ožujka 2014. godine u dvorani Vijuš, Stanka Vraza br. 2/A u Slavonskom Brodu. Namjera organizatora je prikaz proizvodnih potencijala poduzetnika i obrtnika s našeg područja. Tematski, ove godine, sajam je usmjeren na prezentiranje namještaja i opreme za ugostiteljstvo i hotelijerstvo. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje sajma. Osim poznatih kupaca, veletrgovina i salona namještaja koji plasiraju proizvode iz izložbenog programa, želja nam je proširiti krug zainteresiranih posjetitelja. Stoga Vas molim da informacije proslijedite zainteresiranim obrtnicima s Vašeg područja, jer će osim poslovnih razgovora, imati uvid u tematsku radionicu hotelijerskog tipa.
PREUZIMANJE PRIJAVNOG OBRASCA OVDJE


SURADNJA OBRTNIKA S OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Odsjek za dizajn Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu nastavlja poticanja suradnje između obrtnika i dizajnera pod nazivom „Obrtnik dizajner“.
Namjera Arhitektonskog fakulteta je da studenti na Odsjeku za dizajn koji će početkom 2014. godine upisivati diplomski studij industrijskog dizajna, ostvare suradnju s obrtnicima,izrade prototip proizvoda te isti aktualiziraju na tržištu. Studenti bi uz potporu i podršku odabrane obrtničke radionice radili na prototipu potpuno novog proizvoda ili poboljšanju dizajna postojećeg proizvoda, s namjerom njegovog plasmana na tržištu.Za studenta bi izrada takovog proizvoda značila uspješno položen kolegij a za obrtnika uvođenje novih ideja i poboljšanja proizvodnog asortimana. Slična suradnja već je uspješno ostvarena kada su pojedini projektni prijedlozi konkurirali u finalu natječaja projekta „Moj motiv 2.0“ za donaciju od Zagrebačke banke. Obrtnici koji bi iskazali interes za ovakav tip suradnje, dizajneru bi omogućili rad u svojoj obrtničkoj radionici. Stoga se planira početak suradnje sa studentima već u drugom semestru (veljača, 2014.g.) kako bi se na vrijeme upoznali s obrtnicima, mogućnostima njihovih proizvodnih linija, opremljenosti radionica te imali dovoljno prostora da osmisle, dizajniraju i finaliziraju novi proizvod. Zainteresirani obrtnici koji žele u proizvodnju uvrstiti nove proizvode ili unaprijediti postojeće proizvode, otvaraju si mogućnost buduće kontinuirane poslovne suradnje koja može unaprijediti ili potpuno izmijeniti proizvodni asortiman te omogućiti da budu uspješniji na tržištu. O detaljima suradnje mogu kontaktirati osobe pri HOK-u Zagreb: matija.duic@hok.hr ili ivica.stambuk@hok.hr.


NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OBRTNIKA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2014. GODINU - 10.1.2014.

Temeljem Naredbe o iznosima i osnovicama za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu (N.N. 157/13) određene su osnovice za plaćanje obveznih doprinosa. Najniža propisana osnovica je u iznosu od 2.779,35 kuna, a najviša od 47.676,00 kuna, te najviša godišnja osnovica je 571.752,00 kuna. Mjesečna godišnja osnovica određuje se prema prosječnom iznosu bruto plaće po zaposlenom u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj-kolovoz 2013. godine. Temeljem toga, utvrđena je prosječna bruto plaća koja iznosi 7.941,00 kuna, prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Za obveznike paušalnog dohotka godišnja osnovica iznosi: 1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna, 2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna, 3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.


Uz novogodišnji domjenak bili smo gosti 3. Revije frizura - 21.12.2013


„Noćni friz“ Udruženja obrtnika Grada Osijeka
U Atriju Arheološkog muzeja osječke Tvrđe, povodom održavanja tradicionalnog novogodišnjeg domjenka Udruženja obrtnika Grada Osijeka, upriličena je treća revija frizura pod nazivom „Noćni friz“. Tom prigodom predstavili su se deset osječkih frizerskih salona , svaki sa dvije kreacije večernjih i posebnih, prigodnih blagdanskih frizura s dozom ekstravagancije. Goste i poslovne partnere u druženju na tradicionalnom novogodišnjem domjenku pozdravila je predsjednica Udruženja obrtnika Osijek, Marija Volinek Štrekelj. Istakla je kraj godine kao idealno vrijeme kada se mogu pohvaliti postignutim rezultatima, uz kritički osvrt na ono što se još možda moglo, a nije ostvarilo. „Noćni friz“ je manifestacija kojom Sekcija frizera i Udruženje obrtnika Grada Osijeka nastoji promovirati frizersku struku, podići nivo znanja na višu razinu, istaknuti kvalitetu i besplatno savjetovati klijente o najnovijim frizerskim trendovima za nadolazeće sezone.
OBAVIJESTI

Temeljem članka 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik odobrava produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, s tim da ugostitelji imaju rješenje sanitarne inspekcije o provedenim mjerama zaštite od buke za rad noću, kako slijedi:
- dana 24. i 25. prosinca 2013. godine do 6,00 sati ujutro,
- dana 31. prosinca 2013. godine i 1. siječnja 2014. godine do 6,00 sati ujutro.

Od 1. siječnja 2014. godine uvodi se obrazac Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Obrazac JOPPD zajednički je projekt Porezne uprave i Regosa koji će zamijeniti dosadašnje obrasce: Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1 i Obrazac R-Sm.

Temeljem izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, izjednačavaju se prava obrtnika s pravom radnika za vrijeme nezaposlenosti. Od dana stupanju Zakona na snagu obrtnici će postati obveznici obračuna i uplate doprinosa za zapošljavanje u stopi od 1,7% na osnovicu na koju im se obračunavaju i uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja.

Od 10. prosinca 2013. godine stupio je na snagu novi Zakon o obrtu. Između ostalih promjena uvodi se jedinstvena stopa komorskog doprinosa u iznosu od 44,00 kune mjesečno. Tekst Zakona o obrtu dostupan je klikom OVDJE


POSLOVNE INFORMACIJE

Upisi i ažuriranje podataka do 20. 12. 2013. godine
Hrvatska obrtnička komora planira izdavanje novog CD-a Poslovne informacije, 2014. godine. Navedeni CD sadržava bazu proizvodnih i uslužnih obrta Hrvatske obrtničke komore koja nudi informacije o ponudi proizvoda i usluga članova HOK-a. Navedena baza dostupna je na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore. Sadržaj baze uključuje bazu podataka proizvodnog obrta, gastro ponudu, foto preglede sa uspješnih nastupa na domaćim i međunarodnim sajmovima, ali i druge korisne podatke. Svaki obrtnik u mogućnosti je uz svoje podatke u Bazi priložiti i fotografije, čime se dodatno promovira linija proizvoda i proizvodni kapaciteti. Omogućuje se također i besplatno postavljanje kompletne web stranice - s više fotografija, teksta i drugih informacija. Svi podaci dostupni na CD-u su prevedeni na engleski i njemački. Pretraživanje je moguće po proizvodnom programu, djelatnostima, i svim ostalim upitima. CD Poslovne informacije i Baza obrtnika značajan je promotivni medij hrvatskog obrtništva i kao takav distribuira se na svim uglednim međunarodnim i domaćim sajmovima (München, Graz, Zagreb). Obrtnici, novi korisnici za upis u bazu trebaju popunjeni, potpisani i ovjereni formular dostaviti na adresu HOK-a: Ilica 49, 10 000 Zagreb. Formular je moguće preuzeti u udruženju obrtnika ili u područnoj obrtničkoj komori, odnosno na internetskim stranicama: www.hok.hr. Na navedenim stranicama ili na upit u Udruženju obrtnika Slavonski Brod mogu se dobiti i sve potrebne upute o bazi podataka, te informacije vezano za ažuriranje podataka postojećih korisnika baze.


„Vratimo Brodu dušu“ - 15.11.2013.

Pripreme za Katariski sajam Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta
Obrtnici brodskog Udruženja obrtnika kroz rad u Sekciji tradicijskih i umjetničkih obrta, žele obnoviti tradiciju, približiti ju građanima te na autentičan način, upoznati posjetitelje Katarinskog sajma sa tradicijom i vještinama naših majstora. Svaki dan sajma odvijati će se neka od aktivnosti. Tako će majstori stolarske struke prikazati način rada i ponuditi proizvode koji su sastavni dio svakog domaćinstva. Majstor dorade na tkaninama, prikazati će izvorno bojanje sa mustrama vještinom drukanja (maljanja) šokačkih marama. Glavna atrakcija sajma biti će prikaz majstora kovačke struke originalnog potkivanje konja, uz gostovanje tamburaškog sastava „Đeverovi“ iz Donje Bebrine. Na pravoj kovačkoj vatru prikazati će se vještina otkivanja potkova i nekih drugih proizvoda za kućanstvo. Biti će prezentiran Medaljon, zamišljen kao suvenir Grada Slavonskog Broda, osmišljen prema ideji Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta. Sve navedeno posjetitelji će moći pratiti u vanjskom dijelu sajamskog prostora, ispod šatora pripremljenog za tu prigodu. Posjetitelji će također imati mogućnost sudjelovati u aktivnostima izlagača, kao što je pečenje keksa u izvornim kalupima na otvorenoj kovačkoj vatri. Raznovrsnost ponude za vrijeme trajanja sajamskih dana, zamišljenog pod sloganom „Vratimo Brodu dušu“ biti će autentičan prikaz njegovanja baštine i tradicije našeg područja koju ne smijemo zaboraviti.


Sastanak članova Uprave Udruženja - 28.10.2013.

Na održanoj sjednici Upravnog odbora Udruženja obrtnika, članovi su se upoznali sa devetomjesečnim financijskim izvještajem te održanim aktivnostima u proteklom periodu. Podržali su rad i zalaganje predsjednice Anke Šakić, na kontinuiranom praćenju i zalaganju za obrtnike Grada Slavonskog Broda i pripadajućih općina. Donijeli su smjernice za buduće djelovanje te zaključili kako je neophodno aktivnije zalaganje predstavnika brodskih obrtnika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu. Izrazili su nezadovoljstvo kontinuiranim jednosmjernim aktivnostima od Komore prema obrtnicima te potakli potrebu zastupanja u obrnutom smjeru. Upoznali su se s novim prijedlogom Zakona o obrtu, gdje su podijeljena mišljenja vezano za odredbu o dobrovoljnom plaćanju komorskog doprinosa. Koliko god se zalažu za očuvanje hijerarhije komorskog sustava, smatraju da se obrtnicima moglo puno više pružiti te da je davno trebalo prestati vrijeme bavljenja samih sobom. Razgovarali su o pripremi u sudjelovanju na Katarinskom sajmu, gdje će u stvarnom prikazu tradicijskih vještina majstora brodskog područja, oživjeti djelić kulturne baštine našeg područja. Pod sloganom „Vratimo Brodu dušu“ podsjetiti će Građane kako se nekad živjelo i radilo u Brodu i okolici.


16. Obrtnički sajam Istre u Puli od 10. - 13. 10.2013


Sajam je tradicionalno namijenjen obrtnicima i poduzetnicima – proizvođačima, te trgovcima opremom, materijalom i sirovinama za daljnju proizvodnju.
Svoje proizvodne programe predstavila su 92 obrta, 24 tvrtke, 15 obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava i tri škole, pri čemu je 68 izlagača bilo iz Istre, predstavili su se i proizvođači s područja Brodsko-posavske županije. Raznovrstan asortiman ponuđenih proizvoda od vrata, ograda, peći, kamina i usisavača, kolača, meda, salame i pašta, papuča, čarapa do drvene i metalne galanterija izdvojen je iz bogate sajamske ponude, mogao se degustirati, razgledati i kupiti na 16. Obrtničkom sajmu Istre na pulskoj Karolini. Organizatori sajma bili su Obrtnička komora Istarske županije, Istarska županija, Grad Pula, Hrvatska obrtnička komora i HGK-Županijska komora Pula uz pokroviteljstvo Ministarstva poduzetništva i obrta. Partner Obrtničkog sajma Istre bila je slovenska Območna obrtno podjetniška zbornica Izola, Koper, Piran, Radovljica i Sežana. U okviru sajamskih događanja održani su i stručni skupovi, a jedan od njih bio je i okrugli stol o brendiranju ekoloških i autohtonih proizvoda
NATJEČAJI U SKLOPU FONDOVA EU - 11.10.2013.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje natječaja za sljedeće sheme do kraja 2013. godine
U okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, koja se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), najavljeni su sljedeći natječaji: EFRR – Konkurentnost MSP: proizvodnja i turizam Prema preliminarnim informacijama prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:
Modernizacija proizvodnje
- Izgradnja novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
- Uvođenje inovativnih tehnologija i razvoj novih proizvoda
- Smanjenje potrošnje energije i sirovina
Održivi turizam
- Izgradnja, uređenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, posebice malih i srednje velikih hotela
- Razvoj dodatne turističke ponude i kvalitete usluga
- Jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa
Prihvatljivi korisnici:
Mala i srednja poduzeća (prihvatljive djelatnosti definirane NKD-om) Dostupna sredstva:
Na natječaju: 30 mil. eura
Po projektu: 0,5 – 3,5 mil. eura
Intenzitet potpore: 50% za srednja i 60% za mala i mikro poduzeća
Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.
Obrasci: www.minpo.hr i www.strukturnifondovi.hr
EFRR- IKT i poslovni procesi
Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:
- Analiza postojećih poslovnih procesa i cjelovita IKT rješenja za integriranje poslovanja
- IKT rješenja namijenjena uspostavljanju procesa (npr. Upravljanje opskrbnim lancem i odnosima s klijentima)
- Izobrazba djelatnika za rad s novim IKT sustavima
- Širokopojasna rješenja kao što su e-učenje i e-poslovanje
- Oprema i softverska rješenja
Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća (prihvatljive djelatnosti definirane NKD-om)
Dostupna sredstva:
Na natječaju: 3 mil. eura
Po projektu: 20.000 – 100.000 eura
Intenzitet potpore: maksimalno 85%
Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.
Obrasci: www.minpo.hr i www.strukturnifondovi.hr
EFRR – Poslovna infrastruktura
Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:
Izgradnja i dogradnja:
1. Javne poslovne infrastrukture- kojom se privlači poduzetnike, osobito MSP i koja doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
2. Javne turističke infrastrukture – osobito one kojom se pridonosi produljivanje turističke sezone, razvoju selektivnih oblika turizma, raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta
Prihvatljivi korisnici: Javna tijela, institucije poduzeća, neprofitne organizacije, turističke zajednice i udruženja
Dostupna sredstva:
Na natječaju: cca 26,5 mil. eura
Po projektu 1- 10 mil. eura
Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.
Obrasci: www.strukturnifondovi.hr
EFRR- Kapacitet za istraživanje- zaliha infrastrukturnih projekata
Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti: Izrada dokumentacija za infrastrukturne projekte (CBA, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, PUO, studija izvedivosti)
Doprinosi potrebni za izdavanje dozvola za glavni projekt (vodni, komunalni, itd.)
Prihvatljivi korisnici: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, znanstveno- tehnološki parkovi
Dostupna sredstva:
Na natječaju: 5,1 mil. eura
Intenzitet potpore: maksimalno 85%
Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.
Obrasci: www.mzos.hr i www.strukturnifondovi.hr


OBRTNICI MOGU PRUŽATI USLUGE U EU – 4.10.2013.

Uredbom Vlade RH od 26. 06. 2013. (NN, 79/13) recipročno je određena Lista ograničenja za rad radnika članicama EU za Maltu, Francusku, Njemačku, Nizozemsku, Cipar, Austriju, Veliku Britaniju, Sloveniju, Belgiju, Španjolsku, Luksemburg i Grčku, koje su prema nama uvele ograničenje rada. Ograničenje je uvedeno po formuli „2+3+2“, odnosno početno ograničenje od dvije godine s mogućnosti produljenja na još tri, a uz opravdan razlog još i za dvije godine te se na radnike iz navedenih država primjenjuju odredbe za rad državljana trećih država. Radnici ostalih država, koje su nama otvorile tržište rada mogu u RH raditi i pružati usluge bez potvrde o prijavi rada. Države, koje su otvorile tržište rada, su Portugal, Poljska, Švedska, Rumunjska, Mađarska, Irska, Slovačka,Češka, Danska, Finska, Estonija, Litva i Latvija. Obzirom da se predmetno ograničenje prema odredbi Ugovora o pristupanju RH EU odnosi isključivo na trgovačka društva (eng. Companies), a ne odnosi se na obrtnike koji po svom pravnom statusu nisu trgovačka društva, već skladno Zakonu o obrtu (NN 49/09, 68/07) fizičke osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, obrtnici bi mogli na privremenoj ili povremenoj osnovi pružati usluge u navedenim državama članicama Europske unije bez obzira na uvedeno ograničenje. Više informacija dostupno je na: - Jedinstvena kontakt točka Republike Hrvatske za prekogranično pružanje usluga i poslovnog nastana smještena je pri Centru za poslovne informacije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (http://www.psc.hr). - EUGO mreža jedinstvenih kontaktnih točaka, unutar cijelog unutarnjeg tržišta Europskog ekonomskog prostora(http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm/). - HOK, Jedinstveno EU tržište (http://www.hok.hr/jedinstveno_eu_trziste).


DOGOVORENA DALJNJA SURADNJA S LOKALNOM UPRAVOM - 27.9.2013.

U sklopu aktivnosti na unaprjeđenju obrtništva Uprava Udruženja razgovarala je s čelnicima Županije Brodsko posavske i Grada Slavonskog Broda
U Županiji Brodsko posavskoj, razgovor je vođen s Dubravkom Magaš, dožupanicom te Stjepanom Bošnjakovićem, pročelnikom Upravnog odjela za gospodarstvo. Dogovorena je aktivna suradnja na izradi Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko posavske županije za naredno razdoblje. Udruženje je uvršteno kao sudionik Programa, te je dostavilo svoje viđenje trenutnog stanja u obrtništvu sa prijedlozima za buduću suradnju koje bi u sinergiji mogli provoditi. U Gradskoj Upravi, razgovor je vođen sa zamjenicom Gradonačelnika, Teom Tomas-Teskera. Usuglašena je međusobna suradnja na gradskoj razini. Kako je do sada Udruženje pratilo aktivnosti Grada, nastaviti će i u buduće. Dogovorena je neposrednija suradnja s Gradom u mogućnostima davanja mišljenja, sugestija i prijedloga kada se na Gradskom vijeću donose Odluke vezano za obrtništvo. Također, dogovorena je i aktivna suradnja s Razvojnom agencijom Grada Slavonskog Broda, od sudjelovanja u Odboru za Katarinski sajam do pomoći Agencije na izradi projekata za obrtnike.


EUROPSKO PRVENSTVO MLADIH FLORISTA – 20.9.2013.


Početkom rujna održano je Europsko prvenstvo mladih florista u Splitu
U periodu od 4.09.- 8.09.2013.g. održalo se Europsko prvenstvo mladih florista u Splitu. Na natjecanje se prijavilo 12 natjecatelja iz 12 zemalja a Republiku Hrvatsku predstavio je mladi florist Josip Novak iz Trnovca Bertolivečkog. Split je ugostio slijedeće zemlje učesnice: Belgiju, Norvešku; Nizozemsku, Španjolsku, Njemačku, Češku, Sloveniju, Rusiju i Poljsku. Ova jedinstvena manifestacija cvjećarske struke i kulturne baštine otvorena je na Peristilu održala se na tri lokacije: Dioklecijanovim podrumima, Galeriji Meštrović i Splitskoj Rivi. Kategorije natjecanja bile su u okviru tema „Čarobna Hrvatska“, „Gozba za Dioklecijana i Prisku“ te Jadransko vjenčanje – Miljenko i Dobrila“. Nagrade su osvojili za 1.mjesto Elin Susan Havreberg iz Norveške, 2.mjesto Roxanne van Schellen iz Nizozemske a 3.mjesto pripalo je Španjolcu Alexu Molini Carrillu. Brodski cvjećari mogu žaliti što nisu prisustvovali ovom prekrasnom događaju te propustili priliku upoznati se s europskim trendovima u cvjećarstvu. Naime, dopisom i putem ovog tjednika uputili smo poziv obrtnicima cvjećarske struke, međutim nije bilo zainteresiranih za prisustvovanje na Florafestu, Split 2013.g.


POTICANJE POKRETANJA POSLA U OBRTU I PODUZETNIŠTVU – 6.9.2013.

Kreditni program HBOR-a za mlade i poduzetnike početnike uz subvenciju kamata Ministarstva za poduzetništvo i obrt
Mladi do 30 godina s ciljem je poticanja osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata koji su u vlasništvu državljana RH. Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu i trajna obrtna sredstva do 30% od ukupnog iznosa kredita. Korisnici kredita mogu biti poslovne banke koje su ugovorile suradnju s HBOR-om o provođenju programa ili direktno trgovačka društva i OBRTNICI, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove, u kojima mlada osoba do 30 godina vodi Upravu. Iznos i otplata kredita najniži iznos 80.000,00 a najviši 700.000,00 kuna, poček do 2 godine ili do 5 godina za dugogodišnje nasade, sa rokom otplate do 12 godina uključujući i poček te kamatom od 4%. Instrumenti osiguranja: mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos na imovinu, bankarska jamstva. Za kredite do visine 100 tisuća kuna HBOR može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca, a ako HAMAG Invest osigurava 80% iznosa kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika. Poduzetnici početnici s ciljem kreditiranja novih trgovačkih društava, obrta te otvaranje novih radnih mjesta. Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu i trajna obrtna sredstva do 30% od ukupnog iznosa kredita. Korisnici kredita mogu biti poslovne banke koje su ugovorile suradnju s HBOR-om o provođenju programa, izravno hrvatski državljani koji imaju registriranu djelatnost (do 2 godine poslovanja), koji po prvi puta otvaraju obrt ili direktno trgovačka društvo, mlađi su od 55 godina života, nisu vlasnici drugog trgovačkog društva ili obrta, nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%. Iznos i otplata kredita je od najnižeg iznosa od 80 tisuća, do najvišeg iznosa 1, 8 milijuna kuna, poček do 3 godine ili do 5 godina za dugogodišnje nasade, sa rokom otplate do 14 godina, uključujući i poček, uz kamatu od 4% godišnje. Uz instrumenti osiguranja za kredite do visine 100.000,00 kuna HBOR može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca, a ako HAMAG Invest osigurava 80% iznosa kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika, i druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju. Detaljni uvjeti kreditiranja sa popisom potrebne dokumentacije možete naći na web stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvitak: www.hbor.hr.


PODUZETNIČKI IMPULS - II CIKLUS - 30.8.2013.

Mjera D3 - Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
Pri kraju je Javni poziv za bespovratne novčane potpore namijenjene očuvanju i razvoju tradicijskih obrta u okviru Poduzetničkog impulsa, mjera Aktivnost D3, otvorenog do utroška sredstava, ali ne dulje od 31.10.13.godine.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 75.000,00 kuna.
Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta. Prihvatljive projektne aktivnosti su: Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja; Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje; Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga; Prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog/proizvodnog prostora/radionice; Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva; Marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.
Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se javiti obrtnici čiji su proizvodi i usluge namijenjeni očuvanju i razvoju tradicijskie baštine, te obrti koji posjeduju posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture u izradi umjetničkih proizvoda i pružanju usluga visoke estetske vrijednosti. Više o Natječaju na stranicama Ministarstva za poduzetništvo i obrt (www.minpo.hr)


ZABRANA IZLAGANJA CIGARETA – 23.8.2013.

Rok 22.rujan 2013.godine!
Vlada Republike Hrvatske pooštrava mjere za smanjenje prodaje duhanskih proizvoda temeljem Izmjena i dopuna Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. Zabranjuje se prodaja duhanskih proivoda iz automata. Daljnji cilj smanjenja uporabe duhanskih proizvoda zabranjuje javno izlaganje pojedinačnih pakovanja cigareta i duhanskih proizvoda na vidljivim pozicijama u prodajnim prostorima. Namjera tih mjera je smanjenje impusne kupovine duhanskih proizvoda naročito za mlađu populaciju. Dosadašnjom provedbom zakona ustanovljeno je neujednačeno postupanje nadležnih državnih tijela u pogledu sankcioniranja takvog ponašanja što je dovelo do pravne nesigurnosti svih subjekata na tržištu. Rok za prilagodbu trgovcima je do 22.rujna 2013.godine, kada će se odredbe izmjena i dopuna zakona početi primjenjivati.


IZDAVANJE RAČUNA OBVEZNIKA FISKALIZACIJE – 16.8.2013.

Obveza elektroničke prijave poslovnih prostora, prijave radnih dana i radnog vremena poslodavca
Podatak o poslovnom prostoru te radnom vremenu poslovnice, odnosno radnim danima služi Poreznoj upravi za informaciju kada porezni obveznik stvarno radi, gdje i koliko radi kao i za druge evidencije i kontrole iz svoje nadležnosti. Stoga je za potrebe provedbe fiskalizacije izdavanja računa, obveznik fiskalizacije dužan svaku promjenu evidentirati u Internom aktu te dostaviti u Poreznu upravu, kroz uspostavljeni sustav razmjene podataka i to prije izdavanja računa. Promjene podataka mogu nastati uslijed promjene radnog vremena kao sezonsko produženje radnog vremena, korištenje kolektivnog godišnjeg odmora i slično. Promjena u poslovnom prostoru može biti zbog adaptacije poslovnog prostora, promjene adrese te prestanka rada u prostoru iz bilo kojeg razloga. Svaku promjenu potrebno je evidentirati u Internom aktu obveznika fiskalizacije, potom dostaviti Poreznoj upravi putem uspostavljenog sustava razmjene podataka. Na isti način će se prijaviti i izmjena prijavljenih djelatnika u sustavu ukoliko dođe do promjene, te prijava početka rada nakon prestanka razloga zbog kojeg se u poslovnom prostoru nije obavljala djelatnost. Ukoliko nastanu promjene o kojima poslodavac nije izvijestio Poreznu upravu, dužan je izdati račun izvan radnog vremena te naknadno o tome izvijestiti Poreznu upravu. Nadzor nad radnim vremenom poreznog obveznika PU provodit će u suradnji s drugim nadležnim institucijama.


PODUZETNIČKI IMPULS 2013.g. – 9.8.2013.

Završne prijave za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva i obrta do 31.10.2013.g. Nakon završenih prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za mjere:
A (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5) te mjeru B.1, iz Ministarstva poduzetništva i obrta objavljeno je da su još ostale otvorene mjere iz II. i III. ciklusa Poduzetničkog impulsa, a to su:
Poduzetnički impuls 2013.g. – II ciklus:
Mjera C - Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja
C1 - Poduzetničke zone
C2 - Tehnološki parkovi
C3 - Razvojne agencije i poduzetnički centri

Mjera D - Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
D1 - Obrazovanje za poduzetništvo
D2 - Obrazovanje za obrte
D3 - Očuvanje tradicijskih obrta i umjetničkih obrta

Poduzetnički impuls 2013.g. – III ciklus:
Mjera B - Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
B3 - Poticanje inovativnog poduzetništva

Otvoreni javni pozivi traju do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013.g.


PODSJEĆAMO NA REPROGRAM POREZNOG DUGA - 2.8.2013.

Zahtjevi se mogu predati Poreznoj upravi do 22.09.2013.g.
Zahtjeve podnose obrtnici kod kojih nije pokrenut postupak predstečajne nagodbe kao i oni kojima do sada nije odobren reprogram ili im je bio odobren pa ukinut. Odredbom Zakona o naplati poreznog duga uzrokovanog poreznom krizom, propisan je rok za predaju Zahtjeva koje obrtnici mogu predati u Poreznu upravu a koji ističe 22.09. ove godine. Reprogram se odnosi na dospjele a nenaplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja nastalih do 31.01.2013.godine, osim doprinosa za II stup mirovinskog osiguranja. Osnovni uvjet da bi obrtnik mogao zatražiti reprogram je da uz osiguran instrument osiguranja plaćanja, mora biti uredan porezni obveznik od 1.02.2013.g. do podnošenja Zahtjeva, te da nema blokiran žiroračun od drugih vjerovnika. U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za reprogram, kao i u slučaju da ga Porezna uprava ukine zbog nepridržavanja rokova i načina plaćanja od strane obrtnika, protiv rješenja PU moguća je žalba Ministarstvu financija. Zahtjev za reprogramom poreznog duga (Obrazac 2) obrtnici mogu pronaći na web stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr) ili osobno preuzeti u Udruženju obrtnika.


OBAVIJESTI 19.07.2013.

• Plaćanje HRT pristojbe za korisnike fiskalnih blagajni Djelatnici HRT-a (kontrolori) prilikom obavljanja kontrole u poslovnim prostorima utvrđuju da li fiskalne blagajne, računala, prijenosni komunikacijski uređaji i slično koriste isključivo za obavljanje djelatnosti te da nemaju pristup za korištenje radijskog ili televizijskog signala. U protivnom će tijekom kontrole za plaćanja RTV pristojbe izvršiti prijavu prijemnika te uvrstiti ih u obvezu plaćanja pristojbe.
• Prigovori potrošača i Knjiga žalbe za ugostiteljstvo
Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Knjiga žalbe u ugostiteljskim objektima više nije potrebna. Odredbama Zakona o zaštiti potrošača, obvezno je uputiti potrošače na način kako će podnijeti prigovor na proizvod ili uslugu, te na vidnom mjestu istaknuti Obavijest o istom. Kazne za neisticanje obavijesti su od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
Donosimo Vam ogledni primjerak Obavijesti, koju možete i osobno preuzeti u Udruženju obrtnika Slavonski Brod.
Primjerak:
O B A V I J E S T
Sukladno članku 8., st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07 – isp., 79/09 i 89/09 – isp.) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:
Adresa: ……………………………………………………..
ili
E-mail:………………………………………………………….
ili
Telefax broj:……………………………………………
ili
podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru

Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Potrošač:
Ime i prezime: …………………………………………..
Adresa za dostavu odgovora: …………………………


SURADNJA S BUZETOM I KOPROM 12.07.2013.

Prošli tjedan Udruženje obrtnika Slavonski Brod ugostilo je predstavnike obrtnika iz Buzeta i Kopra na čelu s predsjednikom Slavkom Vižintinom. - Suradnja s Buzetom je dugogodišnja, a predsjednica njihovog Udruženja obrtnika Loredana Krbavčić i ja inicirale smo dolazak gostiju iz Slovenije u Slavonski Brod. Nagalsak smo stavili na suradnju i ideje vezane uz tradicijske obrte kojih mi imamo mnogo više nego Slovenci. Posjetili smo Tvrđavu, a druženje smo nastavili na fišijadi. Gosti su oduševljeni Slavonskim Brodom, i kako kažu, nisu očekivali ovakvu kulturno-turističku ponudu. Nakon Slavonskog Broda, otputovali smo i u Udruženje obrtnika u Đakovu, opisala je predsjednica slavonskobrodskog Udruženja Anka Šakić te dodala da je u pripremi i uzvratni posjet Kopru.
Obrtnici i Europska unija
- Slovenci su, iako suzdržano, pričali o svojim iskustvima u Europskoj uniji – promjeni zakona kojoj se još uvijek prilagođavaju. Mi trenutačno imamo puno prepreka i nepoznanica po tom pitanju. Prijevoznici i izvoznici su u jednoj nezavidnoj situaciji jer onaj tko je propisao zakone nije dovoljno dobro objasnio, tako da mi kao Udruženje ne možemo na kvalitetan način plasirati informaciju krajnjem korisniku koji treba izdati fakturu, obračunati PDV, ističe Šakić.


RADNE KNJIŽICE VIŠE NE VAŽE 05.07.2013.

Pristupom RH u Europsku uniju, između ostalih promjena, donosi i prestanak važenja Radne knjižice. Propisana je obveza za poslodavca da najkasnije do 01.10.2013. godine radniku treba vratiti radnu knjižicu.
• Obveza poslodavca je da u radnoj knjižici precrta sve prazne rubrike uz potpis i pečat, jedina otvorena rubrika u radnoj knjižici ostaje otvoren radni staž kod zadnjeg poslodavca.
• U „Bilješke“ radne knjižice treba upisati tekst:
Temeljem odredbe člk. 299. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13.) prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice radniku, u radnoj knjižici precrtane su sve nepopunjene rubrike.
Pečat: Potpis:
• Radnici trebaju potpisati preuzimanje radne knjižice
• Radne knjižice koje nije u mogućnosti vratiti radnicima poslodavac je dužan dostaviti uredu HZMO prema prebivalištu radnika, osobno.
• Vraćenom radnom knjižicom radnik se može koristiti za dokazivanje radnog staža kod drugih poslodavaca te za utvrđivanje prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.
• Svi poslodavci su dužni temeljem odredbi članka 124. Zakona o radu, u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa, radniku uručiti radnu knjižicu uz primjerak odjave mirovinskog i zdravstvenog te mu izdati potvrdu koje poslove je obavljao i u kojem trajanju.
• Propuštanje izdavanja potvrde, odnosno izdavanje potvrde protivno odredbi članka 294. st. 1 Zakona o radu, propisana je novčana kazna od 61.000 do 100.000,00 kuna.
(Primjerak Potvrde o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanje radnog odnosa, poslodavac može preuzeti u Udruženju obrtnika)


ODRŽAN SEMINAR O FISKALIZACIJI ZA III. GRUPU OBVEZNIKA 26.06.2013.

Udruženje obrtnika Slavonski Brod organiziralo je seminar o primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom za treću grupu obveznika. Prvo su bili ugostitelji, zatim trgovci i slobodna zanimanja, a ovaj seminar je za sve koji nisu bili u tim grupama. Puno pitanja i nedorečenosti, zbog toga je očekivajuć veliki broj obrtnika. Predstavili smo ono osnovno što fiskalizacija traži i što je propisano, a za sva pitanja tu je i gost predavač Josip Čalušić iz Porezne uprave. Ukoliko odgovor na postavljeno pitanje ne bude moguć, putem Udruženja tražiti ćemo ga u pisanom obliku, rekla je predsjednica Udruženja obrtnika Slavonski Brod, Anka Šakić. Još uvijek najveći problem fiskalizacije je na tržnici. Svi u kioscima i čvrstim prostorima moraju imati naplatni uređaj, bez obzira prodaju li svoje proizvode. Ako proizvode prodaje onaj tko ih i proizvodi, nije obveznik fiskalizacije. Oni koji preprodaju voće, povrće i robu trebaju se fiskalizirati. Postojala je dvojba oko proizvoda kao što je med. Med ako se prodaje na klupama ne treba se fiskalizirati, odnosno taj obveznik to prodaje kao svoje proizvod. Ukoliko med prodaje u čvrstom objektu, mora imati fiskalnu blagajnu.
Kada će fiskalizacija postati nešto „normalno“?
Ugostitelji su se sigurno već naviknuli na fiskalizaciju. Ovo je najteža seminarska skupina, baš zbog nedorečenosti iako zvuči jednostavno – bez računa se ne računa! U srpnju očekujem da će tabu fiskalizacije stati na osnove zakona i da ćemo ga provoditi onako kako je zakonodavac zamislio, ističe predsjednica Udruženja obrtnika Slavonski Brod.


ŠTO OBRTNICIMA I GRAĐANIMA DONOSI NOVI ZAKON O PDV-u 21.06.2013.

Pored zadržanih odredbi postojećeg zakona o PDV-u novi Zakon predviđa i niz promjena koje neće odmah postati punovažne već im će se odrediti rok za prilagodbu. Porezni obveznik je i dalje poduzetnik i obrtnik koji ostvaruje prihode iznad 230.000,00 kuna.
• Pod nazivom povremeni obveznik uvodi se nova kategorija obveznika koji stječu ili isporučuju nova prijevozna sredstva. Odredba se odnosi i na građane koji nabavljaju novo prijevozno sredstvo (automobil i sl.). Oni podnose posebnu prijavu nadležnoj PU u RH u roku od 10 dana od nabavke sredstava te potom ostvaruju pravo na registraciju vozila. U takvim slučajevima, obrtnici i poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, a nabavljaju vozilo veće vrijednosti od 77.000,00 kuna postaju porezni obveznici za sva daljnja stjecanja i isporuku dobara.
• Uvodi se nova porezna stopa od 5%, pored stope od 25%, 10%. Uz dio dnevnih novina koje su do sada bile u sklopu od 10% prelaze u stopu od 5%, a sve što je imalo stopu od 0% prelazi na oporezivanje po stopi od 5%.
• Pored skraćivanja roka predaje godišnjih prijava PDV-a za poduzetnike sa travnja na veljaču tekuće godine za prethodni period, Pravilnikom će se propisati uvjeti, rokovi i način postupanja građana, obrtnika i poduzetnika u sustavu oporezivanja obzirom na poslovanje s trećim zemljama.
• Uvodi se pojam pojednostavljenih računa do iznosa od 700,00 kuna, ukidaju se slobodne zone u fiskalnom smislu te uvode charge reverse mehanizam, što je promjena za građevinsku struku, odnosi se na obrnuto oporezivanje.
• Obrtnicima će nastati porezna obveza prema ispostavljenim računima od 01. 01. 2015. godine, kada nastupaju promjene i u načinu oporezivanja nekretnina. Do tada način obračuna i plaćanja PDV-a za obrtnike ostaje nepromijenjen.
PODSJEĆAMO:
Građane (i bivše obrtnike) da temeljem novog Zakona o naplati poreznog duga s pravom na otpis kamata, Zahtjev mogu podnijeti nadležnoj Poreznoj upravi od 06.08.2013. godine.


PRIPREME ZA 3. KRUG FISKALIZACIJE 14.06.2013.

U pripremama za posljednji krug fiskalizacije koji započinje 01.07.2013. godine, uključene su sve djelatnosti koje nisu obuhvaćene u prethodna dva kruga. Tu pripadaju djelatnosti klesarske struke, kemijske čistionice, prijevoznici, stolari, građevinci, serviseri, fotografi, taksisti, metalska struka i ostali koji do sada nisu bili uključeni temeljem drugih propisa u fiskalizaciju prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Udruženje obrtnika Slavonski Brod u suradnji s Ispostavom Porezne uprave Slavonski Brod organizirati će još jedno predavanje vezano za posljednji krug fiskalizacije, gdje će se obrtnici informirati o pitanjima za koje do sada nisu pronašli odgovor. Porezna uprava kontinuirano prati zahtjeve obrtnika i aktivno se uključila sa upoznavanjem i primjenom propisa vezanih za fiskalizaciju te Udruženju pružila podršku u informiranju obrtnika. Predviđeno predavanje održati će se u prostorijama Udruženja obrtnika, dana 26.06.2013. godine s početkom u 13.00 sati. Obrtnicima će biti upućeni pozivi. Bez obzira na poziv obrtnici se mogu informirati o fiskalizaciji te o drugim za njih važnim pitanjima na adresi Udruženja obrtnika Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 12 i putem ostalih načina kontakta : tel: 444-238, 447-010, fax: 402-440, e-mail: E-pošta Udruženja obrtnika Slav. Brod, E-pošta Udruženja obrtnika Slav. Brod.


MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA U SLAVONSKOM BRODU 07.06.2013.

U organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta te uz tehničku podršku Hrvatske obrtničke komore održan je sastanak obrtnika s Ministrom poduzetništva i obrta, Gordanom Maras. Osim obrtnika, članova Skupštine Obrtničke komore Brodsko-posavske županije, nazočni su bili i obrtnici s područja Osječko – baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Teme sastanka bile su: prijedlog novog Zakona o obrtu, aktualno stanje u obrtništvu i mjere Vlade RH za pomoć obrtništvu, gdje je Ministar Maras u neposrednom kontaktu s obrtnicima prokomentirao i pojasnio odredbe novog Zakona o obrtu koji je usvojen na Vladi RH te upućen u saborsku proceduru. Obzirom da je Ministar u stalnom kontaktu s obrtnicima putem Ministarstva poduzetništva i obrta, namjera mu je ustaliti praksu sastajanja s obrtnicima i na terenu kako bi aktivno nastavio pratiti stanje u obrtu i obrtništvu.


BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROIZVOĐAČE NAMJEŠTAJA 31.5.2013.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Operativnog programa razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011. – 2014. godina, predviđena su sredstva od 50 milijuna kuna za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja u RH. Putem Ministarstva poljoprivrede otvoren je Natječaj za dodjelu bespovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Korisnici bespovratne potpore mogu biti trgovačka društva, obrti i zadruge koji obavljaju djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 iz područja: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C16); Proizvodnja namještaja (C31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M71.2). U trenutku prijave podnositelji zahtjeva moraju imati minimalno tri zaposlena djelatnika na neodređeno vrijeme te da nemaju dugovanja prema proračunu RH, evidentiranih u Poreznoj upravi. Obrasci za prijavu mogu se pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr, a sastoje se od obrazaca: Popratno pismo, Upitnik o podnositelju prijave, Upitnik o investicijskom ulaganju, Izjave o dobivenim državnim potporama, Opisu podnositelja i opravdanog troška. Rok za podnošenje prijava je 21. 06. 2013. godine.


KUGLAČICE OSVOJILE ZLATO NA 6. OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA - 19.5.2013.


Pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske održane su 6. Obrtničke sportske igre, Mali Lošinj, 2013. godine. Iako po kišnom vremenu, igre su okupile oko 600 obrtnika – natjecatelja, članova obrtničkih institucija s područja Republike Hrvatske. Obrtnici su se natjecali u 6 sportskih disciplina i to mali nogomet (muškarci), tenis (pojedinačno muškarci i žene), stolni tenis (pojedinačno muškarci i žene), kuglanje (ekipno muškarci i žene), potezanje užeta (ekipu čine 6 muškarca i 3 žene) pikado (ekipu čine 2 žene i 1 muškarac) i odbojka na pijesku (eksperimentalno). Za Udruženje obrtnika Slavonski Brod, odnosno Obrtničku komoru Brodsko-posavske županije natjecale su se ekipe u disciplinama: kuglanje (žene) i mali nogomet (muškarci). Čestitamo ekipi kuglačica koje su osvojile zlatnu medalju, nastupivši u sastavu: Ana Zlopaša, Kata Matanić, Jelica Holjevac, Gordana Ferić, Kristina Požega.REGISTRIRANIH OBRTA SVE MANJE - 17.5.2013.

Udruženje obrtnika djeluje na gradskoj razini, prema teritorijalnom području obuhvaća servisiranje registriranih obrta od Vrpolja na istoku do Oriovca na zapadnom dijelu Brodsko posavske županije. Ukupan broj registriranih obrta zaključno sa travnjem 2013. godine iznosi 1815 aktivnih obrta svih djelatnosti. U odnosu na travanj 2012. godine, kada je bilo 1914 registriranih obrta, u ovoj godini 99 obrta manje obavlja registriranu djelatnost. Prema strukturi djelatnosti, samo 265 obrta obavlja proizvodnu djelatnost, što iznosi 14,60% od ukupnog broja registriranih obrta. U odnosu na ukupan broj obrta u 2012. godini kada je proizvodnih obrta bilo 277, realno ih je manje, u ovoj godini, ali u postotku to ne izgleda tako (14,47%) jer je smanjen ukupan broj registriranih obrta. Zastupljenost proizvodnih obrta je iz područja proizvodnje hrane i piće (48), iz područja tekstila (24), iz područja drvne proizvodnje (51), metalske struke (63), nemetali (22), gume i plastike (10), proizvodnje različitih gotovih proizvodi i komponenata (27) te razne manje zastupljene proizvodne struke, kao što su; iz područja proizvodnje papira (3), proizvodnje kože i krzna (5), kemikalija (1) te ostalih proizvodnih nedefiniranih ili specifičnih djelatnosti (11). Od 1550 uslužnih obrtničkih djelatnosti najbrojnija je trgovačka struka (278), ugostiteljstvo i turizam (231), građevinarstvo i ostale zanatske usluge (233), prijevoz (228), razne intelektualne usluge (218), ribarstvo, akvakultura i poljodjelstvo (108), frizeri i kozmetičari (92), djelatnost autostruke (63), izdavaštvo i tiskanje (38) te ostale razne djelatnosti koje ne spadaju ni pod jednu prethodnu djelatnost (61). Uspoređujući sa 2012. godinom smanjenje broja registriranih obrta najveće je u području trgovine (44), slijedi ugostiteljstvo i turizam (23), građevinarstvo (10) i ostale djelatnosti manje brojčane zastupljenosti. Jedina uslužna djelatnost koja bilježi porast broja registriranih obrta su intelektualne usluge, za sedam (7) ih je više nego u 2012.godini. Obzirom da očekujemo stupanje na snagu novog Zakona o obrtu, koji najavljuje proširenje liste sporednih zanimanja, za očekivati je mogući porast broja novih obrta, ukoliko skori ulazak RH u Europsku uniju i primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom na ostale djelatnosti od 1.07., drugačije ne promjeni stanje broja registriranih obrta.


ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE - 22.4.2013.

Udruženje obrtnika Slavonski Brod održalo je redovnu godišnju skupštinu na kojoj su uz članove bili prisutni i zamjenik slavonskobrodskog gradonačelnika Zoran Ivanović, Željka Perković, pročelnica Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu i povjesničar Petar Bašić. Otvarajući sjednicu predsjednica Udruženja Anka Šakić podsjetila je da je početkom 2012. godine evidentirano 1.900 obrtnika, a zaključno s 31. ožujka 2013. godine ih je 1.811. Naglasila je da je zabrinjavajući broj proizvodnih obrta, kojih je ukupno 240, što je 13,23 posto od ukupnog broja. - Unatoč tome što je 2012. godina bila nepovoljna za obrtništvo, pokazalo se da smo žilav dio gospodarstva i da se ne damo, uvijek nađemo načina i mogućnosti da opstajemo, zaključila je predsjednica Šakić. U izvješću o radu Udruženja obrtnika u prošloj godini v.d. tajnice Mirjana Vuđan istaknula je da su slavonskobrodski obrtnici sudjelovali na brojnim edukativnim seminarima, kao i manifestacijama, te sajmovima u zemlji i inozemstvu. Ostvarena je i poslova suradnja s obrtničkim i drugim institucijama, uključili su se i u program cjeloživotnog učenja. Napomenula je da je ubuduće potrebno poraditi na još boljem organiziranju sekcija, kojih je pri Udruženju 18 plus 1, kako bi one pravovremeno odgovorile na izazove tog trenutka, a očekuju i izmjene Statuta, kao i Zakona o obrtu. Rekla je da je pored Sekcije frizera jedna od najakativnijih Sekcija tradicijskih i umjetničkih obrta. Podsjetila je da je u kovačkoj radionici Žambok izrađen medaljon kao potencijalni suvenir Slavonskog Broda, a nadaju se da će formiranjem novog Gradskog vijeća biti usvojen i pravilnik o suvenirima te da će dobiti i službenu potvrdu. Iznoseći financijsko izvješće za prošlu godinu v.d. tajnice Vuđan napomenula je da je Udruženje ostvarilo veće prihode, i to u iznosu od 546.432 kune, dok su rashodi iznosili 480.217 kuna. Uz prošlogodišnji višak prihoda nad rashodima od 66.214 kuna, te višak ih prethodnih godina od 58.103 kuna, ukupni višak prihoda je 124.917 kuna. Izvješća je prihvatio Nadzorni odbor, a jednoglasno su ih usvojili i članovi Skupštine. - Obrtnicima je zanimljiv projekt revitalizacije Tvrđave, u koji će se sigurno uključiti, dodala je v.d. tajnice Vuđan, a člnovima Skupštine je predstavljen i projekt Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta pod nazivom "Izrada vojne opreme kroz povijest". Vrijednost projekta je 250.000 kuna, a, kako je istaknuo predsjednik Sekcije Drago Žambok, cilj je posjetiteljima u Tvrđavi prikazati izradu oruđa, oružja i opreme kroz povijest u što bi bila uključena četiri tradicijska obrta, kovač, remenar, krojač i kolar, dok bi tijekom turističke sezone radionice organizirali i po drugim gradovima. Ivan Medved je uime inicijatora Prvog sajma namještaja u Slavonskom Brodu izvijestio o njegovoj uspješnosti čime su zadovoljni i proizvođači i izlagači.


15. SPORTSKI SUSRETI OBRTNIKA SLAVONIJE, BARANJE I PODRAVINE

Dana 14. travnja, 2013. godine, Udruženje obrtnika Đakovo u sklopu obilježavanja 200 godina (1813-2013) organiziranog obrtništva Đakovštine organiziralo je 15. Sportske susrete obrtnika Slavonije, Baranje i Podravine. Natjecanja je otvorio gradonačelnik Đakova Zoran Vinković a sve sudionike pozdravio je i Dragutin Gabrović, predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županije i dopredsjednik Hrvatske obrtničke komore. Na sportskim susretima nastupilo je 200-tinjak sudionika iz Virovitice, Slatine, Pitomače, Orahovice, Požege, Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Baranje, Donjeg Miholjca, Našica, Osijeka, Valpova, Vinkovaca, Županje i Đakova. Ekipa Udruženja obrtnika Slavonski Brod osvojila je prvo mjesto u kuglanju za žene (ispred Virovitičanki i Đakovčanki), a najuspješniji pojedinac bila je Brođanka Kata Matanić. Kod muškaraca najbolji kuglači su Slatinjani. U pikadu su u obje konkurencije, kod muškaraca i žena, pobjednici obrtnici iz Baranje. U belotu prvo mjesto osvojili su domaćini iz Đakova, dok su nagrade za fair play pripale kuglačici iz Osijeka, pikadisticama iz Pitomače i kartašima iz Donjeg Miholjca.


55. Međunarodni sajam obrtništva, OBRTNIČKI FORUM - 12.4.2013.

U sklopu održavanja 55. međunarodnog sajma obrtništva, tradicionalno na dan otvaranja Međunarodnog sajma u dvorani Brijuni održan je Obrtnički forum. Tema Obrtničkog foruma je bila Prijedlog nacrta Zakona o obrtu. Upriličen je razgovor obrtnika s predstavnikom Ministarstva za obrt i poduzetništvo, predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca, profesorom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao recenzenta te predstavnikom bosansko-hercegovačkih obrtnika koji posluju po Zakonu koji je sličan predloženom, te koji u praksi pokazuje svoje nedostatke. Obzirom da je Zakon o obrtu s prijedlozima izmjena i dopuna nacrta prijedloga u javnoj raspravi, da je podložan mnogim kritikama iz vrha Hrvatske obrtničke komore, Hrvatska obrtnička komora predlaže da isti ne ide u redovnu proceduru u Sabor, dok se ne usuglase stavovi obrtništva s Ministarstvom za obrt i poduzetništvo. Ministarstvo se po izrijeci Pomoćnika ministra odlučilo na novi potpuno izmijenjeni Zakonom o obrtu iz razloga što je zadnji važeći Zakon iz 1993.godine, te nije bilo dovoljno provesti izmjene i dopune zbog suštinskih promjena koje je neophodno bilo ugraditi u novi Zakon. Procedura je takva da poslije obavljene javne rasprave, prijedlog Zakona ide na kontrolu ispravnosti te usvajanje na Vladi Republike Hrvatske, te se potom dostavlja u Sabor. Pretpostavka Pomoćnika ministra je da će isti biti usvojen nakon dva čitanja u Saboru. Prijepori u novostima uvedenim u Zakon između Hrvatske obrtničke komore i Ministarstva za obrt i poduzetništvo su u prijedlogu obveza plaćanja jedinstvene stope komorskog doprinosa na razini Republike Hrvatske koji se veže na neoporezivi dio dohotka, prijedlogu za neposredan izbor predsjednika Hrvatske obrtničke komore i Županijskih obrtničkih komora, te o ukidanju ograničenja na listi sporednih zanimanja u domaćoj radinosti. Pored još nekih dijelova iz područja obavljanja djelatnosti, problem se pojavio u odgovornosti materijalnom i financijskom imovinom obrtnika u slučaju poteškoća u radu, nelikvidnosti ili drugih razloga. Obzirom na specifičnost registracije obrta nije moguće odvojiti obrt zasebnim osobnim identifikacijskim brojem, tako da i dalje obrtnik (nositelj OIB-a) je fizička osoba koja u konačnici odgovara svojom imovinom.


ŠESTE OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE

Hrvatska obrtnička komora ove godine organizira 6. Obrtničke sportske igre, Mali Lošinj, 2013. godine u periodu od 16. 05. – 18. 05. 2013. godine. Nositelji organizacije na županijskoj razini je Obrtnička komora Brodsko-posavske županije. Pravo nastupa na natjecanjima imaju obrtnici i članovi komorskog sustava, zaposlenici komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore, članovi uže obitelji obrtnika koji su definirani Zakonom o obrtu te umirovljeni obrtnici. Discipline za natjecanje su: mali nogomet, tenis, stolni tenis, kuglanje, pikado, potezanje užeta i odbojka na pijesku. Zbog ograničenog broja obrtnika po svakoj Područnoj komori (30) potrebno je razmisliti o disciplini natjecanja te potom izvršiti prijavu za sudjelovanje u obrtničkim igrama. Zainteresirani obrtnici mogu se prijaviti u Područnu obrtničku komoru ili Udruženje obrtnika koje će zaprimljene podatke proslijediti u Područnu obrtničku komoru.


OBRTNIK I PARTNER - ZABA najavljuje natječaj za Moj motiv za 2013. godinu - 29.3.2013.


I ove godine u dogovoru s Zagrebačkom bankom u sklopu aktivnosti Obrtnik i partner provoditi će se natječaj pod radnim naslovom „Moj motiv“ za 2013. godinu. Kako je za prijavu na natječaj potrebno napraviti Poslovni plan, Hrvatska obrtnička komora u suradnji sa Zagrebačkom bankom će izvršiti edukativnu radionicu pri županijskim obrtničkim komorama kako bi obrtnicima mogli pružiti stručnu pomoć prilikom izrade Poslovnog plana. Zagrebačka banka je najavila termin objave natječaja za 03. travnja 2013. godine, edukativna radionica u našoj županijskoj obrtničkoj komori održati će se u terminu od 08. – 19. travnja, te potom će obrtnici moći podnositi prijave na natječaj. Stoga predlažemo da zainteresirani obrtnici razmisle i razrade ideju iz područja svoje djelatnosti kako bi mogli konkurirati za novčanu donaciju Zagrebačke banke te pokušaju osigurati da njihov prijedlog motiva bude proglašen najboljim obrtničkim proizvodom.


PODUZETNIČKI IMPULS 2013. GODINE

BESPOVRATNE POTPORE

Otvoren je prvi ciklus natječaja iz Programa poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls 2013“
Mjera A - Razvoj mikropoduzetništva i obrta
A1 - Mikropoduzetništvo i obrt
A2 - Poduzetništvo kreativnih industrija
A3 - Mladi i početnici u poduzetništvu
A4 - Zadružno poduzetništvo
A5 - Jačanje poslovne konkurentnosti klastera
Mjera B - Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
B1 - Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
Natječaj je objavljen 09.02.2013. godine, a traje do iskorištenja sredstava ali ne dalje od 31. 10. 2013. godine, a odobrena bespovratna sredstva mogu biti do 75% vrijednosti ulaganja. Ciljevi i prioriteti javnog poziva na natječaj je povećanje konkurentnosti mikro poduzetnika i obrtnika kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima namijenjenim zapošljavanju, rastu i razvoju. Davatelji potpore su Ministarstvo poduzetništva i obrta i HAMAG INVEST, a osigurano je ukupno 20.331.666,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora mjera A1-A3, mjere A4 - A5 prema kriteriju zaposlenih do 50.000,00 kuna za svaku mjeru odvojeno. Za mjeru B1 Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika namijenjeno je 74.822.901,00 kuna za određene djelatnosti iz područja prerađivačke industrije, opskrbe vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, te informacije i komunikacije. Pitanja vezana za Program poticanja poduzetništva i obrta mogu se uputiti Ministarstvu poduzetništva i obrta na besplatni info telefon: 0800/234505 te adresu e-pošte: pitanja@minpo.hr


PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O OBRTU

U pripremi

Obrtnici Udruženja obrtnika Slavonski Brod izrazili su nezadovoljstvo činjenicom da imaju svega dva dana za raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o obrtu, iako je Obrtnička komora Brodsko-posavske županije prijedlog primila tijekom prosinca 2012. godine. Tako nisu dobili priliku da važne odredbe iz prijedloga Zakona vezane uz rad i iz rada ponude na način koji oni smatraju da treba. Pod tim se podrazumijeva prava iz mirovinskog odnosa, nezaposlenost uslijed poteškoća u poslovanju i druga pitanja koja se tiču njihove egzistencije, unapređenja rada i djelovanja te organiziranosti unutar komorskog sustava. Ne slažu se s činjenicom da moraju prihvaćati gotova rješenja koja im se ponude, jer smatraju da je područje u kojem egzistiraju znatno drugačije i u podređenom položaju u odnosu na druge regije u RH. Temeljem navedenog Obrtnička komora Brodsko-posavske županije bi trebala pokazati više senzibilnosti za obrtnike koje zastupa i pronaći način da se njihov glas čuje a ne da se sustavno dovode u situaciju prihvaćanja gotovih rješenja.


POREZNA UPRAVA PRIPREMA OTPIS KAMATA SAMO ZA OBRTNIKE

Očekujemo još jednu odgođenu otplatu poreznog duga za obrtnike.

Novi reprogram provest će se sa rokom otplate od 36 do 60 mjeseci uz kamatnu stopu 4,5% za registrirane obrtnike i fizičke osobe koje obavljaju obrtničku djelatnost a koje s 31. prosinca 2012. godine nisu bile obrtnici za obveze nastale prije otvaranja obrta te fizičke osobe obrtnike koji nisu bili dužni podnijeti prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe. Po izvršnosti rješenja Porezna uprava će izvršiti otpis kamata na reprogramiranu glavnicu duga. Zahtjevi za otpis kamate i reprogram duga mogu se podnijeti Poreznoj upravi u roku od 90 dana.


UPISI UČENIKA U OBRTNIČKA ZANIMANJA - 25.1.2013.

Obrtnici su nezadovoljni načinom odabira obrtničkih radionica za naukovanje učenika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. kojom se utvrđuju zajednički, posebni i dodani elementi i kriteriji za upis. Učenicima koji će se upisivati u trogodišnje programe obrazovanja bodovat će se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz hrvatskog, matematike i prvog stranog jezika. Oni će tako moći steći najviše 50 bodova, a za upis u te programe nije utvrđen minimalni bodovni prag. Osim bodovnog praga, kod upisa u strukovnu školu, učenici moraju priložiti i Ugovor o naukovanju za praktični dio nastave, koji će obavljati kod obrtnika u obrtničkoj radionici. Obzirom da su obrtnici nezadovoljni dosadašnjim načinom primanja učenika na naukovanje, vrijeme je da se ponovo preispitaju načini upisa učenika u obrtnička zanimanja. Često je upis u obrtničko zanimanje sporedna želja učenika, jer glavnu želju za nekom od četverogodišnjih škola nije mogao ostvariti. Takvi su učenici nezainteresirani za učenje i rad u upisanoj struci, te dovode do problema u redovitim poslovnim aktivnostima obrtnika. Na strukovnim sekcijama pri Udruženju obrtnika, više različitih djelatnosti obrtnika razmišlja o odbijanju primanja učenika na stručnu praksu, odnosno praktični dio nastave. Navode da je malo učenika spremno za odabir upisanog zanimanja kao svog budućeg zanimanja te da uslijed nedovoljne aktivnosti ne uspiju savladati u potpunosti program u praksi. Stoga dolazi do kroničnog nedostatka stručnih djelatnika koje bi obrtnici po završetku praktičnog dijela nastave i zaposlili u svojoj obrtničkoj radionici. Osim navedenog, tu je i stihijska potraga za obrtnikom u zadnji čas pred sam upis učenika u strukovnu školu, neodgovarajući ugovori o naukovanju, nedovoljna zaštita obrtnika u slučaju nezgode uslijed nepažnje učenika, te nije zanemariva ni novčana nagrada koju bi učenici trebali primati za vrijeme obavljanja praktičnog dijela nastave s obzirom na gospodarske probleme u obrtništvu. Zato bi bilo neophodno da se roditelji već sada informiraju o načinima upisa učenika, odabiru obrtničke radionice te suglasnosti obrtnika o primanju učenika na praktični dio nastave u svoju obrtničku radionicu, kako bi spriječili probleme prilikom upisa učenika u 1. razred srednje strukovne škole.


PRIMJENA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM POČETAK OBVEZE FISKALIZACIJE U 2013. GODINI - 18.1.2013.


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupio je na snagu 01. 01. 2013. godine za djelatnosti: Pružanje usluga te pripreme i usluživanja hrane, smještaj – hoteli, odmarališta, kampovi i sličan smještaj, djelatnosti pripremanja i usluživanja pića, djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, djelatnost kateringa i ostale djelatnosti pripreme pića i usluživanja hrane. Obzirom da prilikom nadzora primjene fiskalizacije u našoj županiji nisu zabilježena veća odstupanja, obrtnici i poduzetnici ozbiljno su shvatili i pristupili provođenju Zakona. Stoga želimo napomenuti ostalim djelatnostima koje dolaze u primjenu Zakona da izvrše sve potrebne pripreme i prilagodbe. Od 01. travnja, 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnosti obavljaju Trgovinu na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla, te obveznika koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja temeljem članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak. Od 1. srpnja, 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve ostale djelatnosti. Kako Zakon određuje poslovanje u gotovini, njegovim se odredbama propisuje i mogućnost plaćanja gotovim novcem između obveznika fiskalizacije. Za potrebe plaćanja između obveznika fiskalizacije, gotovim novcem smatraju se plaćanja u novčanicama i kovanicama. Odredbama Zakona ograničava se mogućnost plaćanja na ovaj način između obveznika fiskalizacije, ako drugačije nije propisano poreznim propisom, do iznosa od 5.000,00 kuna. Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem građanina, osim za namjene koje se, prema propisima koji uređuju porez na dohodak, plaćaju putem računa građanina. Svaku isplatu gotovog novca građanima, obveznik fiskalizacije je dužan evidentirati prema posebnim propisima prema kojima vodi poslovne knjige. S obzirom da ovi obveznici posluju s gotovinom propisuje se i kada moraju prikupljeni novac položiti na račune otvorene u bankama. Obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:
- Mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna,
- Mali subjekt 30.000,00 kuna,
- Srednji subjekt 50.000,00 kuna
Nadzor nad provedbom Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava. Jedna od mjera koja će se primjenjivati radi nepoštivanja odredaba o provedbi fiskalizacije je i zabrana obavljanja djelatnosti.


EU FONDOVI, STRUKTURNI FONDOVI ZA HRVATSKE PROJEKTE OD 2013. GODINE - 11.1.2013


Kohegijski (regionalni) fondovi značajno su veći od pretpristupnih pomoći (IPA) te predstavljaju mogućnost za regionalni razvoj, stvaranje radnih mjesta, konkurentnost, poboljšanje kvalitete života, gospodarski rast i održivi razvoj. Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (N.N. 78/12) uređuje se institucionalni okvir za korištenje strukturnih instrumenata EU u RH, namijenjenih provedbi operativnih programa iz programskog razdoblja 2007. – 2013. g. U Republici Hrvatskoj provoditi će se 12 operativnih programa: Operativni program za promet, Okoliš, Regionalnu konkurentnost, Razvoj ljudskih potencijala, te suradnju s susjednim državama: Mađarskom, Slovenijom, Srbijom, BiH, Crnom Gorom, Operativni program Jugoistočna Europa, Mediteran te Jadransku prekograničnu suradnju. Stoga je neophodno stvoriti preduvjete za korištenje strukturnih instrumenata u RH u smislu pripreme strateških dokumenata, pripreme projekata te izradu administrativnih kapaciteta tijela (institucija) koje će biti zadužene za sustav upravljanjima instrumentima. Temeljem navedenog, putem Europskog fonda za regionalni razvoj između ostalog biti će moguća financiranja za jačanje gospodarskog potencijala, jačanje turističke ponude, atraktivnosti područja za ulaganje, informacijsko društvo u smislu pristupa internetu i on-line usluge, klasteri i suradnja, konkurentnost, istraživanje i razvoj, poduzetništvo i inovacije. Na temelju podjele RH na dvije statističke regije sva područja RH moći će koristiti sredstva do 2027. godine te se olakšava administrativno praćenje provedbe operativnog programa.


POVELJA – PRIZNANJE I POTICAJ 17.12.2012.


U povodu obilježavanja 160 godina organiziranog nastupa obrtnika, odnosno, zaštite obrtničkih interesa u Hrvatskoj, Hrvatska obrtnička komora dodijelila je Udruženju obrtnika Slavonski Brod - Povelju Komore zbog iznimnog rada na unapređenju obrtništva grada Slavonskog Broda te preko 50 godina samostalnog djelovanja, te posthumno IVAN KLARIĆ, 1952 – 2010 - Priznanje Komore, zbog zalaganja u komorskom sustavu, sportske aktivnosti u obrtu te poticanje članova obitelji na nastavak djelatnosti u ugostiteljstvu i gosp. Dragi Perkoviću – Priznanje Komore za rad u obrtništvu Udruženja obrtnika Slavonski Brod.


SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA SLAVONSKI BROD 12.12.2012.


Održana je 6. redovna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Slavonski Brod. Na sjednici je jednoglasno usvojen Plan rada Udruženja obrtnika Slavonski Brod za 2013. godinu, Financijski proračun Udruženja obrtnika Slavonski Brod za 2013. godinu te Odluka o obveznicima, osnovici, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Udruženju obrtnika Slavonski Brod za 2013. godinu.
FINANCIJSKI PRORAČUN ZA 2013
PLAN RADA U 2013.


SEMINAR O FISKALIZACIJI U PROMETU SA GOTOVINOM 5.12.2012.


U prostorijama Udruženja obrtnika Slavonski Brod održana je prezentacija primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom za obrtnike koji obavljaju djelatnost NKD 2007 – I – DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE. Predavači na seminaru su bili slijedeći:
• Ministarstvo financija, Porezna uprava – Ispostava Slavonski Brod:
- Gosp. Tihomir Rogić - voditelj službe za utvrđivanje poreza;
- Gđa. Ljilja Katolik – voditeljica službe odjela za nadzor;
- Gosp. Josip Čaušić – voditelj odsjeka za nadzor.
• FINA, Zagreb – Gosp. Zoran Vrkić - direktor Službe za prodaju i marketing
• Informatička tvrtka – Slavonski Brod – gosp. Silvio Baričević – informatičar.


ZAKLJUČCI KONGRESA UGOSTITELJA HOK-a 30.11.2012.

U Tuheljskim toplicama je 19. i 20. studenoga 2012. održan 25. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Prezentirani su problemi i prijedlozi od strane predsjednika cehova obrtničkih županijskih komora, vodstva Ceha HOK-a, predstavnika ministarstava, institucija i ostalih sudionika. Dan je osvrt na proteklu sezonu, naglašeni problemi i dani prijedlozi kako da se u narednom razdoblju poboljša poslovanje u ovom sektoru. Na kraju, usvojeni su zaključci Kongresa:
1. Ceh ugostitelja podržava Konačni prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, s tim da se primjena Zakona za ugostiteljstvo, odnosno za sve obveznike fiskalizacije odgodi do 1. srpnja 2013. godine, kako bi bilo dovoljno vremena za prilagodbu. Smatramo da bi trebalo smanjiti predviđene kazne za prekršaje. Također, s obzirom na predviđene troškove uvođenja fiskalnih blagajni, tražimo njihovo subvencioniranje.
2. I dalje se inzistira na dosljednoj primjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i kategorizaciji objekta, kao i nastavku suradnje s nadležnim inspekcijama, kako bi se spriječila nelojalna konkurencija neregistriranih subjekata, različitih udruga, seoskih domaćinstava i sličnih koji bez zadovoljavanja potrebnih uvjeta nude kompletnu restoransku ponudu.
3. Potrebno je pristupiti izradi novih programa obrazovanja za ugostiteljska zanimanja (kuhar, konobar, slastičar) u kojima je neophodno propisati kontinuirano provođenje prakse po modelu tjedan za tjedan (tjedan praktične - tjedan teoretske nastave). Ujedno, nužna je veća aktivnost na lokalnoj razini u licenciranju ugostiteljskih objekata kako bi se osigurao dovoljan broj mjesta za provedbu praktičnog dijela obrazovanja.
4. Prilagoditi i modernizirati osnovni i prošireni program tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica, te izmijeniti odredbu važećeg Pravilnika, tako da se navedeni tečaj provede, umjesto svake četiri, svakih šest godina.
5. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, traži se ukidanje poreza na potrošnju, koji je temeljem Zakona propisan samo za ugostiteljstvo.
6. Ugostitelji vjeruju da bi se priznavanjem troška reprezentacije u 100-postotnom iznosu potaknula potrošnja u ugostiteljskim objektima, posebice u dijelu poslovnih objeda i sličnih prigoda, što bi pridonijelo većem prometu i prihodu za sve sudionike.
7. Upućuju se ugostitelji da s uvođenjem manje stope PDV-a, smanje cijene sukladno svom ekonomskom izračunu, što bi trebalo potaknuti potrošnju, zapošljavanje i nova ulaganja.
8. Sljedeći 26. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika 2013. godine održat će se u Istarskoj županiji.


POGODNOSTI U OPOREZIVANJU OBRTNIKA, PRIJELAZ NA PAUŠAL - 9.11.2012.

Izmjenom Zakona o porezu na dohodak, te donošenjem Pravilnika o paušalnom oporezivanju utvrđen je način i uvjeti paušalnog oporezivanja dohotka. Pojavio se prostor za obrtnike koji ostvaruju godišnji dohodak u nižim iznosima da postanu obveznici paušalnog oporezivanja dohotka. Uvjeti za paušalno oporezivanje dohotka su da fizička osoba nije obveznik PDV-a, da ne obavlja djelatnost trgovine (osim prodaje proizvoda iz vlastite proizvodnje), da ne obavlja djelatnost ugostiteljstva, da joj primici od obavljanja djelatnosti nisu veći od 149.500,00 kuna, te da nema izdvojenog pogona unutar svoje djelatnosti. Registrirani obrtnici mogu prijeći na sustav paušalnog oporezivanja dohotka ako zadovoljavaju sve navedene uvjete zajedno, na način da podnesu Poreznoj upravi Obrazac RPO i Obrazac RPO/A do kraja 2012. godine ili najkasnije do 15. 01. 2013. godine. Obzirom da time pojednostavljuju evidencije, te da osim vođenja Knjige prometa, nemaju drugih poslovnih knjiga, potrebno je izvršiti knjigovodstvene radnje koje su propisane za prestanak obavljanja djelatnosti, uslijed prelaska na paušalni način oporezivanja. Godišnja osnovica paušalnog oporezivanja utvrđuje se na tri razine, zavisno od ostvarenog dohotka a donosi se rješenjem Porezne uprave. Po okončanom periodu na Obrascu PO-SD podnosi se godišnje izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, umjesto Obrasca DOH.


UGOSTITELJI, JESTE LI SPREMNI!? - 2.11.2012

Od 1. siječnja 2013. godine stupa na snagu Zakon o fiskalizaciji!
- ŠTO JE FISKALIZACIJA? U proceduri je donošenje Zakona o fiskalizaciji čija će primjena početi 1. siječnja 2013. godine. Fiskalizacija je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, odnosno Vi, kako bi se putem internetske veze Poreznoj upravi omogućio efikasniji nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Odnosi se na plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako ovim Zakonom nije uređeno drugačije.
- ŠTO MORAM MIJENJATI! Radi smanjenja nelojalne konkurencije, odnosno mjera efikasnijeg nadzora ostvarenog prometa u gotovini, dužni ste do 1. siječnja 2013. osigurati internetsku vezu, prilagoditi naplatni uređaj za korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa, od Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat te prilagoditi sadržaj računa.
- ZBOG ČEGA MORAM PRILAGODITI NAPLATNI UREĐAJ, SADRŽAJ RAČUNA I NABAVITI DIGITALNI CERTIFIKAT? - Prilagodba naplatnog uređaja, odnosno osiguravanje internetske veze s Poreznom upravom te korištenje propisane programske podrške omogućava nam uvid u svaki izdani račun. Dakle, nadzor će se vršiti bez posjete poreznih inspektora, osim po potrebi. - Osim uobičajenog sadržaja svaki će izdani račun među ostalim podacima sadržavati i numerički broj računa. - Numerički broj računa mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju. Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, tako da će Porezna uprava imati točan uvid koliko je računa u određenom razdoblju izdano. Dakle, bit će nemoguće od Porezne uprave sakriti izdane račune! - U provedbi navedenog uvelike će pomoći digitalni certifikat, koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. Osim navedenog, digitalni certifikat služiti će i za zaštitu vašeg identiteta, odnosno kao osiguravatelj sigurnog poslovanja.
- ŠTO AKO SE NE PRIPREMIM ZA FISKALIZACIJU? Ako se ne pripremite za fiskalizaciju nećete moći nastaviti nesmetano raditi! Ukoliko ustanovimo da niste proveli mjere fiskalizacije do 1. siječnja 2013., porezni inspektori će u tom slučaju zapečatiti Vaš poslovni prostor, dok ne provedete mjere fiskalizacije i dok ne platite kazne, koje mogu biti vrlo visoke! Raspon kazne je od 1.000,00 do 500.000,00 kuna, a visinu određuje težina i količina počinjenih prekršaja. Detalje o prekršajima i kaznama možete proučiti u prijedlogu Zakona o fiskalizaciji na internetskoj stranici Porezne uprave.
- GDJE MOGU SAZNATI VIŠE O FISKALIZACIJI? U tekstu smo naveli najvažnija obilježja Zakona o fiskalizaciji pa svakom obvezniku fiskalizacije preporučujemo da detaljnije prouči Zakon o fiskalizaciji koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. Prijedlog zakona, tehničke specifikacije za korisnike, modele fiskalizacije, upute FINA-e za dobivanje digitalnog certitikata i ostale informacije možete pronaći na internetskoj stranici Porezne uprave, putem koje nam se možete i obratiti za sve nejasnoće oko Zakona o fiskalizaciji.
NAPOMENA: Svi obveznici fiskalizacije mogu testirati sustav od 12.10.2012. godine!
POMOĆNICA MINISTRA, RAVNATELJICA Nada Čavlović Smiljanec


NOVI ROKOVI PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA - SPRIJEČAVANJE PREZADUŽENOSTI


Ukoliko ste do sada zanemarivali datume dospijeća na računima dobavljača, morati ćete pripaziti jer su osim strogo utvrđenih rokova, predviđene novčane kazne od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna. Također, određena je i novčana kazna u paušalnom iznosu od 300,00 kuna koju dužnik mora platiti vjerovniku ukoliko zakasni s plaćanjem, bez obzira da li je time naneo štetu dobavljaču ili ne. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi stupio je na snagu 01. 10. 2012. godine, te od tada vrijede novi rokovi plaćanja obveza, i to: Rok ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i osoba javnog prava iznosi najviše 30 dana. Iznimno, može se ugovoriti i dulji rok, ali ne više od 60 dana. Ukoliko rok nije naznačen na računu, obveza se mora podmiriti u roku od 30 dana, od dana izdavanja računa. Ugovorom, moguće je dogovoriti plaćanje do 360 dana uz uvjet da se vjerovniku izda instrument osiguranja tražbina (hipoteka, fiducija, zadužnica) koji ima učinak ovršne isprave. Sve druge odredbe rokova plaćanja dužih od Zakonom propisanih, ništetne su, jednako kao i odricanje od kamata ili posebne naknade. Propisana je i obveza pokretanja predstečajnog postupka za poduzetnike koji zbog prezaduženosti ili nemogućnosti ispunjavanja obveza, moraju sami pokrenuti postupak predstečajne nagodbe. Time se nastoji pomoći poduzetniku da prebrodi razdoblje nelikvidnosti u uvjetima kada je u Očevidniku Fina-e blokada trajala duže od 60 dana. Ovim Zakonom namjerava se potaknuti obrtnike i poduzetnike da više pažnje posvete održavanju vlastite likvidnosti, te ukoliko nastupe teškoće pravovremeno na njih djeluju ne dovodeći se u situaciju prezaduženosti.


PRIPREMA I UVOĐENJE FISKALNIH BLAGAJNI U POSLOVANJE 19.10.2012


Prema Prijedlogu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom korisnici će imati naplatne uređaje tzv. fiskalne blagajne spojene sa serverom Porezne uprave putem Interneta. Zakon stupa na snagu 01. 01. 2013. godine. Početkom listopada Sabor RH donio je Tehničke specifikacije za korisnike temeljem kojih je testiranje dostupno tako da su informatičari spremni i imaju sve podatke kako bi se obrtnici i ostali obveznici mogli pripremiti za nabavu i uvođenje u rad fiskalnih blagajni. Propisuje se da obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa digitalno potpisuje elemente računa te ih dostavlja u Poreznu upravu putem elektroničke veze. Nakon provjere u Centralnom informacijskom sustavu (CIS) potvrdom ispravnosti računa Porezna uprava izdaje Jedinstveni identifikator računa (JIR) te vraća obvezniku fiskalizacije putem elektroničke veze. Ako Porezna uprava utvrdi da nisu dostavljeni svi elementi računa, odbija JIR te poruku vraća obvezniku fiskalizacije. Ova razmjena se izvršava u nekoliko sekundi te se omogućuje ispisivanje računa na kojem je JIR, što znači da ispisuje račun koji je ovjerila Porezna uprava. Smisao ovjere je i da kupac putem JIR-a može provjeriti da li je porez koji je platio u računu za robu ili uslugu prijavljen Poreznoj upravi. Na koncu radnog dana obveznik fiskalizacije je dužan dnevno zbirno izvješće o ostvarenom prometu dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Pravilnikom, Ministar financija propisati će sadržaj i postupak za male obveznike fiskalizacije koji neće biti uključeni u sustav, već će pojednostavljeno, putem uvezane ovjerene knjige računa voditi izdane račune koje će kontrolirati Porezna uprava. Mali obveznici fiskalizacije su oni obveznici kojima je dohodak i porez na dohodak utvrđen u paušalnom iznosu. Polazeći od specifičnosti djelatnosti Ministar može donijeti Odluku o oslobađanju određene djelatnosti od propisane obveze fiskalizacije. Za sada, djelatnosti koje se ne smatraju obveznicima fiskalizacije, su: prodaja karata, prodaja novina i dnevnog tiska, prodaja poljoprivrednih proizvoda, zaprimanje uplata u igrama za sreću, prodaja putem prodajnih automata, pružanje bankarskih usluga te ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (energetske i komunalne djelatnosti).


UGROŽENOST OD POŽARA - MJERE I KATEGORIZACIJA U ZAŠTITI OD POŽARA 12.10.2012


U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara. Obrtnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su provoditi mjere zaštite od požara koje su propisane Zakonom o zaštiti požara u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara. Polazište je u izgradnji ili rekonstrukciji objekta kada Tijelo graditeljstva izdaje građevinsku dozvolu uz prethodnu suglasnost nadležne Policijske uprave, da su u glavnom projektu predviđene propisane mjere zaštite od požara. Ukoliko su građevine ili poslovni prostori u korištenju, uvršteni u jednu od četiri kategorije ugroženosti od požara, znači da su to prostori s višim ili visokim rizikom od požara, tada se pristupa udovoljavanju uvjeta Pravilnikom propisane zaštite ugroženosti od požara. Za ostale obrtnike ili korisnike građevina čija procjena opasnosti od požara ne podliježe kategorizaciji, obzirom na utvrđene rizike od opasnosti, dovoljna je osposobljenost djelatnika o mjerama zaštite od požara koju može provesti jedna od tvrtki za ispitivanje i izradu elaborata iz područja zaštite na radu ili praćenje sigurnosti od požara ovlaštene osobe izvan tvrtke. Stoga je važno obratiti pozornost na propise i mjere zaštite od požara te provjeriti uvjete iz suglasnosti koja je sastavni dio projektne dokumentacije u građenju odnosno uporabnu dozvolu za korisnika poslovnog prostora, kako bi potrebne mjere zaštite od požara udovoljili u potpunosti te osigurali primjerenu zaštitu djelatnika i imovine pri obavljanju djelatnosti u svojoj obrtničkoj radionici.


POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA KROZ SEZONSKI RAD U POLJOPRIVREDI - 28.9.2012


Usklađenjem Zakona o mirovinskom osiguranju sa Zakonom o poticanju zapošljavanja dodana je nova kategorija povremenog rada – sezonski rad u poljoprivredi. Obzirom na područje Slavonije takav propis uveliko će pomoći sezonskim radnicima, obrtnicima i vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Sezonski radnik u poljoprivredi može biti nezaposlena osoba, zaposlena osoba i umirovljenik, osim korisnika invalidske mirovine kojemu se zbog opće nesposobnosti za rad ne može priznati svojstvo osiguranika – sezonskog radnika u poljoprivredi. Ugovor o sezonskom radu (obrazac USP-1) sklapa se na dnevnoj osnovi a vrijedi u tijeku jedne kalendarske godine. Poslodavac je dužan za ugovoreni rad sezonskom radniku doprinose uplatiti unaprijed što dokazuje nalijepljenim vrijednosnim kuponom u ugovoru. Sezonski rad može trajati do 90 dana neprekidno, može se obavljati kod više poslodavaca a ugovara se na dnevnoj osnovi. Zavod provjerava valjanost podataka iz Ugovora te putem internih tiskanica prijave i odjave podatke dostavlja u potrebne službe za reguliranje statusa osiguranika, temeljem osnovica i plaćenog doprinosa, te po završetku kalendarske godine podatke unosi u radnu knjižicu sezonskog radnika. Obzirom na obrte koji u svojoj djelatnosti imaju poljoprivrednu proizvodnju, točno definiranje statusa sezonskog rednika znatno će pomoći obrtnicima u pravnom i administrativnom smislu, a po najavi Vlade, očekujemo reguliranje povremenog rada i za ostale djelatnosti gdje je zbog prirode posla neophodan povremeni rad i rad u nepunom radnom vremenu.
PRIJEDLOG MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZAŠTITE OKOLIŠA U DRVNOJ PROIZVODNJI - 21.9.2012


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama objavilo je Prijedlog mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša za skupinu proizvoda drveni namještaj i Prijedlog mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša za skupinu proizvoda drvene podne obloge. Dodjela znaka za proizvode iz domene drvene građe prati nabavu drveta putem sustava praćenja provjere porijekla drveta od šume do prve točke na kojoj se drvo preuzima, što znači da porijeklo drveta mora biti dokumentirano te mora biti moguće dokazati da ukupna količina drveta potječe iz zakonski reguliranog područja. Slijedom navedenog, za drvene proizvode na tržištu (namještaj i srodni proizvodi) proizvođač će morati dokazati da su njegovi proizvodi sa znakom zaštite okoliša te da imaju odgovarajuću razinu certificiranog drva, u protivnom nadležno tijelo će dodijeliti oznaku samo za razdoblje za koje se može dokazati sukladnost s tim zahtjevima. Udruženje obrtnika Slavonski Brod dostavilo je svojim članovima drvne struke prijedloge mjerila s namjerom informiranja, kako bi pravovremeno reagirali na moguće izmjene. Stupanjem mjerila na snagu svi proizvodi od drvne građe moraju ispunjavati zadane propise kako bi se nesmetano našli na tržištu.


UGOSTITELJSKA USLUGA U OBJEKTIMA JEDNOSTAVNIH USLUGA - 7.9.2012


Temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da ugostitelji koji su obavljali ugostiteljsku djelatnost na dan 28. 12. 2006. godine u ugostiteljskim objektima koji pružaju uslugu prehrane, pića, napitaka i slastica te cateringa dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata najkasnije do 16. 08. 2012. godine. Objekti jednostavnih usluga razvrstani su u 6 kategorija a njihovo usluživanje vrši se u pravilu kroz otvor za usluživanje radi konzumiranja u hodu ili na drugom mjestu, uz obvezno usluživanje priborom za jednokratnu upotrebu. Ugostitelj u takvim objektima dužan je vidno istaknuti, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima te se istog pridržavati, utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, napitak te pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, koji na zahtjev mora predočiti gostu, vidno istaknuti cijene usluga, te cjenike staviti na raspolaganje gostima na kojima mora biti vidljiva obavijest o vođenju knjige žalbe. Jelovnici moraju biti ispisani na hrvatskom i najmanje jednom stranom jeziku. Uz obvezno davanje informacije o prisutnosti sastojaka hrane koji mogu izazvati alergije i/ili intolerancije na zahtjev potrošača. Također, obvezni su izdavati račun za traženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, voditi računa o Zakonom o zaštiti potrošača propisanim uvjetima za izdavanje računa (vidljivo, nedvosmisleno, čitko i neizbrisivo u papirnom ili elektroničkom obliku), voditi Knjigu žalbe na propisan način te u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležni ured. Moraju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane uz obvezu uspostave i vođenja redovite kontrole hrane u svim fazama, te provedbu preventivnog postupka samokontrole po načelu sustavu HACCP-a. U reklamiranju objekta i usluge ne smije se koristiti oznaka koja nije navedena u rješenju nadležnog ureda, te u slučaju usluživanja na raznim manifestacijama i sajmovima izvan objekta, mora se pribaviti suglasnost sanitarnog inspektora. Na dalje, usluživanje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljena uz vidljivo istaknutu obavijest o tome, kao i poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru. Ugostiteljske usluge u objektima jednostavnih usluga pružaju se tijekom cijele godine na mjestima gdje uobičajeno boravi veći broj ljudi (na plažama, zračnoj luci, željezničkim i autobusnim kolodvorima, tržnicama, poslovnim centrima i sl.), stoga je neobično važno pridržavati se navedenog Pravilnika zbog digniteta struke te ugostiteljske i turističke ponude područja gdje se usluge pružaju, općenito.


JAVNI NATJEČAJ

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila četvrti Javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“
Za ulaganja unutar Mjere 302 prihvatljivi su sljedeći sektori:
a) sektor ruralnog turizma
b) sektor tradicijskih obrta
c) sektor izravne prodaje
d) sektor slatkovodne akvakulture
e) sektor usluga
f) sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
g) sektor obnovljivih izvora energije
Obrasci za podnošenje prijave te Pravilnik i Vodič za korisnike nalaze se na web stranicama APPRRR-a (http://www.apprrr.hr/) i Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/). Rok za podnošenje prijava do 24. rujna 2012.


NAJAVA REGIONALNIH SAJMOVA I MANIFESTACIJA ZA RUJAN 2012. GODINE - 31.8.2012


Rujan započinjemo radno, u najavi je nekoliko sajmova, u osvrtu na našu regiju ističemo:
XIII. Obrtnički i poduzetnički sajam, Požega 2012. godine od 21. – 23. rujna.
Sajam je široke potrošnje s ciljem prezentiranja ponude obrtništva i poduzetništva koji će privući veliki broj izlagača i posjetitelja.
10. Sajam obrtništva i poduzetništva Baranje, 2012. godine, koji će se održati 29. 0. 2012. godine. Također, sajam široke potrošnje s naglaskom na proizvođače i plasmane vlastitih proizvoda i usluga. 6. Našički obrtnički sajam, 2012. godine, koji će se održati 08. 09. 2012. godine te ne smijemo propustiti ni: 5. Tjedan cjeloživotnog učenja, 2012. godine, koji će se održati od 24. – 30. 09. 2012. godine u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pod sloganom „Nikad nije kasno za učenje“.
Interes obrtnika Udruženja obrtnika Slavonskog Broda je da putem svojih predstavnika aktivno sudjeluju na sajmovima i manifestacijama u svom okruženju. Iako sajmovi u posljednje vrijeme gube na aktualnosti, ipak su neizostavni dio prezentacije proizvoda, usluga i tradicije područja na kojem se održavaju. Tako uz popratne manifestacije bitno je podržati svaki vid prezentacije, pogotovo zbog upoznavanja s postignućima drugih područja te mogućnošću proširenja vlastitog tržišta.


POSLOVNI ADRESARI I KATALOZI, MARKETINŠKI TRIK ILI PRIJEVARA - 24.8.2012.


Često se pojavljuju tvrtke koje nude upis u razne adresare koji se objavljuju na Internetu, rjeđe na CD-ovima i u tiskovinama. Ako se zainteresirate teško je s njima stupiti u kontakt zbog pojašnjenja detalja zato što takve tvrtke kontaktiraju isključivo preko svojih operatera. Pošto često nude i neke pogodnosti, nije teško odlučiti se za objavu reklame zbog poboljšanja uvjeta ponude i prodaje vlastitih roba i usluga. Samo, takve objave nisu besplatne i često su vrlo skupe. Stoga podsjećamo obrtnike da obrtni registar postoji, te da se na web stranicama Hrvatske obrtničke komore mogu besplatno reklamirati (http://com.hok.hr/). Također, elektroničkom poštom pristižu i ponude raznih međunarodnih poslovnih adresara pa je neophodno obratiti pažnju i pažljivo pročitati sve detalje, prije donošenja odluka o pristanku upisa u upitnik. U takvim ponudama često se kriju zamke u smislu besplatnog prijavljivanja, nakon kojeg su manje vidljivo naznačeni uvjeti i narudžba koja uključuje potpis i pečat da se uvjeti prihvaćaju. Tim potpisom smatra se ugovor zaključenim na jednu ili čak više godina te se nesvjesno obrtnik obvezuje plaćati adresar po traženoj cijeni, duži period. Sve ovo napominjemo zbog stranih tvrtki koje za početni kontakt koriste kataloge izlagača sa pojedinih sajmova održanih u Hrvatskoj. U Udruženju obrtnika postoji popis sa nekoliko stranih tvrtki (iz Španjolske, Nizozemske, Švicarske, Austrije) i jedne domaće tvrtke, stoga pozivamo obrtnike da prije donošenja odluka o upisu putem Interneta u neki od poslovnih adresara ili kataloga provjere da li se ta tvrtka nalazi na navedenom popisu, kod nas.


OBRTNICI IMAJU SVOJE MJESTO U TVRĐAVI BROD - 17.8.2012


Tvrđava Brod, spomenik 0 kategorije kulturna je baština našeg područja i građevina u kojoj obrtnici Slavonskog Broda žele i mogu pronaći svoje mjesto. Grad Slavonski Brod pokrenuo je aktivnosti za izradu projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Tvrđave prema fondovima EU a obrtnici Udruženja obrtnika ponudili su svoje usluge i suradnju u sudjelovanju na tom projektu. Na održanom sastanku u Udruženju obrtnika, gosp. Petar Bašić – koordinatorom projekata u kulturi, znanosti i visokom obrazovanju, je u kratkim crtama pojasnio ideju i viziju budućeg života u tvrđavi, sveobuhvatnost projekta, visoke troškove te dugotrajan etapni proces do konačnog završetka projekta. Obrtnici su se pronašli gotovo u svakoj fazi uređenja, smatraju da svojim doprinosom i idejama mogu upotpuniti i realizirati dijelove tvrđave koji se mogu što prije staviti u funkciju. Razgovaralo se o Artiljerijskoj konjušnici u sjevernom kavaliru koja je zamišljena kao atraktivno mjesto, koje bi osim u turističke moglo služiti i u rehabilitacijske svrhe. Obzirom da je Kazamat kovačnice već sedam godina u funkciji, postoji još jedan Kazamat, koji je od strane Grada ponuđen obrtnicima, pronađen je zajednički interes kako bi se oba Kazamata, kao cjelina, stavila u funkciju. Ideja i vizija atraktivnog sadržaja postoji, ali je problem u osnovnom infrastrukturnom dovođenju u funkciju što obrtnici iz objektivnih razloga ne mogu riješiti. Zato je dogovoreno uvrštenje ideja i zamisli obrtnika u projekat koji će se za početak aplicirati pri Ministarstvu kulture, a potom implementirati u projekte koji idu prema europskim fondovima.


DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNA ZANIMANJA SVE VIŠE OBRTNICIMA POSTAJU NELOJALNA KONKURENCIJA - 10.8.2012.


Česte pritužbe obrtnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost temeljem Zakona o obrtu i drugih propisa koji reguliraju obavljanje djelatnosti primjećuju da su u neravnopravnom položaju u odnosu na domaću radinost ili sporedna zanimanja. Pravilnikom o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja utvrđena je Lista proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti i Lista usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje. Evidentno je da trgovina u klasičnom smislu tu nije uvrštena, međutim registrirani obrtnici koji obavljaju djelatnost trgovine se direktno susreću s nedozvoljenom trgovinom naročito na tržnici gdje je najobimnija ponuda roba i usluga. Ponuditelji iz domaće radinosti nisu članovi Udruženja obrtnika, niti se o njima vodi evidencija u Obrtnom registru pri Udruženju obrtnika odnosno Obrtničkoj komori, te se po plasmanu roba razlikuju od registriranih obrtnika. Domaća radinost i sporedna zanimanja evidentirana su u okviru drugog, odvojenog registra koji se vodi pri Uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, te Uredu Grada Zagreba, koje kao registarsko tijelo izdaje Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja. Za nadzor i inspekciju nadležan je Državni inspektorat koji putem svojih inspektora utvrđuje da li ponuda roba zadovoljava zakonske propise utvrđene Pravilnikom i da li se proizvod ili usluga nalazi na popisu tj. listama proizvoda i usluga koji su u okviru sporednog zanimanja odnosno domaće radinosti.


EAN BAR KOD I KAKO DO NJEGA - 3.8.2012.


Bar kod je smisleni niz tamnih crta i svijetlih međuprostora koji omogućuju elektronskoj opremi da očitaju u njima sadržajnu logičnu poslovnu informaciju o proizvodu. To je crtični kod strogo određenih pravila uobličen u smisleni niz koji skener pretvara u broj, tj. ključ za bazu podataka koji omogućuju jednostavno očitanje cijene, podataka o proizvodu, inventuru, kontrolu zaliha i utvrđivanje poreznih obveza. Tiska se direktno na ambalažu ili naljepnicu te identificira proizvod koji ide u distribuciju. EAN je jedinstveni međunarodni sistem šifriranja, označavanja i identifikacije nastao kao europski sistem (European Article Numbering – Evropsko numeriranje proizvoda) koji prihvaćen od velikog broja država postaje i svjetski sistem. Numerička oznaka Republike Hrvatske je, 385 EAN Croatia, temeljem znamenaka za identifikaciju države. Svaki EAN bar kod sastoji se od graničnih linija na lijevoj i desnoj strani samog koda te obveznih tzv. „tihih zona“ koje predstavljaju obaveznu svijetlu ili bijelu podlogu oko njega. Prema vrsti EAN bar koda kod nas postoje; standardni EAN 13 kod sa 12 brojeva i posljednjim kao kontrolnim brojem, odobrava se za robu široke potrošnje, EAN 8 kod, kojemu je kapacitet u EAN sustavu ograničen, te je za njegovu dodjelu potrebno uputiti poseban zahtjev tehničkoj komisiji CRO-EAN –a s idejnim rješenjem ambalaže budućeg proizvoda, jer se isti dodjeljuje fizički malim proizvodima na koji nije moguće smjestiti EAN 13 kod, te CRO-SCAN kod koji se odobrava za robu s promjenjivom težinom (riba, meso, sirevi i sl.) Postoje još posebni kodovi koji se odobravaju pridruženim članicama, dobavljačima hardware-a, software-a i dr. pod nazivom GTIN i GLIN (Globalni lokacijski brojevi) koji se nabavljaju u svrhu identifikacije lokacije (skladišta, nabave, proizvodnje i sl.) Da bi došli do EAN bar koda-a potrebno je obratiti se Hrvatskom udruženju za kodiranje ( EAN CROATIA), sa sjedištem u Zagrebu, koje je osnovano u okviru Hrvatske gospodarske komore i koje je punopravan član Međunarodnog udruženja za obrojčavanje sa sjedištem u Bruxelles-u u Belgiji.


NAJAVA UVOĐENJA FISKALNIH BLAGAJNI 27.7.2012


U cilju očuvanju radnih mjesta i odgovornosti prema redovitom plaćanju poreza Vlada RH namjerava uvesti fiskalne blagajne, od 1. srpnja, 2013.godine. Fiskalne blagajne rade po zatvorenom kodiranom sustavu koji omogućuje bilježenje ukupnog prometa prema poreznim stopama. Blagajne će moći otvarati samo ovlašteni porezni službenici a podaci iz svih blagajni šalju se u jedinstvenu bazu podataka u Poreznu upravu. Po uzoru na Sloveniju, BiH, Srbiju; Italiju, Švedsku i Bugarsku čije su vlade uvele fiskalne blagajne, odgovornost prema plaćanju poreza različita je. Ipak pokazalo se da su prihodovali veliki novac jer su se poslovni subjekti bojali visokih kazni. Obzirom da je to skup projekt još se razrađuju detalji primjene, ali sigurno je da će uvođenjem fiskalne blagajne biti moguće jedino uz redovito izdavanje fakture, što sad nije slučaj kod svih subjekata koji rade s gotovim novcem.


PRIPREMA 20.7.2012. ZA TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA KOJI ĆE SE OBILJEŽITI OD 24.9. - 30.09.2012.


U provedbi Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, putem koordinatora, Udruženje obrtnika uključilo se u Tjedan cjeloživotnog učenja koje će se održati od 24. – 30. rujna, 2012. godine. Cjeloživotno učenje odnosi se na svaku aktivnost učenja tijekom života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Trajni cilj obilježavanja Tjedna cjeloživotnog učenja je podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, kojemu će novi Hrvatski kvalifikacijski okvir u pripremi dati snažan poticaj. Udruženje obrtnika radom sa svojim strukovnim sekcijama prepoznalo je svoje mjesto u TCU, 2012. godine kao mogućnost edukacije putem radionica i seminara uz stručne predavače koji će na zadane teme prema tekućim potrebama educirati ciljane skupine obrtnika. U okviru navedenog važni segmenti edukacije odnose se na organiziranje tribina, predavanja, kulturnih događanja, medijsko praćenje te prezentiranje usvojenih vještina i znanja na sajmu cjeloživotnog učenja. Do prezentacije na sajmu cjeloživotnog učenja održati će se još nekoliko koordinacija koje će Udruženje obrtnika pratiti putem svoje predstavnice, tajnice v.d. Mirjane Vuđan.


STRUKOVNO OBRAZOVANJE 13.7.2012.


SAMO OBRAZOVANI OBRTNICI I PODUZETNICI MOGU ODGOVORITI POTREBAMA DRUŠTVA

Sustav strukovnog obrazovanja osigurava uvjete za ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo. Ministarstvo poduzetništva i obrta i njegovi partneri područne obrtničke komore, udruženja obrtnika i subjekti malog gospodarstva sufinanciraju stipendije učenika u cilju povećanja interesa mladih za školovanje u deficitarnim zanimanjima. Kao deficitarna zanimanja ističu se konobar, krojač, autoelektričar, pediker, bravar, zidar, mesar, limar, tesar, tapetar, klesar, kuhar, mlinar, drvotokar, stolar, klobučar, optičar, puškar, urar i druga obrtnička zanimanja koja područne obrtničke komore, udruženja obrtnika ili služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna. Temeljem navedenog, učenici se opredjeljuju vlastitim odabirom, sposobnostima i željama za upis u program obrazovanja za buduće zanimanje. Po završetku obrazovanja dio polaznika odlučuje se za pokretanje vlastitog posla te ulaze u poduzetničke vode kao obrtnici ili poduzetnici. U tijeku obavljanja djelatnosti te suočavanja s izazovima tržišta, postaje neophodna svijest za dodatnim obrazovanjem, sustavnim radom na sebi i svojoj djelatnosti kako bi ostali konkurentni na tržištu, te udovoljili potrebama društva. Stoga pored edukativnih radionica, programa dodatnog obrazovanja i stručnih seminara te drugih mogućnosti moraju neprestano svoja znanja poboljšavati kako bi zadovoljili složene uvjete u ispunjavanju zakonskih propisa koja se pojavljuju u pripremama i prilagodbi za ulazak u EU. Neophodna je također i osobna motivacija svakog obrtnika i poduzetnika, te svijest za radom na sebi kako bi svojim zaposlenicima , suradnicima i poslovnim partnerima pružio primjer dobre prakse. Temeljem navedenog Udruženje obrtnika i komorski sustav u cjelini polaže velike napore u edukaciji i približavanju u novonastale potrebe na tržištu, jer samo obrazovani poduzetnici i obrtnici mogu odgovoriti izazovima koji svakim danom postaju sve veći i kompleksniji.


PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU 29.6.2012.


Pružanje usluga u turizmu postaje sve raširenije u kontinentalnim dijelovima zemlje. Raznolikost podneblja predstavlja kulturu, običaje te gastronomsku ponudu područja iz kojeg dolazi. Zakonom o pružanju usluga u turizmu propisane su slijedeće usluge: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u seljačkom ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima s njihovim putovanjem i boravkom. U smislu legaliteta obavljanja djelatnosti turističke usluge radi odmora i rekreacije turista, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu se upisuju u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno propisima iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu, te nisu članovi Hrvatske obrtničke komore. Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude pravne ili fizičke osobe mogu pružati i u posebnim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness,kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr. Za pružanje navedenih usluga pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga kod nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga, te temeljem toga postaju članovi Hrvatske gospodarske komore kao pravne osobe ili Hrvatske obrtničke komore kao naši članovi, obrtnici. Ukoliko gospodarski inspektor tijekom provedbe inspekcijskog nadzora pružanja usluga u turizmu utvrdi da se iste pružaju bez upisa u propisani registar, odnosno Upisnik ili bez odobrenja o ispunjavanju propisanih uvjeta tada će sukladno Zakonu, naložiti uklanjanje nedostataka a najkraće na rok od 30 dana do izricanja usmenog rješenja, zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi daljnje pružanje tih usluga.


SEKCIJA UGOSTITELJA 21.6.2012

Jesu li ugostitelji margina gospodarstva?
Na sjednici Sekcije ugostitelja Udruženja obrtnika Slavonski Brod ugostitelji su raspravljali o nizu problema koji ugrožavaju njihovo poslovanje i egzistenciju. U zaključcima su naveli središnje probleme. U općinskim domovima i sličnim prostorima organizirane su razne zabave na koje organizatori pozivaju preko interneta pa ugostitelje zanima da li ti prostori ispunjavaju minimalne tehničke uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da li imaju dozvolu za rad, obrtnicu ili registraciju društva s ograničenom odgovornošću. Ugostitelji su uočili povećanje broja udruga u kojima se obavljaju ugostiteljske djelatnosti, a isti problem se javlja i u ostalim sekcijama Udruženja obrtnika, pa pitaju kako udruge mogu obavljati redovitu gospodarsku djelatnost, tko su članovi udruga i da li oni koji konzumiraju usluge moraju biti njihovi članovi, kako formiraju cijene, kako plaćaju porezna davanja, tko ih nadzire i koje su njihove obveze vezane za minimalne tehničke uvjete i uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti? Ugostitelji su mišljenja da se povodom registracije udruga za obavljanje ugostiteljske djelatnosti nešto mora poduzeti i razjasniti poslovanje udruga. Jedan od zaključaka je da su velika davanja za poreze, prireze, te prošle godine uvedena obveza plaćanja spomeničke rente Gradu Slavonskom Brodu. Udruženje obrtnika Slavonski Brod uputilo je 30. ožujka 2011. godine zahtjev za smanjenje iznosa spomeničke rente po m2 korisne površine, ali nisu dobili nikakav odgovor. Također nisu zadovoljni radom Turističke zajednice, jer smatraju da im ništa ne pruža, a obvezni su joj plaćati članarinu. Povećani su izdaci, zaključili su ugostitelji, primjerice za provođenje raznih zakonskih obveza, kao za Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, jer su morali uvesti adekvatnu ventilaciju u ugostiteljske objekte, provođenje HACCP sustava u ugostiteljskim lokalima, polaganje higijenskog minimuma svake četiri godine, a pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica nije se mijenjao. Postoji problem sa zaposlenim djelatnicima u ugostiteljstvu, koji u većini slučajeva svoje radne obveze shvaćaju vrlo neozbiljno, Ugostitelji su upozorili na prodaja pića i napitaka iz kioska, te konzumaciju alkoholnih pića na javnim površinama, što je ujedno remećenje javnog reda i mira. Svrstava li se ugostitelje u najnižu kategoriju gospodarstva, pitaju javnost ugostitelji, i kažu da su obveznici poreznih i gradskih davanja, da pune gradski proračun, imaju obvezu uskladiti svoj rad s novim zakonskim propisima, što i čine, ali ih se još uvijek smatra marginom gospodarstva. Na sjednici su ugostitelji još jednom informirani o obaveznoj prilagodbi do 16. kolovoza 2012. godine, prema Pravilniku o minimalno tehničkim uvjetima, sukladno članku 51., stavak 1., Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

SJEDNICA SEKCIJE UGOSTITELJA, 06.06.2012


ODLUKU O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NIJE POTREBNO MIJENJATI
Vijeće Grada Slavonskog Broda temeljem izvješćća PU Brodsko posavske o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda za 2011. donijelo je zaključak kojim je pokrenuta Inicijativa za promjenu radnog vremena ugostiteljskih objekata u gradu, odnosno skarćenje radnog vremena te sprečavanje konzumacije alkoholnih pića maloljetnika na javnim površinama. U tom izvješću registriran je podatak da je gotovo 65 posto počinitelja prekršaja bilo pod utjecajem alkohola, a zabilježen je i veliki porast počinjenih prekršaja maloljetnika u odnosu na prošlu godinu. Na temelju ovih podataka Udruženje obrtnika (sekcija ugostitelja) na prošlotjednoj sjednici na kojoj su prisustvovali i predstavnici PU Brodsko-posavske i zamjenik gradonačelnika Zoran Ivanović, o pokretanju Inicijative za promjenu radnog vremena zaključilo je: - U izvješću je jasno da je znatno smanjeno remećenje javnog reda i mira, i to za 11 posto, a glavni problem je povećan broj maloljetničkih istupa čiju bi prevenciju, prije svega, trebali provoditi roditelji, staratelji, škola i policijska uprava. Predstavnici sekcije ugostitelja, kao i predstavnici PU Brodsko-posavske slažu se da Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti nije potrebno mijenjati, nego preventivno i adekvatno provoditi mjere sigurnosti, istaknula je predsjednica slavonskobrodskog Udruženja obrtnika Anka Šakić.


SURADNJA UDRUŽENJA OBRTNIKA BUZETA I SLAVONSKOG BRODA 2.6.2012

Susret u znaku dviju obljetnica


Udruženje obrtnika Buzet obilježilo je 40. obljetnicu utemeljenja a proslava je ujedno bila 5. susret predsjednica hrvatskih udruženja obrtnika, na kojemu je sudjelovala brodska predsjednica Anka Šakić. Uobičajeno se okupljaju krajem svibnja ili u lipnju i susret ima radni i opuštajući dio. - Razmjena iskustava nama je dragocjena, tim više jer nas predsjednica je zbog poznate ženske organiziranosti, prodornosti, upornosti... iz godinu u godinu sve više. Od ukupno 113 udruženja obrtnika u Hrvatskoj za sada je 13 predsjednica. Što se tiče ovogodišnjeg skupa s obljetnicom Udruženja obrtnika Buzeta za rad obrtnika bio je poticajan model suradnje gradonačelnika Buzeta s obrtnicima. Ima ih 261, a zapošljavaju 300 djelatnika, no njih se u gradu uvažava i istinski su partner grada. Valter Flego, gradonačelnik Buzeta najavio je osnivanje radnih timova za pripremu projekta i pomoć obrtnicama prije ulazaka u EU. Izravna pomoć obrtnicima je smanjen komunalni doprinos za deset posto, od 1. lipnja. Loredana Krbavčić, predsjednica Udruženja obrtnika Buzeta istaknula je kako grad godinama pomaže kreditiranje obrtnika te navijestila gradnju obrtničkog doma. Na skupu je bio i Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore s kojim su obrtnici imali pripremni skup, uoči tradicionalne dodjele nagrada obrtnicima za Dan Hrvatske obrtničke komore, u lipnju.

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA SLAVONSKI BROD 24.5.2012.


Uz prisutnost dogradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća, predstavnice Državne uprave te obrtnika članova Skupštine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Slavonski Brod. Usvojena su financijska izvješća, izvješće o radu te izmjene i dopune članova Skupštine. Još jednom je istaknuto kako je teško obavljati djelatnost u sadašnjim uvjetima na tržištu, pogotovo što izostaje potpora Obrtničke komore Brodsko-posavske županije, koja je osnovna stepenica do vrha vlasti u komorskom i državnom smislu. Time se stječe dojam kako su obrtnici na margini društva iako su jedina zdrava snaga na tržištu. Svijetla točka u svemu je obećana potpora gradskih vlasti izrečena od strane dogradonačelnika te predsjednika Gradskog vijeća gdje je istaknuta spremnost za dijalog i dogovor s obrtnicima vezano za sve što se tiče Odluka Gradske uprave i Gradskog vijeća. Obrtnici žele putem svojih predstavnika sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća kada se radi o temama koje su neposredno vezane za obrtnike i obrtništvo, što je također pozitivan pomak u međusobnoj suradnji.NAČIN PRIJAVE NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI 24.5.2012.


Stupanjem na snagu Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistriranih djelatnosti, koji je na snazi od lipnja 2011. godine, Udruženje obrtnika uključilo se u prikupljanje podataka o neregistriranim djelatnostima, koje su nelojalna konkurencija svojim članovima. Način provedbe je prijava obrtnika putem pisanog obrasca koji se može osobno preuzeti u Udruženju obrtnika ili na web stranici: www.uosb.hr. Tako, Hrvatska obrtnička komora putem Udruženja obrtnika i Područnih obrtničkih komora prati učinak Zakona, kako bi u cilju njegovog poboljšanja, mogla ponuditi izmjene i dopune na bazi uočenih rezultata prijava. Međutim, nelojalna konkurencija, rad na crno, neizdavanje računa građanima, drugi porezni prekršaj, čak i pritužbe na rad službenika Porezne uprave moguće je prijaviti na telefon – Kontakt centra porezne uprave broj 0800 1001, u terminu od 09.00 do 15.00 sati radnim danom. Također, obrtnici, građani i svi oni koji smatraju da imaju pritužbe na rad službenika Porezne uprave ali i Prijave o mogućim korupcijskim djelima službenika porezne uprave moguće je prijaviti putem elektronske pošte na e-mail: prituzbe@porezna-uprava.hr.

Obrazac za prijavu - preuzimanje!

GODIŠNJI SAŽETAK RADA OBRTNIČKIH SEKCIJA 18.5.2012.

ZAJEDNIČKO ISTUPANJE I ZASTUPANJE NAJDJELOTVORNIJE"
U prošloj godini sekcije Udruženja obrtnika Slavonski Brod sastale su se 54 puta, a svaka je imala 3 skupa. Koordinacija i rad na županijskoj razini komorskog sustava počeli su raditi tek krajem 2011. godine (osnivanjem cehova), pa su i problemi obrtnika bolje istaknuti na višim razinama komorskog i državnog sustava. Izaslanici strukovne sekcije zastupaju interese obrtnika članova, i važno je da su članovi vješti u javnim istupanjima. Udruženje im, primjerno mogućnostima, uz pomoć seminara i predavanja, pomaže prikupiti potrebne informacije o gorućim problemima. Pri tome je važno obrtnike informatički opismeniti, pa je Udruženje organiziralo informatičku obuku, a provodi je županijska Obrtnička komora. Obrtnici se sustavno trebaju obrazovati i nastupati zajedno kao sekcija, jer će tako biti bolje upućeni u promjene koje donose novi propise i zakonske odredbe. Dio sekcija uspio se nametnuti i zastupati interes registriranih obrtnika i poduzetnika. Sve više propisa i financijska davanja na svim razinama državne organiziranosti znatno opterećuju cijenu proizvoda i usluga registriranih obrtnika. Neregistrirani zadržavaju i nameću cijenu rada i proizvoda kao da imaju registriranu djelatnost, pa se Udruženje trudilo upozoriti građane na ovoj problem. Na gradskoj razini Udruženje je dogovorilo da samo registrirani obrtnici mogu obavljati klesarsku djelatnost na Gradskom groblju kojim upravlja Komunalac, a pravilnik je utvrdio pravila ponašanja, te obvezao korisnike usluga na potpisivanje ugovora. Udruženje pokušava sa Sekcijom pogrebnih usluga na gradskoj razini postići dogovor o dežurstvu za hitne i interventne slučajeve. Kod takstista velika je konkurencija i preširok raspon cijena, u koje se ne mogu jednako uklopiti svi poduzetnici. Ipak stalno komuniciraju s Upravnim odjelom za gospodarstvo grada Slavonskog Broda i pokušavaju postići određene dogovore. Nužna je povezanost Udruženja s Obrtničkom komorom zbog sustava stručnog obrazovanja, polaganja majstorskih ispita i naukovanja. Autoprijevoznička djelatnost, zbog ispita stručne osposobljenosti te drugih bitnih elemenata struke vezana je uz više strukture komorskog sustava, a time i neposredno zainteresirana za funkcioniranje sustava. Što se naukovanja učenika tiče, dosta je primjedbi i problema istaknuto na sjednicama sekcija i to u frizerskoj, kozmetičarskoj, automehaničarskoj i ugostiteljskoj struci. Obrtnici su odgovorni za naučnike, a nisu dovoljno zaštićeni zakonskim i ugovornim odnosom. Ugostitelji, pekari i trgovci dobili su Vodič dobre higijenske prakse kojim su obvezni primijeniti HACCP sustav. U suradnji sa Zavodom za javnom zdravstvo Udruženje je organiziralo stručna predavanja, koja su bila dobro posječena. Trgovci su isticali stalni pad prodaje, nelojalnu konkurenciju te prodaju robe na crno. Sporna je tržnica i na istočnom dijelu županije trgovci u pokretnim trgovinama. Udruženje je surađivalo s obrtnicima i gospodarskom inspekcijom te postiglo određene rezultate, a općine uputili da utvrde pravila ponašanja na svom području. Obrtnici su na posebnom obrascu prijavljivali rad na crno, a najviše prijava bilo je iz automehaničarske i fotografske struke. Takav rad teško je dokazati jer je to nadležnost državne inspekcije, ali ih je Udruženje stalno pismeno izvještavalo o svojim saznanjima. Obrtnici su svjesni da se stalno moraju obrazovati pa im je prošle godine Udruženje financijski pomoglo i slalo ih na stručne seminare, sajmove i druge edukacijske skupove. Rad sa strukovnim sekcijama je podloga za suradnju s općinskim, županijskim i ostalim službama koje su bitne za obrtništvo. Izmjenama i dopunama Statuta Udruženja obrtnika nastavljena je primjena nacionalne klasifikacije djelatnosti. U Udruženju je osnovana Sekcija tradicijskih i umjetničkih obrta, te usvojen program rada o oživljavanju tradicije brodskog obrtništva u autentičnom prostoru Tvrđave. Osmišljen je i izrađen suvenir grada Broda, pribavljeno mišljenje Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture o njegovom izgledu. Gradskom vijeću i gradonačelniku predloženo je da to bude suvenir Slavonskog Broda.

ODRŽANE 5. OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE U SOLARISU, KRAJ ŠIBENIKA 11.5.2012.

BRODSKO UDRUŽENJE PREDSTAVLJALO 15 OBRTNIKA


Prošlog vikenda Hrvatska obrtnička komora organizirala je u Solarisu Obrtničke sportske igre, koje je otvorio Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta. Domaćin je bila Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, a oko 600 natjecatelja iz 18 obrtničkih komora nadmetalo se u malom nogometu, tenisu, stolnom tenisu, kuglanju, potezanju užeta, pikadu i belotu. Udruženje obrtnika Slavonski Brod predstavljalo je 15 obrtnika i ženska ekipa u kuglanju osvojila je srebrni pehar, a muška ekipa nastupila je u malom nogometu. S ovogodišnjim igrama, izvijestila je Hrvatska obrtnička komora, do sada je na sportskim obrtničkim igrama sudjelovalo više od 3.200 obrtnika iz svih krajeva Hrvatske. U povodu 160 godina Hrvatske obrtničke komore poznati fotograf Šime Strikoman napravio je milenijsku fotografiju, na kojoj su sudionici obrtničkih igara, koji su svojim tijelima oblikovali znak komore.

NATJEČAJI MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA- 7.5.2012.

PRVI CIKLUS NATJEČAJA IZ PROGRAMA "PODUZETNIČKI IMPULS 2012."
NATJEČAJ OTVOREN DO 14.05.2012.
1. Razvoj i primjena inovacija 2012.
2. Normizacija i znakovi kvalitete 2012.
3. Gazele 2012.
4. Žena poduzetnica 2012.
5. Poduzetnik početnik 2012.
6. Mladi u poduzetništvu 2012.
7. Obrazovanje za poduzetništvo 2012.
8. Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2012.
DRUGI CIKLUS NATJEČAJA IZ PROGRAMA "PODUZETNIČKI IMPULS 2012."
NATJEČAJ OTVOREN DO 21.05.2012. godine
1. Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
2. Informatičke kompetencije obrtnika
3. Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima
4. Opremanje praktikuma obrtničkih strukovnih škola
5. Majstorska škola
6. Naukovanje za obrtnička zanimanja
7. Zadružno poduzetništvo
8. Franšizno poslovanje - Pilot projekt
TREĆI CIKLUS NATJEČAJA IZ PROGRAMA "PODUZETNIČKI IMPULS 2012."
NATJEČAJ OTVOREN DO 28.05.2012. godine
1. Jačanje međunarodne konkurentnosti
2. Nove tehnologije
3. Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha
4. Klasteri - zajedno do uspjeha
5. Poduzetničke potporne institucije
6. Poduzetništvo u kulturi
7. Socijalno poduzetništvo
Besplatni info telefon za osnovne poduzetničke informacije: 0800 234505

EKIPA BRODSKOG UDRUŽENJA OSVOJILA DRUGO MJESTO - 4.5.2012.


Na 14. sportskim susretima obrtnika Slavonije, Baranje i Podravine, koje je Udruženje obrtnika Županja organiziralo 29. travnja u Sportskom centru Vijuš, Udruženje obrtnika Slavonski Brod sudjelovalo je s tri ekipe: ženskom i muškom u kuglanju, i muškom u belotu. Muška ekipa brodskog Udruženja kuglača osvojila je drugo mjesto, a u pobjedničkom timu bili su Tomislav Klarić, Ivica Holjevac, Željko Katavić i Željko Radić. Svi sudionici regionalnog sportskog susreta primili su zlatnu medalju za sudjelovanje i iskazani sportski duh. Na 14. sportskim susretima sudjelovalo je 20 ekipa s područja Slavonije, Baranje i Podravine, a nadmetale su se u kuglanju, pikadu i belotu. Obrtnici su se prošle godine okupili u Virovitici, ove godine na kuglani u Slavonskom Brodu, uz domaćinstvo Županjaca, i dobrim odazivom potvrdili da bez obzira na teškoće u obrtništvu ne zapostavljaju ni svoje rekreativne programe.

HOK NAGRAĐUJE USPJEŠNE OBRTNIKE - 27.4.2012.


U sklopu obilježavanja Dana Hrvatske obrtničke komore, uspješnim, uglednim i časnim obrtnicima, Hrvatska obrtnička komora, svake godine, dodjeljuje priznanja. Kriterij za njihovu dodjelu su izuzetna poslovna dostignuća u obrtu, zasluge u razvoju i promicanju obrtništva i malog poduzetništva te značajan doprinos u razvoju obrtništva Hrvatske obrtničke komore. Priznanja se uz obrtnike mogu dodijeliti i drugim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu. Sastoje se od Statue Zlatne ruke s poveljom, Plakete Zlatne ruke s pisanim priznanjem, Povelje Komore te Zahvalnica i Priznanja. U primitku ovih nagrada i priznanja ističe se Statua Zlatne ruke s poveljom koju dobiva obrtnik za svoje životno djelo te izniman dugogodišnji doprinos razvoju obrta i obrtničkih institucija Hrvatske. Obzirom da se dodjeljuje samo trojici obrtnika godišnje, sagledavajući ukupan broj obrtnika Hrvatske, ovo je vrlo značajno priznanje te dokaz zalaganja i uspješnosti obrtnika tijekom njegovog rada u obrtništvu. Uz Statuu Zlatne ruke i druga priznanja vrlo su značajna i vrijedna, pogotovo što se primaju na svečanoj Akademiji koja bude upriličena u Hrvatskom narodnom kazalištu povodom Dana komore.

SEKCIJA PRIJEVOZNIKA - 20.4.2012.


Najveći problem razjedinjenost prijevoznika!
U Udruženju obrtnika Slavonski Brod prijevoz, kao glavnu djelatnost ima prijavljeno 208 obrtnika, a kod 343 obrtnika prijevozništvo je jedna od djelatnosti. Tomislav Naglić, predsjednik Sekcije prijevoznika najavio je i pozvao: - U Poreču će 26. i 27. travnja biti 5. susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore. Domaćin je Obrtnička komora Istarske županije, a pokrovitelj Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Svrha ovog susreta je ukazati na probleme prijevoznika i educirati se. Prvenstveno će biti riječi o ulasku Hrvatske u EU i onome što nas očekuje, a gosti će biti prijevoznici Slovenije koji će nam govoriti o svojim iskustvima. Na spomen problema i dijela prijevoza među obrtnicima Tomislav Naglić je izdvojio. - Najveći problem je nedostatak novca, teško naplaćivanje naših usluga, nelojalna konkurencija i veliki troškovi. Prema mom mišljenju razjedinjenost hrvatskih prijevoznika najveći je problem. Mi smo organizaciono podijeljeni, dio nas je u gospodarskim, a dio u obrtničkim komorama. To je prva podjela, a kako smo sada na otvorenom tržištu preslabi smo. Da smo udruženi bili bismo snažniji, pa bismo lakše prebrodili zajedničke probleme. Među nama bi bilo više informacija i ne bi se događalo da jedno poduzeće prevari deset ili dvadeset prijevoznika. Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje Sud časti, na koji se to može prijaviti, ali ipak razjedinjenost je naš najveći problem. Poreč nam je važan, kao prvi korak, jer ništa se ne rješava preko noći, ali svaki mali korak je dobar. Zato podsjećam da će prijevoznici u Poreču slušati o registru prijevoznika, i stručnoj osposobljenosti vozača, o jedinstvenom provoznom postupku, analizi najčešćih prekršaja (Zakon o mobilnim radnicima), osiguranju prijevozničke odgovornosti, poticanju djelotvornog korištenja energije u prometu, planiranju aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2012. godini, utjecaj ulaska u EU i beneficiranom radnom stažu. Na prošlom susretu prijevoznika bilo je 172 sudionika koji su anketom potvrdili da su teme susreta bile zanimljive i aktualne te da im je skup koristio, pa ga treba nastaviti pripremati.

19. MEĐUNARODNI SAJAM KOZMETIKE "COSMETIC NEWS" U OPATIJI 27. - 28.03.2012.


Na najstarijem kozmetičkom sajmu Hrvatske, 19. put održanome u Opatiji, brodska kozmetičarka Sanda Maduna sudjelovala je uz potporu Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika Slavonski Brod. - Uvijek odlazim na opatijski sajam jer je to mjesto gdje se okuplja struka, najznačajniji je iako imamo još dva slična sajamska događanja u Hrvatskoj. Ovaj je specifičan po seminarskom, kongresnom dijelu s nizom predavanja, koja smo pratili dva dana. To je predstavljanje novoga u kozmetici, gdje se okupimo i razmijenimo iskustva i raspravimo probleme struke. U programu "Cosmetic Newsa" su i natjecanja u šminkanju, u učeničkoj kategoriji. Zamijetila sam da se svake godine pojavljuju iste škole, i isti gradovi, koji potvrđuju kako se sustavno radi na obrazovanju mladih za zvanje kozmetičarke. Vrlo je zahtjevno pripremiti učenika za natjecanje, ali mislim da je to izvanredno iskustvo koje je dragocjeno, i na taj način se potiče samopouzdanje. Na seminarskom dijelu bila sam jedina iz Slavonskog Broda, i taj mi je dio puno zanimljiviji za posao od sajamskog dijela, na kojemu se eventualno može nešto povoljnije kupiti. Ove godine bilo je manje sudionika i manje posjetitelja, i rekla bih, kako se i na našem okupljanju osjećala ne samo kriza, nego neko sveopće sivilo u raspoloženju. Meni se čini da je to potpuno pogrešno opredjeljenje i da je sada pravo vrijeme za ulaganje u znanje, a tako i u posao. Jedino sa znanjem i stručnošću možete biti konkurentni, i ovo je vrijeme u kojemu prednost treba dati inovacijama. Predavanja su bila iz različitih područja, od kozmetologije, s predstavljanjem novih vrsta tretmana, kozmetičkih aparata... iz aromaterapije bilo je prekrasno predavanje, iz novog kuta gledanja. Očigledno je kako je i za naš posao sve značajniji marketing i menagment. S usavršavanjem učimo kako prodati uslugu, kako se ophoditi s klijentom... Struka je u velikim problemima, a jedan od ključnih problema u našoj zemlji je sveznadarstvo. Ljudi ulaze u posao o kojemu ne znaju ništa i za koji nisu obrazovani. Mislim da bi jedan sajam obrta mogao puno pomoći u predstavljanju svakoga posla, i o tome smo razgovarali u brodskom Udruženju. U Opatiji smo na okruglom stolu raspravljali o budućnosti naše struke, s naglaskom na ulazak u EU, a nikoga nije bilo iz Slavonskog Broda, iako je po prvi put upisano deset učenika u usmjerenje kozmetičar. Zanimljivo je da su na sajmu do sada bile zastupljene škole iz Pule, Đurđevca, Osijeka, Rijeka je uvijek bila jako središte, naravno Zagreba. Ove godine je bila najbolja djevojka iz Pule. Suglasili smo se da uz pomoć jakog Udruženja obrtnika možemo imati upliva na buduće zakonodavstvo. Naime i u našoj struci će trebati uvesti reda. Za upravo završen ovogodišnji sajam zanimljivo je da nije bilo novina, niti novih preparata niti nove opreme, nego sadašnje usavršene linije, ali trebalo je biti na njemu, zaključila je Sanda Maduna.


9. međunarodni frizerski festival "Hairstyle News 2012." u Opatiji Sudjelovalo 20 brodskih frizera 24. i 25. 03. 2012.


Opatija je prošlog vikenda bila mjesto susreta domaće i regionalne frizerske elite, razmjene praktičnih znanja i vještina, te centar edukacije za frizerske stručnjake. Inozemni predavači upoznali su sudionike frizerskog festivala s položajem i potencijalima frizerske struke u regiji. Posebno je zanimljiv bio okrugli stol na temu "Hrvatski frizeri u Europskoj uniji", u sklopu kojeg su frizerski predstavnici Slovenije i Hrvatske, te Europskog saveza frizera "Coiffure EU" raspravljali o izazovima i mogućnostima hrvatskih frizera koje im donosi europsko tržište. - Ove godine su na opatijskom frizerskom festivalu sudjelovali frizeri iz Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Na ovom tradicionalnom skupu pratili smo što je novo za sljedeću sezonu i uglavnom je bilo puno avangardnoga. Ovo proljetno okupljanje u Opatiji iznimno nam je korisno, bilo je raznolikih sadržaja, a uz edukativni dio razgledali smo i nabavili dio opreme na sajmu. Posjet festivalu za skupinu brodskih frizera u cijelosti su platili Udruženje obrtnika Slavonski Brod i Obrtnička komora Brodsko-posavske županije, kazala je Jelena Ivaniš, predsjednica Sekcije frizera. Frizer, vlasnik salona Majk Šimić je dodao: - Odlazak u Opatiju je nužan, jer se moda vrlo brzo mijenja. Nekada su frizure "trajale" po pet do deset godina, a sada novo stiže za godinu ili dvije. Naš posao zahtijeva cjeloživotnu edukaciju. Nije dovoljno jedanput godišnje sudjelovati na festivalu ovakve vrste. Bilo bi dobro da ima više sličnih događanja. Seminari su odlični, ali ne može se u kratkom razdoblju svladati ono što se nudi u pojedinom programu. Frizerka i vlasnica salona Marijana Veseličić je rekla zašto je njoj bio važan put u Opatiju: - Poučili su nas da će bakreni, narančasti, crveni tonovi... jednom riječju vedri tonovi biti moderni. Takva je i moda, a to je sve povezano. Što se dužine tiče, modernija će biti kraća kosa i vraćaju se kovrđe. Uz modne trendove na festivalu su nas poučavali kako biti i psiholog, terapeut... a važna je bila i edukacija na poslovnom planu. Mijenjaju se zakoni i treba biti upućen. Okrugli stol o EU i zakonskoj regulativa je bio jako zanimljiv. Slušajući iskustvo Slovenaca nama je uveliko koristilo. Svih troje slažu se da su Talijani Hrvatima uvijek najbliži, zbog mode općenito, pa i u oblikovanju kose. Hrvatski, pa i brodski frizeri, koriste u poslu profesionalne boje, koje su certificirane, kao i 90 posto frizerskih proizvoda. Glavnina dolazi s europskom tržišta pa će to frizerima biti veliko olakšanje kada Hrvatska uđe u EU. Nažalost, ove godine u Opatiji, potvrdili su naši sugovornici, bilo je manje izlagača, manje ponuđenih programa, pa i manje sudionika.


SAJAM GAST U SPLITU Ideja je zajedničko nastupanje 21.03. – 25. 03. 2012.


Obrtnici Udruženja obrtnika Slavonski Brod sustavno prate događaje koji unapređuju obrtništvo. Takav je bio sajam Gast u Splitu, jedan od važnijih sajmova za ugostiteljstvo. Na sajma je bilo devet sajmova: 17. sajam prehrane, 17. sajam hotelske i ugostiteljske opreme, 17. sajam vina Dionizija, 17. sajam pića, 7. sajam kave, 5. sajam svjetske gastronomije, 7. sajam namještaja Furnitura, 7. sajam turizma Saturn i po prvi put, 1. sajam razvojnih agencija. Sadržaj sajma pojasnila je Anka Šakić, predsjednica: - Sajam GAST ove je godine značajno proširen, a ponuda je bila iznimno bogata. Sudjelovali su gospodarstvenici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i bio je iznimno veliki odaziv hrvatskih gospodarstvenika. Smisao odlaska na ovakvu vrstu sajmova su poslovni kontakti, stvaranje novih kontakata i unapređenje dosadašnjih, upoznavanje s novostima, predstavljanje proizvoda i usluga i sudjelovanje u izvrsnoj medijskoj kampanji. Na temelju viđenoga, smatram da bi za područje Slavonije trebalo pojačati ponudu hotelima, i to zaokruženu, s mesom, voćem i povrćem. Dakako, sam obrtnik ili poljoprivrednik ne može plasirati svoje proizvode kompleksu hotela. Treba sustavno graditi asocijacije, klastere te vrste, koji bi bili konkurentni. To je samo jedna ideja, a puno toga izloženoga poticajno je i može se primijeniti kod nas. Bilo je puno prezentacija u okviru 17. sajma prehrane i 17. sajma hotelske i ugostiteljske opreme, od kuhanja, nastupa barmena, sommeliera... U cijelosti je sajam bio interesantan i treba ga ubuduće posjećivati. Kako Brodsko-posavska županija nije bila na kongresu ugostitelja, gdje je nužno istaknuti probleme naših ugostitelja, u Splitu sam našla tu mogućnost informiranja, s prednošću širine i sveobuhvatnosti sajma Gast. Ponavljam da je ohrabrujuće što je sajam iznimno sadržajan, što je u ovo vrijeme interneta prava rijetkost.


SVE ŠTO TREBA ZNATI O HACCP-u 19.03.2012.


Anka Šakić, predsjednica Udruženja obrtnika Slavonski Brod pozdravila je okupljene ugostitelje na sastanku Sekcije ugostitelja prošloga ponedjeljka, na početku predavanja kojim su dobili dodatne upute o uvođenju HACCP sustava u svoje ugostiteljske objekte. Iako je rad po ovom sustavu već dvije godine zakonska obveza još uvijek je puno nedoumica koje ugostitelji trebaju razriješiti prije ulaska Hrvatske u EU. Predavač je bila Dragana Jurić, dipl. sanitarni inženjer iz Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, koja je kratko protumačila temu predavanja: - Tema predavanja u Udruženju obrtnika bila je "Implementacija HACCP sustava u caffe barovima. HACCP sustav obvezan je prema zakonskim odredbama još od 1. siječnja 2009. godine, ali je sve malo kasnilo u primjeni. Za caffe barove važno je naglasiti da su to objekti niskog rizika. Zbog toga je manje posla da bi sustav zaživio u njihovim objektima nego što je u restoranima, hotelskim objektima, domovima umirovljenika, vrtićima i slično. Vlasnicima smo dali osnovne upute, a važno je podsjetiti da je Hrvatska obrtnička komora izdala vodič za ugostitelje, s pismenim uputama koje se s malo dobre volje mogu slijediti i uvesti HACCP sustav u svoje poslovne prostore. Uime Obrta Čuljak, svečanih dvorana "Kristal" Danijel Lekić je objasnio kako je raditi po HACCP sustavu: - Tri godine kako su otvorene svečane dvorane "Kristal" radimo po HACCP sustavu. Rekao bih da je to dosta teško, prvenstveno zbog mnoštva prateće dokumentacije. Traži se pomni nadzor hrane svih dobavljača, kao primjer čak i kontrolu temperature u kamionima s kojima su nam dovezli namirnice. U kuhinji i posebnim odjeljcima gdje pripremamo hranu također je poseban režim. Velika je prednost što je sve bilo novo kada smo počeli raditi i napravljeno prema europskim standardima, tako da smo se mi zaposlenici prilagođavali u novom, suvremno uređenom prostoru, i rekao bih, prilagodili se traženom načinu nadzora i rada.

Prilagodba EU standardima ključna za nastavak posla - 09.03.2012.


Naša djelatnost je rezanje, oblikovanje i obrada kamena. Neki obrti su ugašeni, pa je teško govoriti o broju klesara, ali mislim da nas je ostalo 15- ak. Na skupove dolazi najviše 10 ljudi. Prema staroj klasifikaciji mi smo bili dio građevine. Prema novoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine prebačeni smo u klasičnu proizvodnju. Klesarima su se pridružili i oni koji ugrađuju elemente koje mi proizvodimo, iako su više uslužna djelatnost. U Sekciji se uglavnom bavimo organizacijskim problemima i suradnjom s komunalnim poduzećem koje je dobilo koncesiju za upravljanje grobljima. Prema Zakonu o grobljima, lokalna samouprava upravlja grobljima i bili su u obvezi srediti katastarske čestice na grobljima ili to prepustiti koncesionaru koji će u njihovo ime odraditi taj posao. Na taj bi se način napravilo reda u djelatnosti. Tamo gdje to dobio Komunalac to je relativno dobro riješeno. Kao Sekcija smo htjeli više reda u dijelu koji se tiče nas, da to bude regulirano pravilnicima i da se jedna i druga strana obvežu ugovorima, koncesionar i mi kao potencijalni izvođači, a to se u konačnici tiče onih onih koji kod nas dolaze tražiti uslugu. Na tržištu vlada nered, jer si svatko daje za pravo raditi sve. Mi smo htjeli napraviti reda. To je mukotrpan i Sizifov posao i stalno postoje otpori, jer mnogima baš odgovara nered. To je vječna borba i mi se već 6 do 7 godina dogovarimo s Komunalcem, a sada smo konačno uspjeli postići dogovor koji pokušavamo pretočiti u ugovor i pravilnik o ponašanju. Koliko će on biti provediv vidjet ćemo. Rad na crno preuzeo je sve uslužne djelatnosti u Hrvatskoj s 50 posto. Nije problem u ljudima nego u sustavu. Ljudi pokušavaju preživjeti. Nije obrtnik sretan što je morao odjaviti obrt. Ali mora preživjeti, a ako ne preživi u sljedećih nekoliko godina, neće ga biti. Rad na crno nam diktira cijenu rada. Oni koji dolaze po uslugu traže konačnu cijenu i samo ih to zanima. Kada bimso imali sustav u kojemu je svaki račun porezno rasterećenje, onda bi svi porezni obveznici skupljali račune i imali poreznu olakšicu. A bez toga nema discipline. Nadzire se stalno one koji su u sustavu. Prošle je godine trebao "ići" zakon o radu na crno, ali nije dao nikakve rezultate. Ulaskom Hrvatske u EU, 1. srpnja 2013. godine, na snazi će biti pravilnici i zakoni čija primjena je počela 2007., 2008. i 2009. godine i stalno se usaglašavaju europskoj regulativi. Mene kao proizvođača obvezuju da određene proizvode moram certificirati kako bih izašao na tržište. A mi na prilagodbi nismo radili ništa. Kad je u pitanju obrtni registar imali smo nekoliko usklađenja. Ured za gospodarstvo trebao je tražiti standardizaciju, jer ulaskom u EU nećemo smjeti ni jedan proizvod staviti na tržište bez certifikata. Obrtnici su do 2003. godine imali Ministarstvo obrtništva u okviru kojega su počele pozitivne promjene. S promjenom vlasti ukinuto je, i nitko nije zastupao naše interese. Sve ono što dolazi iz EU smo trebali, upoznati kroz radionice, uz pomoć Udruženja ili Obrtničke komore. Bitno je dobiti informaciju, jer ako se ne možeš prilagoditi, nećeš moći obavljati djelatnost. Svaki posao traži cjeloživotno obrazovanje, kratko je aktualne probleme iz rada Sekcije klesara tumačio Drago Perković, predsjednik.

OBRTNIK I PARTNER Pametan program pogodnosti i prezentiranje putem HTV programa


Program Obrtnik & partner nastao je s ciljem promicanja interesa hrvatskog obrtništva u suradnji Hrvatske obrtničke komore, Zagrebačke banke, Hrvatskog telekoma, Croatia osiguranja, Peugeota i Velpra. U sklopu programa svim obrtnicima podijeljene su Visa obrtničke kartice. Visa obrtničke kartice objedinjuju ulogu identifikacijske kartice HOK-a i platežne kartice za plaćanje roba i usluga u zemlji i inozemstvu. Djelatnici Zagrebačke banke obilaze teren Brodsko-posavske županije s namjerom prezentiranja i približavanja ovog partnerstva svakom obrtniku osobno. Za posjedovanje i korištenje ove kartice nije uvjet biti klijent Zagrebačke banke već pronaći za sebe najpovoljniju opciju korištenja mogućnosti programa Obrtnik & partner. Navedeni program saživio je i prikazuje se putem HTV 2 u emisijama o obrtništvu koje se emitiraju svake subote uz sudjelovanje obrtnika koji su prepoznali mogućnosti programa Obrtnik & partner. Obzirom da emisija obrađuje aktualne teme iz područja zakonodavstva, cehovskih i sajamskih aktivnosti, strukovnog obrazovanja i ostalih komorskih aktivnosti, uz predstavljanje obrtnika koji se bave tradicijskim obrtnima, modernim tehnologijama, inovatore, uspješne majstore kao stručne učitelje koji dugo i kvalitetno posluju te prenose svoje znanje, željeli bismo predstaviti obrtnike i s našeg područja. U tijeku je aktivnost prikupljanja podataka o uspješnim obrtnicima sa našeg područja koji su programom Obrtnik & partner upotpunili i pospješili svoje poslovanje. Predlažemo obrtnicima koji su se prepoznali u tome i koriste pogodnosti programa a uspjeli su pojednostaviti i unaprijediti svoje poslovanje da isto prezentiraju putem emisija HTV programa. Stoga pozivamo zainteresirane obrtnike da se prijave u Udruženje obrtnika kako bi ih mogli predložiti kao primjer uspješne suradnje u korištenju programa Obrtnik & partner.

PROBLEMI U OBRTNIŠTVU, RAD NA CRNO, NELOJALNA KONKURENCIJA - 2.3.2012.


Osim sumiranja financijskih rezultata za 2011. godinu te podnošenja godišnje porezne prijave, obrtnici su započeli poslovnu godinu analizom stanja u obrtništvu.
Financijski pokazatelji u većini obrta nisu onakvi kakve bi obrtnici željeli, zbog cjelokupnog stanja na tržištu i općeg nedostatka novca. Stoga su odlučniji u organiziranom djelovanju na zaštiti digniteta svojih struka. Smatraju potrebnim sustavno stvarati navike kod građana kako samo registrirani obrtnici mogu kvalitetno i s odgovornošću obavljati obrtničke usluge.
Uz pomoć Udruženja obrtnika, na svojim redovitim strukovnim sjednicama glavna tema su aktivnosti vezane uz suzbijanje rada na crno a i nelojalne konkurencije. Pod radom na crno podrazumijeva se rad osoba koje nemaju registriranu djelatnost a pružaju usluge građanima te protivno zakonima stječu financijsku korist bez plaćanja poreza i obveza državi i lokalnoj zajednici. Takvi postupci štete korisnicima usluga jer nemaju garanciju niti mogućnost reklamiranja usluga kada ista ne zadovoljava osnovne kriterije.
Pored toga, sve češće pojavljuje se i nelojalna konkurencija unutar struka registriranih djelatnosti. Takvi postupci štete obrtnicima jer dovode u pitanje kvalitet usluga zbog njene snižene vrijednosti. Formirana cijena usluge sadržava elemente materijalnih troškova, cijenu rada zaposlenih u obrtu te režijske i ostale troškove. Ako je vrijednost ponuđene usluge ispod prosječne cijene, znači da neki od elemenata nisu zadovoljeni u formiranju cijene te je osim zakonitosti rada upitna i pružena usluga. Najčešće je navedeno vidljivo u uslužnim djelatnostima kao npr. taxi prijevoznika, automehaničara, frizera, pekarstva i trgovine iz pokretnih trgovina u prigradskim naseljima i općinama. Lijek protiv takvih radnji su inspekcijske službe koje prilikom nadzora često ustanove mnogobrojne propuste, jer niska cijena podrazumijeva i propuste u nekim od osnovnih segmenata koji čine konačnu cijenu robe odnosno usluge.
Zato, zbog svega navedenog obrtnici postaju sami sebi korektiv u načinu ponašanja, jer sve što odstupa od prosjeka i ispod je vrijednosti upozorava na moguće propuste u kvaliteti i kršenje zakonskih propisa što narušava vjerodostojnost struke i dugoročno šteti obrtništvu.

OBRTNICI SA GRADSKE TRŽNICE - TISKOVNA KONFERENCIJA U UDRUŽENJU OBRTNIKA SLAVONSKI BROD - 20.02.2012.


Tužit ćemo zbog zaštite svojih prava!
Nije trenutak za temeljito obnavljanje gradske tržnice, odbacujemo projekt, tražimo da kao ravnopravan partner sudjelujemo u uređenju, a pravnim putem ćemo tražiti zaštitu svojih prava, rečeno je na tiskovnoj konferenciji radne skupine obrtnika koji imaju poslovne prostore na tržnici. Skupina obrtnika koji rade u 130 kioska na tržnici krajem siječnja je aktualiziralo temu uređenja tržnice, a početkom veljače u Gradu je za njih organizirano predstavljanje projekta, s kojim nisu bili zadovoljni, pa su svoje nezadovoljstvo uobličili u zaključke i poslali ih Gradskom vijeću, koje se sastalo jučer. Hoće li nas vijećnici zaštiti, pitali su naglas obrtnici, jer su uvjereni da su oštećeni i jer ih se ništa nije pitalo kada se počelo pripremati uređenje tržnice, pa ih je zanimalo zašto projekt tržnice nije bio na javnom uvidu. Svi obrtnici s tržnice sami su kupili kioske i platili infrastrukturu, a riječ je o ulaganju između 200 do 300 tisuća kuna, te godinama plaćali najam zemljišta, za koji se u 20 godina primjerica samo kod jednog obrtnika "nakupilo" između 600 do 700 tisuća kuna. Među obrtnicima njih 18 ima ugovore na neodređeno vrijeme, dok ih ostali obnavljaju svake godine. Od 130 kioska na tržnici 70 su TIBO, koji u potpunosti zadovoljavaju tražene uvjete, a u projektu su novi drveni kiosci, pa obrtnici pitaju kome će biti prodani. Obrtnici s tržnice nisu protiv rekonstrukcije, ali žele da se uobzire njihovi interesi, ponovili su da su svjesni kako silom ne mogu ništa, ali zato pravnim putem mogu, a uvjereni su kako će u cijeloj priči oko tržnice prevladati razum. K.B.

INFORMIRANJE OBRTNIKA, HACCP – TRGOVINA - 17.02.2012.


Kako je nastupila nova poslovna godina a s njom započela s radom nova Vlada RH u najavi je više izmjena, dopuna te novih propisa. Stoga je informiranost veoma značajna. Jedan od načina informiranja koje provodi Udruženje obrtnika je organiziranje i rad strukovni sekcija. Nekada zbog nedostatka vremena ili nekog drugog razloga sjednice strukovnih sekcija nisu dovoljno posjećene pa temeljem toga ni svi problemi vezani za struku nisu istaknuti, stoga predlažemo obrtnicima da obrate pozornost na važnost takvih skupova, jer jedino institucionalnim putem mogu tražiti, mijenjati i provoditi zahtjeve svoje struke. Primjer za navedeno je HACCP sustav koji se polako implementira u sve struke koje u svom prodajnom ili uslužnom asortimanu prodaju odnosno uslužuju hranu. Pored ugostiteljstva i pekarstva dostupan je Vodič dobre higijenske prakse za trgovinu i HACCP vodič – praktična provedba HACCP sustava za trgovinu. Iako su svi materijali vezano za HACCP dostupni na internetskim stranicama: www.hok.hr/cro/cehovi/haccp_trgovina, u Udruženju obrtnika može se dobiti primjerak snimljen na CD-u za one obrtnike kojima je takav način prihvatljiviji. Izradom takvih vodiča trgovinama je odrađen veliki dio posla i obveza. Provodeći upute iz vodiča i vodeći predviđene evidencijske liste, realiziraju se propisane zakonske obveze. Ovisno o predznanju na temelju informacija o vodiču, poslovanje je moguće i samostalno urediti prema zahtjevima vodiča. Pored svega i dalje se pojavljuje problem rada na crno, nelojalne konkurencije i drugih jednako važnih problema koji ometaju rad obrtnicima. Stoga je neophodno organizirano djelovanje te pravilno zastupanje obrtničkih interesa kako bi ostvarili zajednički cilj, unapređenje u radu svih struka a time i obrtništva u cjelini.

ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - PROVEDBA DDD MJERA - 10.02.2012.


Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija je opća mjera koja se provodi radi održavanja higijene te smanjenja i zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca. Nadzor nad provođenjem općih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u nadležnosti je sanitarnih inspektora. Svaka pravna i fizička osoba obvezna je postupati sukladno mjerama za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost. Temeljem odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. DDD mjere moraju se provoditi minimalno dva puta godišnje, zavisno o djelatnosti, a ukoliko se ukaže potreba i češće. Uz navedeno potrebno je voditi Provedbeni plan s pratećom evidencijom, zapisnicima, dnevnicima provedenih mjera, sigurnosno tehničkih listova. Nadležnost tvrtki koje obavljaju provedbu DDD mjera rješenjem donosi Ministarstvo zdravlja, sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne DDD. Na području županije Brodsko-posavske djeluju slijedeće tvrtke za provođenje DDD, i to: Zavod za javno zdravstvo, Argus Veterinarska stanica d.o.o. te Eko-preventiva d.o.o. Napominjemo da je potrebno prilikom odabira nadležne tvrtke obvezno zatražiti, odobrenje za rad, odnosno rješenje Ministarstva zdravstva, ukoliko se pojavi neka tvrtka sa drugog područja RH.

KAKO DO UGOVORA O NAUKOVANJU - 9.2.2012. U pripremi programa praktičnog dijela nastave izostala suradnja Obrtničke komore, Udruženja, Škole i majstora

Nova obrtnička zanimanja u Slavonskom Brodu za koja se mladi mogu obrazovati kroz trogodišnji program su kozmetičar i kovač. Pri upisu učenik je s potrebnim dokumentima morao priložiti ugovor o naukovanju u licenciranoj tvrtki. Obrtnike, članove Udruženja obrtnika Slavonski Brod, zanima što na ugovoru znači njihov potpis i koje su njihove odgovornosti, jer ih nitko nije izvijestio o novim zanimanjima, niti je tražena njihovo mišljenje, pa ni suradnja. Za novo zanimanje kozmetičara utvrđena je kvota od 10 učenika koji bi trebali polaziti praksu u tria kozmetička salona, a za zanimanje kovača, za koje su trebali upisati učenike prvi put poslije 1960. godine nije bilo zainteresiranih. Sanda Maduna je majstor kozmetičarka i vlasnica Kozmetičkog salona "Livija"i bila je iznenađena kada je prije mjesec dana u salon došla majka s učenicom i zatražila potpisivanje ugovora: - Trebalo mi je dvije godine, poslije položenog majstorskog ispita, da dobijem licencu, iako sam ispunjavala sve uvjete. Strukovna škola je dobila na uvid moju dokumentaciju i odlučeno je da moj salon, kao prvi licencirani, može učenice primati na praksu. Obrazovanje za kozmetičarku će trajati tri godine a nastava se odvija u školi i obrtničkoj radionici. U mom salonu naukovanje bi mogle završiti tri učenice, a pitanje je što s ostalih sedam učenica. Nisam potpisala ni jedan ugovor. U školi su me obavijestili da će učenice praksu obaviti u još dva salona, koji nemaju licencu, ali će ju, navodno, dobiti. No, dok nemaju licence to je, htjeli mi priznati ili ne, kršenje zakona. Prema mom mišljenju prije nego se krenulo u novo zanimanje, partneri su trebali biti Obrtnička komora, Udruženje obrtnika, Obrtnička škola, uz majstora kozmetičara s licenciranim salonom. Trebali smo tijesno surađivati, a to sam i predlagala prije dvije godine kada sam položila majstorski ispit. Govorila sam da ima potrebe za kozmetičarima te da bismo ih mi zajedno mogli kvalitetno obrazovati. U ugovoru o naukovanju pristajem na neke obaveze prema učeniku, odgovaram za njega i čak moram dati i neku novčanu naknadu. Smeta mi što nisam bila obaviještena, izostala je komunikacija bilo koje vrste s nama obrtnicima i žao mi je što ne znam kako je u školi zamišljen program naukovanja. Drugi dio s kojim se ne slažem je predavanje stručnih predmeta u školi jer sam sigurna kako će doći na razilaženja, u teoretskom i praktičnom dijelu nastave. Bojim se da će djeca zbog naše nekoordinacije najviše ispaštati, kao i njihova stručnost. Pod takvim uvjetima ne pristajem potpisati ugovor o naukovanju. Nisam ga obavezna potpisati na ovaj način. Svoj posao ozbiljno shvaćam i zato sam se doeducirala i stalno ulagala u znanje i usavršavanje. Mi kozmetičari radimo na najvećem ljudskom organu, koži, i greške nisu dozvoljene. Ne podcjenjujem druge, ali stručnost je na prvom mjestu. Pokazala sam polaganjem majstorskog ispita da držim do digniteta struke. Tek kad budemo partneri kvalitetno ćemo odraditi posao. Drago Žambok, majstor kovač, slično razmišlja: - Rekao bih da je riječ o principu. Ako Komora, Udruženje i mi majstori sa školom dogovaramo kako raditi, moramo surađivati. Obaveze prema učeniku oduzimaju majstoru određeno vrijeme, uz to bismo ga morali i novčano nagraditi, a to je nama dodatno opterećenje. Volio bih vidjeti tko je napravio program za naukovanje kovača. Novo usmjerenje se otvara samo uz pripremljeni program, a kako sam radio u školi tri godine znam kako to funkcionira, i morao sam raditi točno prema programu za svaku godinu. Problem je, ponavljam, izostanak suradnje. Dopunila ga je Sanda Maduna: - Svatko je važna karika u sustavu obrazovanja, a mislim da bismo mi posebno roditeljima trebali objasniti za kakvo zanimanje upisuju u školu svoje dijete. Nije mi jasno zašto je izostala suradnja, jer jedni drugima ne ulazimo u djelokrug rada pa se bojim kakve ćemo kozmetičare obrazovati. Za Dragu Žamboka kao da cijeli naš sustav radi protiv obrtnika: - Imam osjećaj da netko prepisuje inozemne zakone, ali zaboravlja da su kod njih drugačiji uvjeti. Oni sigurno od države dobivaju poticaj za naučnike. Zato Sanda Maduna s pravom pita: - Tko će stati iza mene koja trebam primiti učenike na naukovanje? Ja ne želim iskoristiti učenike za "radnu snagu", nego ih kvalitetno obučiti kako bi jednoga dana samostalno i kvalitetno radili. Bojim se da su ugovore potpisali oni koji nemaju potrebnu stručnu spremu. Mi koji smo položili majstorski ispit tu praksu moramo mijenjati, jer neće nam nitko drugi to napraviti. - Moramo utjecati na sustav i postići da dođe vrijeme u kojem će se licencirani obrtnici otimati za učenike, zaključio je Drago Žambok.

UDRUŽENJE OBRTNIKA SLAVONSKI BROD I REKONSTRUKCIJA GRADSKE TRŽNICE 26.01.2012.

Obrtnici isključeni i nezadovoljni!
Rekonstrukcija gradske tržnice među trgovcima koji rade na tržnici od 26. siječnja je postala egzistencijalno pitanje, o kojem su prvo raspravili na sekciji u Udruženju obrtnika, potom tražili informacije u Komunalcu, uputili pisani upit i tumačenje gradonačelniku, i jučer se sastali s njim. Temeljna zamjerka obrtnika s tržnice je da nisu imali uvid u program rekonstrukcije tržnice i da će radovi štetiti njihovom, već smanjenom opsegu posla. - Jučer su obrtnici pratili prezentaciju rekonstrukcije tržnice. To je višenamjenski projekt u kojem bi se osim osnovne namjene uključilo i sajmovanje, prezentacije i slično sa aktivnošću 24 sata dnevno. Sve je to lijepo, ali u ovo vrijeme kad se svi borimo preživjeti mislim da je taj projekt budućnosti čiju cijenu će "platiti "obrtnici. Obrtnike nitko ne pita mogu li platiti mirovinsko, zdravstveno... i niz drugih zakonskih obveza. Gradonačelnik nam je tvrdio kako neće biti nikakvih izmjena, da će se svi obrtnici vratiti na svoja mjesta. Međutim, vidi se da će biti izmjena, primjerice miču pojedine kioske zbog požarnog puta. Zaključak je da bismo možda mogli neke dijelove posložiti malo drugačije. Obrtnici su nezadovoljni i pitali su zašto ih se prije nije informiralo i možda čak tražilo neke njihove sugestije. Gradonačelnik je pak cijeli taj problem "prebacio" na Komunalac!? Ne mogu tvrditi tko je taj dio posla treba odraditi prema obrtnicima, Jučer smo čuli kako rekonstrukcija počinje sa zelenom tržnicom, prostor kioska u kojem su obrtnici će obnavljati tek za godinu dana pa sam pitala možemo li mi za tri ili šest mjeseci predložiti stručnjacima raspored kioska. Odgovorio mi je kako za to ima vremena!? Jedna obrtnica je zatražila da gradonačelnik pismeno potvrdi i potpiše kako neće biti promjena na štetu obrtnika što je on odbio. Bojim se da će se s tržnicom "dogoditi Korzo" u smislu produžetka radova uslijed drugih zakonskih propisa a povodom čega bi se mogao smanjiti ionako mali broj kupaca na tržnici a Brođani će jednostavno prestati odlaziti u kupnju na tržnicu. Tražili smo idejno rješenje ali nam je rečeno da ga ne možemo dobiti!? Istina je da smo spremni na ustupke i naglašavam da obrtnici nisu protiv rekonstrukcije, ali ostajemo pri odluci da povjerenstvo u kojem je 6 članova nastavlja raditi za sve obrtnike i mi obrtnici ćemo biti uporni, kazala je poslije jučerašnjeg sastanka Anka Šakić, predsjednica Udruženja obrtnika Slavonski Brod. Čuli smo i neke dvojbe obrtnika koji rade na tržnici. Ivica Tolić, vlasnik Trgovački obrt "Tolić" u od 1994. godine: - Tržnica će biti odlična, ali nas 60-ak obrtnika će biti oštećeno. Podsjećam da smo 1998. godine bili prisiljeni, kako bismo mogli nastaviti obavljati svoju djelatnost kupiti tipske TIBO kioske i platiti potpuno infrastrukturu, a to nas je koštalo 28.000 do 30.000 kuna , a kiosk 70.000-ak tisuća kuna, ovisno o veličini kioska. Sada bi radili novu infrastrukturu, koja uopće nije potrebna, i micali naše kioske. Bojim se da ćemo platiti novu infrastrukturu i kupiti novi kiosk, koji bi sigurno po mojoj procjeni koštao 100.000 kuna, a možda i više. U ovo doba recesije mi taj novac nemamo. Većina nas obrtnika bi bili prisiljeni zatvoriti svoje obrte na gradskoj tržnici. Nas nitko nije zvao, ni informirao, niti su tražili naše mišljenje. Bili smo kod Olivere Maglić, direktorice Komunalca, koja nas je primila, svjesna je našeg problema i voljna je pomoći nam. Treba znati da 60 kioska plaća najam prosječno 500 kuna mjesečno. Ante Krijan, prodaje kavu i prodajem tekstil, a na tržnici je od 1994. godine: - Moramo biti uporni. Medare i kavari su kioske nabavili na poticaj Komunalca 2002. godine, novi su i pitam se zašto ih mijenjati? Na idejnom rješenju nas uopće nama. ih uopće nama. To su kiosci nabavljeni 2002. godine, oni su novi i zašto ih mijenjati? Osim toga svi mi obrtnici na tržnici imamo s Komunalcem trajni ugovor. Pavo Sičić, vlasnik trgovačkog obrta: - Mi ne tražimo ništa. Nas na tržnici smatraju švercerima. To me vrijeđa, jer sam 20 godina obrtnik na tržnici. Ali ovaj sadašnji odnos Grada prema nama obrtnicima na tržnici je još gori. Zato ne čudi da su obrtnici poslije jučerašnjeg sastanka u gradu, na koji su išli po odgovore i dalje u dvojbi, da nisu zadovoljni, ali i da ne odustaju jer je u pitanju njihova egzistencija. Naravno da ih ne može zadovoljiti tumačenje kako javana rasprava nije bila zakonska obveza ali se pitaju zašto Grad nije vodio računa o tome da je tržnica ipak javni interes.

UDRUŽENJE OBRTNIKA SLAVONSKI BROD NA SV. VINKA BILO U POŽEGI 21.01.2012.


Zeleno-plavo Vincelovo oduševilo. Brođani kuhali i dijelili fiš paprikaš!
Udruženje obrtnika Slavonski Brod prošle subote sudjelovalo je, drugu godinu, na proslavi "Vincelova" u Požegi. Organizator programa Obrtnička komora Požeško-slavonske županije, u suradnji s Udruženjem obrtnika Požege i Turističkom zajednicom grada, a pod pokroviteljstvom Hrvatske obrtničke komore projektom "Zeleno -plavo" povezali su kontinentalnu i jadransku Hrvatsku, desetak županija i udruženja obrtnika iz Istre, srednje i južne Dalmacije. Prošlo subotnjim programom zorno je predstavljeno kako se mogu povezati morski proizvodi s vinima požeškog kraja. "Vincelovo" je pučka svečanost pripremljena u čast sv. Vinka, zaštitnika vinogradara, kojom vinogradari kutjevačkog kraja obilježavaju početak rezidbe vinove loze. Ovako proširena imala je niz zanimljivih sadržaja, pa su gosti kroz program "Riba Hrvatske-jedi što vrijedi" promovirali proizvode ribarstva, a u gradskoj kući održan je stručni skup o povezivanju kontinentalne i jadranske Hrvatske. U suradnji s gradom Požega u programu je bila tradicionalna manifestacija Dani Srijemaca, Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, koji su na otvorenome pokazali srijemsko kolinje. Anka Šakić, predsjednica Udruženja Slavonski Brod pozvala je predsjedništvo Sekcije ugostitelja da sudjeluju i predstave slatkovodnu ribu: - Dan je bio jako lijep i sunčan, organizator je sve pomno isplanirao, svatko je na Trgu sv. Trojstva imao svoj štand i bilo je iznimno pregledno, raznovrsno i veselo, a naše Udruženje je skuhalo i dijelilo fiš paprikaš. Žao mi je što pozvani ugostitelji nisu pokazali zanimanje za put u Požegu i sudjelovanje u ovom programu. Zato sam posebno zahvalna Miroslavu Miheliću koji je uložio ogroman trud i osigurao materijal, pa smo se kao Udruženje dostojno predstavili i bili zapaženi. U Požegi su bili ministri, vodstvo Obrtničke komore... organiziran je okrugli stol, dogovarani sastanci o zastupanju obrtnika... i zato žalim što su kolege obrtnici propustili biti na sv. Vinka u Požegi .

FRIZERI ĆE POSJETITI 9. MEĐUNARODNI FRIZERSKI FESTIVAL HAIRSTYLE NEWS, 2012.g. U OPATIJI - 16.01.2012.


Frizeri su održali prvu sjednicu Sekcije u 2012. godini, te odredili smjernice plana rada za tekuće razdoblje. Između ostalog, kao tradiciju, planiraju posjet Hairstyle News, koji će se održati od 24. do 25. 03. 2012. godine u Opatiji. Uz očekivanu financijsku potporu obrtničkih institucija, Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika Slavonski Brod imati će prilike upoznati se s najnovijim trendovima u svojoj struci te na jednom mjestu susresti hrvatske i inozemne frizerske kolege kako bi razmijenili znanja u interesu razvoja frizerske ponude svojih salona. Razgovarali su i o tekućoj problematici, zakonskim propisima te o potrebi korištenja informatičke podrške u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Također, zainteresirani su za očuvanje bogate kulturne slavonske baštine pohađanjem edukativnih radionica o savladavanju vještine izrade etno frizura, koje za njih namjerava prirediti Udruženje obrtnika u okviru aktivnosti Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta.

NORMA I NORMIZACIJE U DANAŠNJEM DRUŠTVU 10.1.2012.


U svakodnevnom životu gledajući, norme su sastavni dio rada i života. O njima ne razmišljamo dok nam njihovo nepostojanje ne stvori teškoće. Norme doprinose unaprjeđenju sigurnosti, zdravlja, kvalitete okoliša i poboljšanje životnog standarda. U poslovnom smislu norma je tehnička specifikacija, odnosno dokument u kojem se propisuju tehnički zahtjevi koje treba zadovoljiti kakav proizvod, proces ili uslugu. Hrvatska norma je svaka norma prihvaćena u Hrvatskom zavodu za norme (HZN) koja se primjenjuje u RH. Hrvatski zavod za norme ima posebnu ulogu u procesu usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije u području slobode kretanja roba. Prihvaćanje ovih europskih norma kao hrvatskih norma i njihova primjena na ispunjavanje zahtjeva novih tehničkih propisa omogućuje europsku razinu sigurnosti proizvoda i slobode kretanja roba na hrvatskom tržištu te osigurava izlazak hrvatskih proizvoda na europsko tržište bez tehničkih zapreka u trgovini. Normizacija je podrška gospodarstvu i tehnička podrška zakonodavstvu koja olakšava međunarodnu trgovinu a u službi je zaštite potrošača. Hrvatska nacionalna normizacija nastaje 2005. godine osnivanjem Hrvatskog zavoda za norme, kojim je ispunjen zahtjev Europske unije prihvaćanjem svih europskih normi kao Hrvatskih normi u smislu tehničkih propisa koji omogućuju europsku razinu sigurnosti proizvoda i slobodno kretanje roba te izlazak hrvatskih proizvoda na europsko tržište bez tehničkih zapreka. Hrvatski zavod za norme član je međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), europskog odbora za normizaciju (CEN) europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC), europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) i međunarodnom elektroničkog povjerenstva (IEC). Hrvatske norme označene su pisanom oznakom HRN, zaštićene su u skladu sa zakonom, nacionalnim propisima i međunarodnim propisima o autorskim pravima. Zabranjeno je umnožavanje ili rasparčavanje dijelova ili cjeline bilo koje hrvatske norme bez suglasnosti hrvatskog normirnog tijela. Načelo hrvatske normizacije je dragovoljno u smislu postupka pripreme, prihvaćanja te uporabe hrvatskih norma. Temeljem navedenog, postoji Katalog hrvatskih norma koja čini pregled norma koji omogućuju odabir dokumenata prema njihovim predmetima i daje sve podatke o tim dokumentima (www.hzn.hr). Narudžbe hrvatskih norma upućuju se Odsjeku prodaje i marketinga HZN-a. Obzirom na načelo dragovoljnosti svaki poslovni subjekt sam odlučuje u skladu sa svojim poslovanjem o potrebi normizacije svog proizvoda ili usluge u smislu uklanjanja tehničkih zapreka u trgovini odnosno širem plasmanu roba ili usluga iz svoje djelatnosti.

ODRŽAN 2. MEMORIJALNI TURNIR U KUGLANJU IVO KLARIĆ 07.01.2012.


U subotu 07. 01. 2012. godine, na kuglani Klarić, Dom-a HŽ održan je 2. memorijalni kuglački turnir „Ivo Klarić“. U čast uvaženom obrtniku Ivanu Klarić, potpredsjedniku Udruženja obrtnika, članu Upravnog odbora a slijedom toga aktivnog člana više istaknutih funkcija unutar komorskog sustava, grada Slavonskog Broda i županije Brodsko-posavske, nastupila je rekreativna kuglačka ekipa Udruženja obrtnika Slavonski Brod. Na turniru se natjecalo 15 ekipa, najuspješnija je bila ekipa KK Slavonac iz Bukovlja. Cilj sudjelovanja rekreativne kuglačke ekipe Udruženja je podsjećanje i zahvala preminulom Ivanu Klariću koji nas je potaknuo na kuglački sport, te putem kojeg smo zavoljeli kuglanje i nastavili tradiciju takmičenja na obrtničkim turnirima i drugim sportskim susretima. Sadašnji vlasnik obrta Kuglana Klarić, Tomislav Klarić uz ostale članove obitelji Klarić nastavlja sa aktivnom ugostiteljskom djelatnošću, te je primjeren nasljednik života i djela svog oca, uvaženog člana našeg Udruženja i komorskog sustava u cjelini.

NOVI NAČIN INFORMIRANJA OBRTNIKA PROJEKT „SMS OBRTNIK“ - 3.1.2012.
U smislu kvalitetnijeg i bržeg informiranja svog članstva Hrvatska obrtnička komora pokrenula je Projekt „SMS obrtnik“ koji će se provoditi putem županijskih obrtničkih komora odnosno udruženja obrtnika. Putem ovog Projekta omogućuje se odjednom, s jednog mjesta, na mobilne aparate članstva primanje SMS poruka koje su od važnosti za članove Komore, u smislu informiranja o novim propisima, seminarima, nastupima na sajmovima, sastancima cehova i odbora, promidžbenim aktivnostima te o drugim informacijama od važnosti za obrtnike. Poruke su kratke, sadržajne te služe isključivo kao podsjetnik. U razvoju informacijskog sustava Hrvatske obrtničke komore podatak o broju mobilnog telefona svaki obrtnik svojevoljno daje na upotrebu službama komorskog sustava u koliko smatra da će mu upućene informacije biti od važnosti za njegovo poslovanje odnosno opću upućenost u izmjene i dopune zakona. Zakonom o zaštiti osobnih podataka propisuje se da se osobni podaci mogu koristiti u svrhu za koju je korisnik upoznat, s tim da ima pravo u svako doba odustati od dane privole te zatražiti prestanak daljnjeg korištenja njegovog broja telefona za prosljeđivanje informacija, ukoliko smatra da mu iste nisu potrebne. Obzirom da u Izvatku iz obrtnog registra podatak o broju mobilnog telefona nije upisan , najčešće prilikom prisustvovanja sastancima, uz svoj potpis, obrtnik ostavlja i broj mobilnog telefona. Obrtnici koji nisu često na sastancima ili koji nisu ostavili broj mobilnog telefona a željeli bi primati informacije putem SMS poruka, mogu o tome izvijestili udruženje obrtnika kako bi ih uvrstili u evidenciju prema njihovoj strukovnoj pripadnosti. Ovakav način informiranja svog članstva komorskom sustavu služi isključivo za interesno, strukovno informiranje. Ukoliko se ukaže potreba za korištenjem podatka u neku drugu svrhu, Udruženje obrtnika će o istom izvijestiti vlasnika mobilnog telefona, te zatražiti njegovu suglasnost.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA SLAVONSKI BROD - 19.12.2011. Nešto se mora pokrenuti i promijeniti!


Temeljno je što skorije donijeti kvalitetan Zakon o obrtu!
Prihodi Udruženja obrtnika Slavonski Brod su skromni, uglavnom od članarine i članskog doprinosa. No, obrtnici se ne žale na to, nego ih brine podatak da je u posljednjih 3 do 4 godine oko 600 obrtnika prestalo s radom, pa ih je sada 1970, te se nitko ne obazire na primjedbe koje su dali na Zakon o obrtu, a evidentno je da je manjkav. Zato je na godišnjoj skupštini Udruženja obrtnika Slavonski Brod zaključeno da se s početkom sljedeće godine okupe udruženja iz regije i članovi upravnih odbora, kako bi se dogovorili o zajedničkom nastupanju. Iz izvještaja Anke Šakić, predsjednice Udruženja, vidljivo je da se rad odvijao kroz 17 sekcija, da su u svoj program ugradili programe Hrvatske obrtničke komore, sudjelovali u programima Grada Slavonskog Broda, povezali se s udruženjima Bosne i Hercegovine i Srbije, kroz turističke programe utemeljili suradnju s Novim Sadom, povezali se sa ženama poduzetnicama Podunavlja, promovirali suvenir kojega je izradila Sekcija tradicijskih obrta... U financijskom izvješću i planu o kojima je govorila Mirjana Vuđan, tajnica, jasno je da se s novcima razumno raspolagalo, a planiralo na ovogodišnjoj razini, pa je skupština odlučila i članarinu zadržati na 25 kuna mjesečno. Rasprava je pokazala da je glavnina obrtnika zabrinuta za svoj posao, pa je Darko Karamazan pitao naglas, zna li se koliko je računa obrtnika blokirano, i izrazio bojazan da je to glavnina, te pozvao obrtnike da pokušaju nešto promijeniti i pokrenuti. Prema ocjeni Drage Žamboka nužna je rekonstrukcija komorskog sustava, no daleko je važnije oživjeti proizvodnju. Jakša Lović je siguran kako sustav funkcionira na onima koji pozitivno posluju, a to se mora promijeniti. Drago Petrović je zaključio kako sustav ne podržava obrtništvo, pa će obrtnici, kako je najavljeno podržati osnivanje Ministarstva obrtništva. Zato je Vlatko Liščuk predložio, a skupština prihvatila, da početkom godine organiziraju regionalni skup obrtnika, predsjednika i članova upravnih odbora, i utvrde strategiju zajedničkog istupanja, a ako tako odluče, čak javno iskažu građanski neposluh. Treba li obrtnik odgovarati za svoj posao osobnom imovinom ili imovinom koju je unio u obrt, jedno je od ključnih pitanje koje bi trebao razriješiti Zakon o obrtništvu. Ali kako promijeniti Zakon kada na primjedbe koje su dali obrtnici nitko nije odgovorio. Zato je Đurđa Vrkljan zatražila da se inzistira na povratnoj informaciji o primjedbama obrtnika na zakon, koje su uputili. Boris Franić je siguran da će se obrtnike koji dođu s određenim prijedlozima poslušati, jer bi upravo obrtnici mogli biti hrvatska slamka spasa. Obzirom da predstavnici udruženja obrtnika iz Obrtničke komore Brodsko-posavske županije nisu bili prisutni na sjednici, tako su brodski obrtnici ostali još jednom bez odgovora na ključna pitanja. Stoga su usuglasili zaključak da odgovore na postavljena pitanja zatraže na predstojećoj sjednici Skupštine Obrtničke komore Brodsko-posavske županije, čiji predsjednik i dopredsjednik zastupaju njihove interese pri Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu.

 

Arhiva novostiPodizbornik

Linkovi